IMifanekiso
okudlulileyo okulandelayo

IMifanekiso

INkosi uYesu Krestu

Umzobo nguHeinrich Hofmann

UMprofeti uJoseph Smith

Umzobo nguAlvin Gittins

Khangela “UBungqina boMprofeti uJoseph Smith,” amaphepha ⅹⅰ–ⅹⅴ

ULihayi ufumana iLiyahona

Umzobo nguArnold Friberg

Khangela 1 Nifayi 16, amaphepha 43–47

ULihayi nabantu bakhe bafika kwilizwe ledinga

Umzobo nguArnold Friberg

Khangela 1 Nifayi 18, amaphepha 53–56

UAlma ubhaptiza kuManzi aseMormoni

Umzobo nguArnold Friberg

Khangela Mozaya 18, amaphepha 239–243

USamuweli umLeymenayithi uyaProfetha

Umzobo nguArnold Friberg

Khangela Hilamani 16, amaphepha 556–558

UYesu Krestu uhambela iAmerika

Umzobo nguJohn Scott

Khangela 3 Nifayi 11, amaphepha 588–592

UMoronayi ungcwabe imbali yamaNifayithi

Umzobo nguTom Lovell

Khangela Mormoni 8, amaphepha 660–664