Muuta aineistoa
Pyhät kirjoitukset


Pyhät kirjoitukset

Kun Jumalan pyhät miehet kirjoittavat tai puhuvat Pyhän Hengen voimalla, ”se on pyhä kirjoitus, on Herran tahto, on Herran mieli, on Herran sana, on Herran ääni ja Jumalan voima pelastukseksi” (OL 68:4). Kirkon viralliset, hyväksytyt pyhät kirjoitukset, joita usein sanotaan ohjekirjoiksi, ovat Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi. Näitä pyhiä kirjoituksia kuvataan sivuilla 135–137.

On tärkeää tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin

Pyhien kirjoitusten päätarkoitus on todistaa Kristuksesta, auttaa meitä tulemaan Hänen luokseen ja saamaan iankaikkinen elämä (ks. Joh. 5:39; 20:31; 1. Nefi 6:4; Moosia 13:33–35). Profeetta Mormon todisti:

”Jokainen, joka tahtoo, voi tarttua Jumalan sanaan, joka on elävä ja voimallinen ja joka hajottaa kaikki Perkeleen viekkaudet ja ansat ja juonet ja johdattaa Kristuksen ihmisen kaitaa ja kapeaa tietä pitkin sen ikuisen kurjuuden kuilun ylitse, joka on valmiina nielemään jumalattomat –

ja vie heidän sielunsa, niin, heidän kuolemattomat sielunsa Jumalan oikealle puolelle taivaan valtakuntaan, istumaan Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien pyhien isiemme kanssa, eivätkä ne enää lähde pois” (Hel. 3:29–30).

Myöhempien aikojen profeetat neuvovat meitä tutkimaan pyhiä kirjoituksia joka päivä, sekä yksin että perheemme kanssa. He kannustavat meitä, kuten Nefi kannusti veljiään, soveltamaan pyhiä kirjoituksia itseemme ja etsimään keinoja soveltaa muinaisia pyhiä kertomuksia elämäämme nykyaikana (ks. 1. Nefi 19:23–24). He kehottavat meitä tutkimaan pyhiä kirjoituksia (ks. Joh. 5:39) ja kestitsemään itseämme Kristuksen sanoilla (2. Nefi 32:3).

Sinulle on suurta hyötyä seuraavista neuvoista: Päivittäinen merkityksellinen pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa sinua olemaan vastaanottavainen Pyhän Hengen johdatukselle. Se vahvistaa uskoasi, vahvistaa sinua kiusauksia vastaan ja auttaa sinua lähestymään taivaallista Isääsi ja Hänen rakasta Poikaansa.

Laadi suunnitelma henkilökohtaista pyhien kirjoitusten tutkimistasi varten. Harkitse tietyn ajan varaamista pyhien kirjoitusten tutkimiseen joka päivä. Lue silloin huolellisesti ja ole vastaanottavainen Hengen johdatukselle. Pyydä taivaallista Isääsi auttamaan sinua tietämään, mitä Hän haluaisi sinun oppivan ja tekevän.

Jatka pyhien kirjoitusten, etenkin Mormonin kirjan, lukemista läpi elämäsi. Löydät yhä uudestaan pyhien kirjoitusten aarteita ja löydät niistä uutta merkitystä ja sovelluksia, kun tutkit niitä elämän eri vaiheissa.

Jos olet naimisissa, varaa joka päivä aikaa perheen yhteiselle pyhien kirjoitusten lukemiselle. Se voi olla vaikeaa, mutta se tuottaa ihmeellisiä, iankaikkisia tuloksia. Suunnittele Hengen johdatuksen mukaan sellaista pyhien kirjoitusten luentaa, että se täyttää perheesi tarpeet. Älä pelkää lukea pyhiä kirjoituksia pienille lapsille. Noiden pyhien aikakirjojen kielessä on voimaa koskettaa jopa hyvin nuoria.

Raamattu

Raamatussa on kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Vanha testamentti on pyhä aikakirja Jumalan kanssakäymisestä liittokansansa kanssa Pyhässä maassa. Se sisältää sellaisten profeettojen opetuksia kuin Mooses, Joosua, Jesaja, Jeremia ja Daniel. Uusi testamentti kertoo Vapahtajan syntymästä, palvelutyöstä kuolevaisuudessa ja sovituksesta. Se päättyy Vapahtajan opetuslasten palvelutyöhön.

Raamatusta on olemassa eri kielillä useita erilaisia käännöksiä. Kirkko on hyväksynyt suomenkielisen vuoden 1992 raamatunkäännöksen pyhäksi kirjoitukseksi.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa me kunnioitamme Raamattua ja sen pyhiä opetuksia. Me voimme saada voimaa ja lohtua Raamatun kertomuksista Jumalan kanssakäymisestä kansansa kanssa.

