Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 100
kimuʻa hoko

Vahe 100

Ko e fakahā naʻe fai mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Pitisipeeki, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 12 ʻOkatopa 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Kuo ʻosi ha ngaahi ʻaho lahi ʻo e mamaʻo ʻa e ongo tangatá ni mei hona fāmilí, pea naʻá na ongoʻi haʻana hohaʻa ʻo kau kiate kinautolu.

1–4, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻe Siosefa mo Sitenei ʻa e ongoongoleleí ki hono fakamoʻui ʻo e ngaahi laumālié; 5–8, ʻE foaki kiate kinaua ʻi he houa pē ko iá ʻa e meʻa ke na leaʻakí; 9–12, ʻE hoko ʻa Sitenei ko e tangata lea pea hoko ʻa Siosefa ko e tangata maʻu fakahā, pea fakamoʻoni ʻi he mālohi lahi; 13–17, ʻE fokotuʻu hake ʻe he ʻEikí ha kakai haohaoa, pea ʻe fakamoʻui ʻa e kau talangofuá.

1 Ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoua, ʻa hoku ongo kaumeʻa ko aSitenei mo bSiosefa, ʻoku moʻui lelei ʻa homo ongo fāmilí; ʻoku nau ʻi hoku nimá, pea te u fai kiate kinautolu ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku hā ngali lelei kiate aú; he ʻoku ʻiate au ʻa e mālohi kotoa pē.

2 Ko ia, muimui kiate au, pea fanongo ki he akonaki te u ʻoatu kiate kimouá.

3 Vakai, pea ʻiloange, ʻoku ʻi ai hoku kakai tokolahi ʻi he potú ni, ʻi he ngaahi potu fonua takatakaí; pea ʻe fakaava ha matapā ʻaonga ʻi he ngaahi potu fonua takatakaí ʻi he fonua fakahahaké ni.

4 Ko ia, ko au, ko e ʻEikí, kuó u tuku ʻa kimoua ke mo haʻu ki he potú ni; he naʻe hā ngali lelei ia kiate au ki hono afakamoʻui ha ngaahi laumālie.

5 Ko ia, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoua, hiki hake homo leʻó ki he kakaí ni; alea ʻaki ʻa e ngaahi fakakaukau te u fakahū ki homo lotó, pea ʻe ʻikai veuveuki ʻa kimoua ʻi he ʻao ʻo e kakaí;

6 He ʻe afoaki kiate kimoua ʻi he houa ko iá, ʻio, ʻi he mōmēniti ko iá, ʻa e meʻa ke mo leaʻakí.

7 Ka ʻoku ou fai ha fekau kiate kimoua, ke mo fakahā ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku mo afakahā ʻi hoku hingoá, ʻi he loto-molumalu, ʻi he laumālie ʻo e bangamalū, ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē.

8 Pea ʻoku ou fai kiate kimoua ʻa e talaʻofa ko ʻení, ʻe fakatatau ki hoʻomo fai ʻení ʻe fekauʻi atu ʻa e aLaumālie Māʻoniʻoní ke fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻa ia te mo leaʻakí.

9 Pea ʻoku lelei kiate au ke ke hoko koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siteneí, ko e atangata lea ki he kakaí ni; ʻio, ko e moʻoni, te u fakanofo koe ki he lakangá ni, ʻio ke ke hoko ko e tangata lea maʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá.

10 Pea te u foaki kiate ia ʻa e mālohi ke ne afakamoʻoni ʻi he mālohi lahi.

11 Pea te u foaki kiate koe ʻa e ivi ke ke amālohi ʻi he fakamatalaʻi ʻo e ngaahi folofola kotoa pē, koeʻuhí ke ke hoko ko e tangata lea kiate ia, pea te ne hoko ko e btangata maʻu fakahā kiate koe, koeʻuhí ke ke ʻiloʻi ʻa hono pau ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki he ngaahi meʻa ʻo hoku puleʻanga ʻi he māmaní.

12 Ko ia, fai atu ʻa hoʻomo fonongá pea tuku ke fiefia ʻa homo lotó; he vakai, pea ʻilo ange, ʻoku ou ʻiate kimoua ʻo aʻu ki he ngataʻangá.

13 Pea ko ʻeni ʻoku ou fai kiate kimoua ha lea ʻo kau ki aSaione. ʻE bhuhuʻi ʻa Saione, neongo kuo tauteaʻi ia ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi.

14 Ko homo kāinga, ko ʻeku ongo tamaioʻeiki ko ʻOasoni aHaití mo Sione Koulití, ʻokú na ʻi hoku nimá; pea ʻe fakamoʻui ʻa kinaua ʻo fakatatau ki heʻena tauhi ʻeku ngaahi fekaú.

15 Ko ia, tuku ke fiemālie ʻa homou lotó; koeʻuhí ʻe fengāueʻaki fakataha ʻa e ngaahi meʻa akotoa pē koeʻuhi ko e lelei ʻanautolu ʻoku ʻaʻeva ʻo angatonú, pea ki hono fakamāʻoniʻoniʻi ʻo e siasí.

16 He te u fokotuʻu hake kiate au ha kakai ahaohaoa, ʻa ia te nau tauhi kiate au ʻi he māʻoniʻoni;

17 Pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku aui ki he huafa ʻo e ʻEikí, ʻo nau tauhi ʻene ngaahi fekaú, ʻe fakamoʻui ʻa kinautolu. ʻE pehē. ʻĒmeni.