Izibhalo Ezingcwele
INcwadi kaMormoni
Imibhalo engezantsi

Hide Footnotes

Umxholo