Mormonin kirja, toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta

Mormonin kirja tuli esiin tällä taloudenhoitokaudella Herran tahdosta. Se on aikakirja Jumalan kanssakäymisestä muinaisen Amerikan mantereella eläneen kansansa kanssa. Herran profeetat kaiversivat alkuperäiset aikakirjat kultalevyihin. Herra julisti, että Mormonin kirja sisältää ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden” (OL 20:9; ks. myös OL 42:12).

Moroni-niminen enkeli – viimeinen Mormonin kirjan profeetta – antoi nämä aikakirjat profeetta Joseph Smithille 22. syyskuuta 1827. Profeetta Joseph käänsi aikakirjan englanniksi Jumalan lahjan ja voiman avulla. Sen jälkeen Mormonin kirja on käännetty monille muillekin kielille.

Mormonin kirjan ensisijainen tarkoitus on saada kaikki ihmiset ”vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille” (Mormonin kirjan nimisivu). Se opettaa, että kaikkien ihmisten ”on tultava hänen luoksensa, tai he eivät voi pelastua” (1. Nefi 13:40). Joseph Smith sanoi, että Mormonin kirja on ”uskontomme lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla” (Mormonin kirjan johdanto).

Mormonin kirja on toinen todistus Raamatussa opetetuista totuuksista. Siinä myös palautetaan selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia, jotka ovat kadonneet Raamatusta käännösvirheiden takia tai siksi, että ne on otettu pois yrityksenä ”vääristellä Herran oikeat tiet” (ks. 1. Nefi 13:24–27, 38–41). Raamattu ja Mormonin kirja ”kasvavat yhteen kumoamaan vääriä oppeja ja lopettamaan kiistoja ja luomaan rauhan” (2. Nefi 3:12).

Profeetta Moroni opettaa meille Mormonin kirjan lopussa, mistä me voimme tietää, että kirja on totta: ”Kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla” (Moroni 10:4; ks. myös jakeet 3 ja 5).

Oppi ja liitot

Oppi ja liitot käsittää profeetta Joseph Smithille annettuja ilmoituksia. Siinä on myös muutama muille myöhempien aikojen profeetoille annettu ilmoitus. Tämä pyhä kirjoitus on sikäli ainutlaatuinen, että se ei ole käännös muinaisista asiakirjoista. Se on kokoelma ilmoituksia, jotka Herra on antanut valituille profeetoilleen myöhempinä aikoina.

Profeetta Joseph Smith sanoi, että Oppi ja liitot on kirkon perustus ”näinä viimeisinä aikoina ja hyödyksi maailmalle, sillä se osoittaa, että meidän Vapahtajamme valtakunnan salaisuuksien avaimet on jälleen uskottu ihmiselle” (OL 70:Johdanto).

Kallisarvoinen helmi

Kallisarvoinen helmi sisältää Mooseksen kirjan, Abrahamin kirjan, profeetta Joseph Smithin innoitetun käännöksen Matteuksen evankeliumin luvusta 24 ja eräitä profeetta Josephin kirjoituksia.

Mooseksen kirja on lyhyt ote Joseph Smithin innoitetusta raamatunkäännöksestä. Se on täydellisempi aikakirja Mooseksen kirjoituksista, jotka ovat Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa Vanhassa testamentissa. Se sisältää monia sellaisia oppeja ja opetuksia, jotka ovat kadonneet Raamatusta, ja antaa lisätietoja pelastussuunnitelmasta, maan luomisesta ja Herran kanssakäymisestä Aadamin ja Henokin kanssa.

Abrahamin kirja on käännös muinaisista papyrukselle kirjoitetuista kirjoituksista, jotka tulivat kirkon haltuun vuonna 1835. Profeetta Joseph Smith käänsi aikakirjat ilmoituksen kautta. Tämä kirja sisältää totuuksia kuolevaisuutta edeltäneestä neuvonpidosta taivaassa, maan luomisesta, Jumalan luonteesta ja pappeudesta.

Joseph Smith – Matteus lisää tietojamme Vapahtajan opetuksista Hänen toisesta tulemisestaan.

Joseph Smithin kirjoituksiin Kallisarvoisessa helmessä kuuluu seuraavaa:

  • Joseph Smith – historia, joka on ote profeetan laatimasta kirkon historiasta. Siinä kerrotaan kirkon palauttamiseen johtaneista tapahtumista, mukaan luettuina ensimmäinen näky, Moronin käynnit profeetta Josephin luona, kultalevyjen saaminen ja Aaronin pappeuden palautus.

  • Uskonkappaleet, jotka profeetta Joseph Smith kirjoitti peruslausumiksi uskosta ja opista.

Lisäviitteitä: Room. 15:4; 2. Tim. 3:15–17; 2. Nefi 25:26; Alma 17:2–3; 3. Nefi 23:1–5; OL 18:33–36; UK 8.

Katso myös Evankeliumin palauttaminen; Ilmoitus; Profeetat.