IGama lePhepha leNcwadi kaMormoni
okudlulileyo okulandelayo

INcwadi kaMormoni

Ingxelo Ethatyathwe Kumacwecwe
kaNifayi Ngokubhalwa
Ngesandla sikaMormoni
phezu Kwamacwecwe

Ngako oko, sisishwankathelo sembali yabantu bakaNifayi, kananjalo nesamaLeymenayithi—Sibhalelwe amaLeymenayithi, ayintsalela yendlu kaSirayeli; kananjalo kumaYuda nakwabeeNtlanga—Sibhalwe ngendlela yomyalelo, kananjalo nangomoya wesiprofetho nowesityhilelo—Sibhalwe saza satywinwa, saza safihlwa phezulu eNkosini, ukuze singabinako ukutshatyalaliswa—Ukuze size ngaphambili ngesipho namandla kaThixo ukuze siguqulwe—Satywinwa ngesandla sika Moronayi, saza safihlwa phezulu eNkosini, ukuze size ngaphambili ethubeni ngabo abeeNtlanga—Inguqulelo yayo iya kuza ngesipho sikaThixo.

Isishwankathelo sithatyathwe kuyo iNcwadi kaEtere kanjalo, esiyimbali yabantu bakaYerede, abasasazwayo ngelixa iNkosi iphambanisa ulwimi lwabantu, ngeli lixa babesakha inkcochoyi yokufikelela ezulwini—Esikukubonisa kuyo intsalela yendlu kaSirayeli ngezinto ezinkulu iNkosi ezenzele ooyise; kwaye nokuze babe nokuyazi iminqophiso yeNkosi, yokokuba abakhutshelwanga ngaphandle ngonaphakade—Kananjalo nokuqinisekisa amaYuda nabeeNtlanga okokuba uYesu unguye uKrestu, uThixo Waphakade, ozibonakalisa kuzo zonke izizwe—Kwaye ngoku, ukuba kukho iziphosiso ziimpazamo zabantu; ngako oko, musa ukugweba izinto zikaThixo, ukuze ufumaneke ungenachaphaza phambi kwesihlalo sokugweba sikaKrestu.

Eyokuqala inguqulelo ukusuka kumacwecwe ukuya esiNgesini
nguJoseph Smith, Omnci.