Other Resources
Jumaluus
edellinen seuraava

Jumaluus

Ensimmäisessä uskonkappaleessa sanotaan: ”Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.” Jumaluus koostuu näistä kolmesta olennosta. He johtavat tätä maailmaa ja kaikkia muita taivaallisen Isämme luomuksia.

Jumaluuden oikea oppi kadotettiin luopumuksen aikana, joka seurasi Vapahtajan palvelutyötä kuolevaisuudessa ja Hänen apostoliensa kuolemaa. Tämän opin palautus alkoi, kun 14-vuotias Joseph Smith sai ensimmäisen näkynsä (ks. JS–H 17). Siitä, mitä profeetta kertoi ensimmäisestä näystä, ja hänen muista opetuksistaan tiedämme, että jumaluuden jäsenet ovat kolme erillistä olentoa. Isällä ja Pojalla on käsin kosketeltava liha- ja luuruumis, ja Pyhä Henki on henkipersoona (ks. OL 130:22).

Vaikka jumaluuden jäsenet ovat erillisiä olentoja, joilla on erilliset roolit, He ovat yhtä tarkoituksessa ja opissa. He ovat täydellisesti yhtä taivaallisen Isän jumalallisen pelastussuunnitelman toteuttamisessa.

Lisäviitteitä: Matt. 3:13–17; Joh. 14:6–10; 17:6–23; Ap. t. 7:55–56; 2. Nefi 31:18; Morm. 7:5–7; OL 76:20–24.

Katso myös Isä Jumala; Jeesus Kristus; Pyhä Henki.