Aiheet
Kaste
Alaviitteet
Aihe

Kaste

Mormonin kirjassa kerrotaan ihmisryhmästä, joka sai kuulla evankeliumista ja joka otti kasteen Mormon-nimisessä paikassa. Kasteestaan lähtien he pitivät Mormonia kauniina paikkana, koska he siellä ollessaan ”tulivat tuntemaan Lunastajansa” (Moosia 18:30). Todistuksensa ja kasteenliittonsa vahvistamina he pysyivät uskollisina Herralle ankarienkin koetusten hetkinä (ks. Moosia 23–24).

Tämän Mormonin kirjan kertomuksen ihmisten tavoin sinäkin voit riemuita muistellessasi kasteenliittoasi ja Herralta saamiasi lupauksia. Voit saada voimaa kastetoimituksesta, olipa sinut kastettu hiljattain tai monta vuotta sitten.

Iankaikkisen elämän polulle astuminen

Kaste on evankeliumin ensimmäinen pelastava toimitus (ks. UK 4). Sinusta tuli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen, kun sinut kastettiin ja konfirmoitiin pappeuden valtuudella.

Kun sinut kastettiin, osoitit haluavasi noudattaa Vapahtajan esimerkkiä. Hänetkin kastettiin, vaikka Hän oli synnitön. Kuten Hän selitti Johannes Kastajalle, Hänen piti ottaa kaste ”Jumalan vanhurskaan tahdon” täyttämiseksi (ks. Matt. 3:13–17).

Kaikkien, jotka tavoittelevat iankaikkista elämää, täytyy noudattaa Vapahtajan esimerkkiä ottamalla kaste ja ottamalla vastaan Pyhän Hengen lahja. Profeetta Nefi sanoi, että Vapahtaja näytti meille ”sen portin, josta [meidän] tulee mennä sisälle. Sillä portti, josta [meidän] tulee mennä sisälle, on parannus ja vesikaste; ja silloin tulee [meidän syntiemme] anteeksianto tulen ja Pyhän Hengen kautta. Ja silloin [me olemme] tällä kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään.” (2. Nefi 31:17–18.) Me saamme iankaikkisen elämän, jos me kestämme loppuun asti, pidämme liittomme ja otamme vastaan muut pelastuksen toimitukset.

Kaste Herran tavalla

Vapahtaja ilmoitti oikean kastamistavan profeetta Joseph Smithille ja sanoi, että kastajalla täytyy olla pappeuden valtuus ja että se täytyy toimittaa upottamalla:

”Jumalan kutsuman henkilön, jolla on Jeesukselta Kristukselta valtuus kastaa, tulee mennä alas veteen henkilön kanssa, joka on tullut kastettavaksi, ja hänen tulee sanoa kutsuen häntä nimeltä: Jeesuksen Kristuksen antamalla valtuudella kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Sitten hänen tulee upottaa hänet veteen ja tulla sitten pois vedestä.” (OL 20:73–74.)

Upottaminen kuvaa syntisesti eläneen ihmisen kuolemaa ja uudestisyntymistä hengelliseen elämään, joka on omistettu Jumalan ja Hänen lastensa palvelemiselle. Se on myös kuoleman ja ylösnousemuksen vertauskuva. (Ks. Room. 6:3–6.)

Pienet lapset ja kaste

Myöhempien aikojen ilmoituksesta tiedämme, että pienet lapset on lunastettu Jeesuksen Kristuksen armon kautta. Herra sanoi: ”He eivät voi tehdä syntiä, sillä Saatanalle ei ole annettu valtaa kiusata pieniä lapsia, ennen kuin he alkavat tulla vastuullisiksi minun edessäni” (ks. OL 29:46–47). Heidät tulee kastaa vasta kun he saavuttavat vastuullisen iän, joksi Herra on ilmoittanut kahdeksan vuotta (ks. OL 68:27; JSR 1. Moos. 17:11). Jokainen, joka väittää pienten lasten tarvitsevan kasteen, ”kieltää Kristuksen armoteot eikä pidä minkään arvoisena hänen sovitustaan ja hänen lunastuksensa voimaa” (Moroni 8:20; ks. myös jakeet 8–19, 21–24).

Kasteenliittosi

Kun otit kasteen, teit liiton Jumalan kanssa. Lupasit ottaa päällesi Jeesuksen Kristuksen nimen, pitää Hänen käskynsä ja palvella Häntä loppuun asti (ks. Moosia 18:8–10; OL 20:37). Uudistat tämän liiton joka kerta, kun nautit sakramentin (ks. OL 20:77, 79).

Jeesuksen Kristuksen nimen ottaminen päällesi. Kun otat päällesi Jeesuksen Kristuksen nimen, näet itsesi Hänen omanaan. Annat Hänelle ja Hänen työlleen ensi sijan elämässäsi. Tavoittelet sitä, mitä Hän haluaa, etkä sitä, mitä itse haluat tai mitä maailma opettaa sinua haluamaan.

Kuningas Benjamin selittää Mormonin kirjassa, miksi meidän on tärkeää ottaa päällemme Vapahtajan nimi:

”Muuta nimeä ei ole annettu, jonka kautta pelastus tulee; sen tähden minä tahdon, että te otatte päällenne Kristuksen nimen, kaikki te, jotka olette tehneet Jumalan kanssa liiton, että olette kuuliaisia elämänne loppuun asti.

Ja tapahtuu, että jokaisen, joka tekee tämän, havaitaan olevan Jumalan oikealla puolella, sillä hän on tunteva sen nimen, jolla häntä kutsutaan; sillä häntä kutsutaan Kristuksen nimellä.

