Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 27
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 27

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, ʻi Penisilivēnia, ʻi ʻAokosi 1830 (History of the Church, 1:106–108). Ko e teuteu ki ha fakataha lotu ʻa ia naʻe ʻamanaki ke tāpuakiʻi mo tufaki ai ʻa e sākalamēniti ʻo e mā mo e uainé, ko ia naʻe ʻalu atu ai ʻa Siosefa ke kumi ha uaine ki ai. Naʻe fakafetaulaki mai kiate ia ha talafekau fakalangi ʻo ne maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení, ʻa ia naʻe tohi hano konga ʻi he taimi ko iá, pea naʻe toki tohi hono toé ʻi he Sepitema naʻe hoko maí. ʻOku ngāue ʻaki ʻa e vai he taimí ni ʻo fetongi ʻa e uainé ʻi he ngaahi fakataha lotu fakasākalamēniti ʻo e Siasí.

1–4, ʻOku fakahā mai ʻa e meʻa ke ngāue ʻaki ʻi hono maʻu ʻo e sākalamēnití; 5–14, ʻE maʻu ʻe Kalaisi mo ʻene kau tamaioʻeiki mei he ngaahi kuonga kotoa pē ʻa e sākalamēnití; 15–18, ʻAi ʻa e teunga tau kakato ʻo e ʻOtuá.

1 Fanongo ki he leʻo ʻo Sīsū Kalaisí, ko homou ʻEiki, ko homou ʻOtua, pea ko homou Huhuʻí, ʻa ia ʻoku amoʻui mo mālohi ʻa ʻene leá.

2 He vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻikai mahuʻinga pe ko e hā te mou kaí pe ko e hā te mou inú ʻi hoʻomou maʻu ʻa e asākalamēnití, ʻo kapau te mou fai ia ʻaki ʻa e mata ʻoku hanga taha pē ki hoku bfakalāngilangiʻí—ʻo manatuʻi ʻa hoku sinó ki he Tamaí ʻa ia naʻe tuku hifo maʻamoutolu, pea mo hoku ctotó ʻa ia naʻe lilingi koeʻuhí ke dfakamolemoleʻi ai ʻa hoʻomou ngaahi angahalá.

3 Ko ia, ʻoku ou fai ha fekau kiate kimoutolu, ke ʻoua naʻa mou fakatau mai ha uaine pe meʻa inu mālohi mei homou ngaahi filí;

4 Ko ia, ʻoua naʻa mou inu ha meʻa tuku kehe pē ʻo kapau naʻe ngaohi foʻou ia ʻiate kimoutolu; ʻio, ʻi he puleʻanga ko ʻeni ʻo ʻeku Tamaí ʻa ia ʻe langa hake ʻi he māmaní.

5 Vakai, ko e poto ʻeni ʻiate aú; ko ia, ʻoua te mou ofo, he ʻe hoko ʻa e houa ʻa ia te u ainu ai ʻa e fua ʻo e vainé fakataha mo kimoutolu ʻi he māmani, pea mo bMolonai, ʻa ia kuó u fekau atu kiate kimoutolu ke fakahā ʻa e Tohi ʻa Molomoná, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa hono kakato ʻo ʻeku ongoongolelei taʻengatá, ʻa ia naʻá ku tuku ki ai ʻa e ngaahi kī ʻo e lekooti ʻo e cvaʻakau ʻa ʻIfalemí;

6 Pea mo aʻIlaiase foki, ʻa ia naʻá ku tuku ki ai ʻa e ngaahi kī ʻo hono fakahoko ʻa hono fakafoki mai ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē kuo lea ʻaki ʻe he ngutu ʻo e kau palōfita māʻoniʻoni kotoa pē talu mei he kamataʻanga ʻo e māmaní, ʻo kau ki he ngaahi ʻaho fakaʻosí;

7 Kae ʻumaʻā foki mo Sione ko e foha ʻo Sakaliá, ʻa ia ko e Sakalia ko ia naʻá ne (ʻa aʻIlaiase) ʻaʻahi ki ai, ʻo ne fai ʻa e talaʻofa ki ai te ne maʻu ha foha, pea ʻe fakahingoa ia ʻaki ʻa e hingoa ko bSioné, pea ʻe fakafonu ia ʻaki ʻa e laumālie ʻo ʻIlaiasé;

