Igama lephepha
  Footnotes

  INcwadi kaMormoni

  Enye iTestamente
  kaYesu Krestu

  Ipapashwa
  LiBandla likaYesu Krestu labaNgcwele beMihla yokuGqibela

  Salt Lake City, Utah, MMA

  Elokuqala uhlelo esiNgesini lupapashwe
  ePalmyra eNew York, MMA ngo 1830