Ja nyt tapahtuu, että jokaista, joka ei ota Kristuksen nimeä päällensä, on kutsuttava jollakin muulla nimellä; sen tähden hän havaitsee olevansa Jumalan vasemmalla puolella.” (Moosia 5:8–10.)

Käskyjen pitäminen. Kasteenliittosi on sitoumus tulla Jumalan valtakuntaan, erottautua maailmasta ja olla Jumalan todistajana ”kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla” (Moosia 18:9). Pyrkimyksiisi olla Jumalan todistajana sisältyy kaikki, mitä teet ja sanot. Pyri aina muistamaan ja pitämään Herran käskyt. Pidä ajatuksesi, kielenkäyttösi ja tekosi puhtaina. Kun etsit viihdettä esimerkiksi elokuvista, televisiosta, Internetistä, musiikista, kirjoista, aikakaus- ja sanomalehdistä, noudata varovaisuutta ja katsele, kuuntele ja lue vain sellaista, mikä on kohottavaa. Pukeudu säädyllisesti. Valitse sellaisia ystäviä, jotka kannustavat sinua saavuttamaan iankaikkiset tavoitteesi. Pysy erossa moraalittomuudesta, pornografiasta, uhkapelistä, tupakasta, alkoholista ja huumeista. Pidä itsesi kelvollisena astumaan temppeliin.

Herran palveleminen. Käsky pitää itsesi erossa maailmallisista asioista ei tarkoita, että sinun pitäisi eristää itsesi muista. Kasteenliittoon kuuluu Herran palveleminen, ja palvelet Häntä parhaiten palvelemalla lähimmäisiäsi. Kun profeetta Alma opetti kasteenliittoa, hän sanoi, että meidän tulisi olla ”halukkaita kantamaan [toistemme] kuormia, jotta ne olisivat keveitä” ja olla ”halukkaita suremaan surevien kanssa – – ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa” (Moosia 18:8–9). Ole ystävällinen ja kunnioittava kaikkia ihmisiä kohtaan ja noudata Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä siinä, kuinka kohtelet muita ihmisiä.

Luvatut kasteen siunaukset

Kun pidät kasteessa tekemäsi liiton, Herra siunaa sinua uskollisuudestasi. Eräitä saamiasi siunauksia ovat Pyhän Hengen jatkuva kumppanuus, syntiesi anteeksisaaminen ja hengellisen uudestisyntymisen etuoikeus.

Pyhän Hengen jatkuva kumppanuus. Kun sinut oli kastettu, yksi tai useampia valtuuden saaneita Melkisedekin pappeuden haltijoita pani kätensä pääsi päälle ja antoi sinulle Pyhän Hengen lahjan. Tämä lahja antaa sinulle oikeuden Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen niin kauan kuin olet kelvollinen. Hengen jatkuva kumppanuus on yksi suurimmista siunauksista, mitä voit saada kuolevaisuudessa. Henki johdattaa sinua vanhurskauden ja rauhan poluilla, jotka vievät sinut iankaikkiseen elämään.

Syntien anteeksisaaminen. Koska sinut on kastettu, voit saada syntisi anteeksi. Toisin sanoen, voit saada anteeksi Vapahtajan armon kautta. Tämän siunauksen myötä voit lopulta päästä taivaallisen Isän luokse asumaan.

Saadaksesi syntisi anteeksi sinun täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä vilpitön parannus ja pyrkiä aina pitämään käskyt. Profeetta Mormon opetti: ”Parannuksen ensi hedelmä on kaste; ja kaste tulee uskosta käskyjen täyttämiseksi; ja käskyjen täyttäminen tuo syntien anteeksiannon” (Moroni 8:25). Säilytät syntiesi anteeksiannon, kun olet jatkuvasti nöyrä Jumalan edessä, huudat päivittäin Hänen puoleensa rukouksessa, pysyt vakaana uskossa ja palvelet niitä, jotka tarvitsevat apua (ks. Moosia 4:11–12, 26).

Uudestisyntyminen. Synnyit uudesti uuteen elämään kaste- ja konfirmointitoimitusten kautta. Vapahtaja sanoi Nikodemokselle: ”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:5). Samoin kuin lapsi siirtyy uuteen olemassaoloon syntyessään, samoin sinä aloitit uuden elämän solmiessasi kasteenliiton. Voit kasvaa hengellisesti ja tulla enemmän Vapahtajan kaltaiseksi, kun pidät kasteenliittosi, nautit sakramentin liittosi uudistamiseksi ja tehdäksesi parannuksen synneistäsi. Apostoli Paavali opetti, että kun meidät on kastettu, meidän tulisi alkaa ”elää uutta elämää” (Room. 6:4).

Loppuun asti kestäminen

Nyt kun sinut on kastettu ja olet saanut Pyhän Hengen lahjan, sinun täytyy jatkaa vanhurskaudessa, sillä nämä toimitukset ovat vasta alkuna matkallesi takaisin taivaallisen Isäsi luokse asumaan. Profeetta Nefi opetti:

”Kun olette päässeet tälle kaidalle ja kapealle polulle, minä kysyn, onko kaikki tehty? Katso, minä sanon teille: Ei; sillä te olette päässeet tähän saakka vain Kristuksen sanan avulla, järkkymättömän uskon avulla häneen, turvautuen täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan.

Sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä: Te saatte iankaikkisen elämän.” (2. Nefi 31:19–20.)

Lisäviitteitä: Ap. t. 2:37–38; 2. Nefi 31:4–13; Alma 7:14–16; 3. Nefi 11:18–41; 27:13–22; OL 39:5–6, 10; 76:50–53.

Katso myös Kuuliaisuus; Pappeus; Parannus; Pyhä Henki; Sakramentti; Usko.