8 ʻA e Sione ko ia naʻá ku fekau atu kiate kimoua, ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki, ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo ʻŌliva Kautele, ke fakanofo ʻa kimoua ki he ʻuluaki alakanga fakataulaʻeiki kuó mo maʻú, koeʻuhí ke ui mo bfakanofo ʻa kimoua ʻo hangē ko cʻĒloné;

9 Kae ʻumaʻā foki mo aʻIlaisiā, ʻa ia naʻá ku foaki ki ai ʻa e ngaahi kī ʻo e mālohi ke bfakatafoki ʻa e loto ʻo e ngaahi tamaí ki he fānaú pea mo e loto ʻo e fānaú ki he ngaahi tamaí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa taaʻi ʻa e māmani kotoa ʻaki ha malaʻia;

10 Kae ʻumaʻā foki mo Siosefa mo Sēkope, mo ʻAisake, mo ʻĒpalahame, ko hoʻomou ngaahi tamaí, ʻa ia ʻoku fakatolonga mai ʻiate kinautolu ʻa e ngaahi atalaʻofá;

11 Kae ʻumaʻā foki mo Maikeli, pe ko aʻĀtama, ko e tamai ʻa e kakai kotoa pē, ko e pilinisi ʻo e kakai kotoa pē, ko ia naʻe ʻi muʻa ʻi muʻa ʻi he ngaahi ʻahó;

12 Kae ʻumaʻā foki mo Pita, mo Sēmisi, mo Sione, ʻa ia naʻá ku fekau atu kiate kimouá, ʻa ia naʻá ku afakanofo ai ʻa kimoua mo fakamaʻu ʻa kimoua ke hoko ko e ongo bʻaposetolo, mo e ongo cfakamoʻoni makehe ki hoku hingoá, ʻo maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo hoʻomo ngāue fakafaifekaú pea mo e ngaahi meʻa tatau mo ia naʻá ku fakahā kiate kinautolú;

13 ʻA ia naʻá ku atuku ki ai ʻa e ngaahi b ʻo hoku puleʻangá pea mo ha ckuonga ʻo e dongoongoleleí ki he ngaahi taimi efakaʻosí; pea ki he fkakato ʻo e ngaahi kuongá, ʻa ia te u tānaki fakataha ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ke gtaha pē, ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻi he langí, mo e ngaahi meʻa ʻoku ʻi he māmaní fakatouʻosi;

14 Kae ʻumaʻā foki mo kinautolu kotoa pē kuo afoaki kiate au ʻe heʻeku Tamaí mei he māmaní.

15 Ko ia, hiki hake homou lotó pea fiefia, pea nonoʻo homou kongalotó, pea ʻai kiate kimoutolu ʻa hoku ateunga tau kakató, koeʻuhi ke mou lava ʻo kātakiʻi ʻa e ʻaho ʻo e koví, kuo mou ʻosi fai ʻa e meʻa kotoa pē, koeʻuhí ke mou lava ʻo btuʻu.

16 Ko ia, ke mou tutuʻu, kuo anonoʻo homou kongalotó ʻaki ʻa e bmoʻoní, kuo mou ʻai ʻa e csifa-fatafata ʻo e dmāʻoniʻoní, pe kuo mou topuvaʻe ʻaki ʻa e teuteu ʻo e ongoongolelei ʻo e emelinó, ʻa ia naʻá ku fekau atu ʻa ʻeku kau fʻāngeló ke nau ʻoatu kiate kimoutolú;

17 Pea toʻo ʻa e pā ʻo e tuí ʻa ia te mou lava ʻo tāmateʻi ʻaki ʻa ngaahi angahau vela kotoa pē ʻa e tokotaha angakoví;

18 Pea ʻai mo e tatā ʻo e fakamoʻuí, pea mo e heletā ʻo hoku Laumālié, ʻa ia te u lilingi hifo kiate kimoutolu, pea mo ʻeku leá ʻa ia ʻoku ou fakahā kiate kimoutolú, pea ke mou loto-taha ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē te mou kole meiate aú, pea faivelenga kae ʻoua ke u haʻu, pea ʻe atoʻo hake ʻa kimoutolu, he ko e potu ʻoku ou ʻi aí te mou ʻi ai mo kimoutolu bfoki. ʻĒmeni.