Other Resources
Jeesuksen Kristuksen sovitus
edellinen seuraava

Jeesuksen Kristuksen sovitus

Sana sovittaa tarkoittaa sovintoon tai sopusointuun saattamista. Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta meidät voidaan saattaa sovintoon taivaallisen Isämme kanssa (ks. Room. 5:10–11; 2. Nefi 25:23; MK Jaak. 4:11). Lopulta me voimme asua ikuisesti Hänen edessään, kun meidät ”on tehty täydellisiksi Jeesuksen – – kautta” (ks. OL 76:62, 69).

Jeesus Kristus oli ”valmistettu maailman perustamisesta asti lunastamaan” kansansa (Et. 3:14). Taivaallinen Isä esitti kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa iankaikkisen pelastussuunnitelman, joka edellytti ääretöntä ja iankaikkista sovitusta. Ennen kuolevaisuuteen tuloaan Jeesus, joka tunnettiin silloin Jehovana, julisti nöyrästi, että Hän tekisi Isän tahdon mukaan ja toteuttaisi suunnitelman (ks. Moos. 4:2). Niinpä Hänet asetettiin ennakolta toteuttamaan sovitus – tulemaan maan päälle, kärsimään rangaistus meidän synneistämme, kuolemaan ristillä ja nousemaan ylös. Hänestä tuli Karitsa, joka ”on ollut teurastettuna maailman perustamisesta asti” (Moos. 7:47; ks. myös 1. Piet. 1:19–20; Ilm. 13:8).

Sovitus on korkein osoitus taivaallisen Isämme rakkaudesta meitä kohtaan (ks. Joh. 3:16). Se on myös korkein osoitus Vapahtajan rakkaudesta Isää ja meitä kohtaan (ks. Joh. 14:28–31; 15:9–13; 1. Joh. 3:16; OL 34:3; 138:1–4).

Me tarvitsemme sovitusta

Aadamin ja Eevan jälkeläisinä kaikki ihmiset ovat perineet lankeemuksen vaikutukset. Me kaikki koemme hengellisen kuoleman jouduttuamme pois Jumalan edestä, ja me kaikki olemme ajallisen kuoleman alaisia, joka on fyysisen ruumiin kuolema (ks. Alma 42:6–9; OL 29:41–42).

Langenneessa tilassamme me joudumme kokemaan vastoinkäymisiä ja kiusauksia. Kun me annamme periksi kiusaukselle, me loittonemme Jumalasta ja jäämme vaille Hänen kirkkauttaan (ks. Room. 3:23).

Iankaikkinen oikeudenmukaisuus vaatii, että lankeemuksen vaikutukset pysyvät ja että meitä rangaistaan omista vääristä teoistamme. Ilman sovitusta hengellinen ja ajallinen kuolema muodostaisivat ylipääsemättömän esteen meidän ja Jumalan välille. Koska me emme voi pelastaa itseämme lankeemuksesta emmekä omista synneistämme, me olisimme ikuisesti erossa taivaallisesta Isästämme, sillä ”mikään saastainen ei voi asua – – hänen edessään” (Moos. 6:57).

Me voimme pelastua ainoastaan siten, että joku muu pelastaa meidät. Me tarvitsemme jotakuta, joka voi tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset – olla meidän sijallamme ja ottaa kannettavakseen lankeemuksen kuorman ja maksaa meidän syntiemme hinnan. Jeesus Kristus on aina ollut ainoa, joka on kyennyt antamaan sellaisen uhrin.

Jeesus Kristus, ainoa toivomme

Vapahtaja on ollut maailman luomisesta alkaen meidän ainoa toivomme saada rauha ”tässä maailmassa” ja iankaikkinen elämä ”tulevassa maailmassa” (OL 59:23).

Ainoastaan Hänellä oli valta antaa henkensä ja ottaa se jälleen. Kuolevaiselta äidiltään Marialta Hän peri kyvyn kuolla. Kuolemattomalta Isältään Hän peri vallan voittaa kuolema. Hän julisti: ”Sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen” (Joh. 5:26).

Vain Hän saattoi lunastaa meidät synneistämme. Isä Jumala antoi Hänelle tämän vallan (ks. Hel. 5:11). Vapahtaja oli kelvollinen saamaan tämän vallan ja toteuttamaan sovituksen, koska Hän piti itsensä vapaana synnistä: ”Hän kärsi kiusauksia mutta ei langennut niihin” (OL 20:22). Elettyään täydellisen, synnittömän elämän Hän oli vapaa oikeudenmukaisuuden vaatimuksista. Koska Hänellä oli lunastuksen voima ja koska Hän ei ollut velkaa oikeudenmukaisuudelle, Hän voi maksaa niiden velan, jotka tekevät parannuksen. Hän voi sanoa:

”Isä, katso hänen kärsimyksiään ja kuolemaansa, joka ei syntiä tehnyt ja johon sinä olit mieltynyt; katso Poikasi verta, joka vuodatettiin, hänen vertansa, jonka sinä annoit, jotta sinä itse saisit kunnian;

sen tähden, Isä, säästä nämä veljeni, jotka uskovat minun nimeeni, jotta he voisivat tulla minun luokseni ja saada ikuisen elämän” (OL 45:4–5).

Todellakaan ”ei muuta nimeä anneta eikä mitään muuta keinoa eikä tapaa, jonka kautta pelastus voi tulla ihmislapsille, kuin vain Kristuksen, Herran Kaikkivaltiaan nimessä ja nimen kautta” (Moosia 3:17).

Sovitusuhri

Jeesus antoi sovitusuhrinsa Getsemanen puutarhassa ja Golgatan ristillä. Getsemanessa Hän alistui Isän tahtoon ja alkoi ottaa päällensä kaikkien ihmisten syntejä. Hän on ilmaissut jotakin siitä, mitä Hän koki maksaessaan meidän syntiemme hinnan:

”Minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen;

mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä,

mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä – ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa –

kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä join ja saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten hyväksi” (OL 19:16–19; ks. myös Luuk. 22:44; Moosia 3:7).

Vapahtaja kärsi edelleen meidän syntiemme tähden, kun Hän salli itsensä ristiinnaulittavan, kun ”hänet korotettiin ristille ja surmattiin maailman syntien tähden” (1. Nefi 11:33).

Ristillä Hän salli itsensä kuolla. Hänen ruumiinsa laskettiin sitten hautaan, kunnes Hän nousi ylös ja Hänestä tuli Esikoinen ”niiden joukosta jotka ovat kuolleet” (1. Kor. 15:20). Kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Hän voitti fyysisen kuoleman meidän kaikkien puolesta. Myöhemmin Hän sanoi:

”Minä tulin maailmaan tekemään Isäni tahdon, koska minun Isäni lähetti minut.

Ja minun Isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille ja jotta minä sen jälkeen, kun minut oli korotettu ristille, voisin vetää kaikki ihmiset luokseni, niin että niin kuin ihmiset ovat korottaneet minut, samoin Isä korottaisi ihmiset seisomaan minun edessäni tuomittavina teoistaan, olivatpa ne hyviä tai olivatpa ne pahoja –

ja tästä syystä minut on korotettu; sen tähden minä Isän vallan mukaisesti vedän kaikki ihmiset luokseni, jotta heidät voidaan tuomita tekojensa mukaan.

Ja tapahtuu, että jokainen, joka tekee parannuksen ja ottaa kasteen minun nimeeni, täytetään; ja jos hän kestää loppuun asti, katso, häntä minä pidän syyttömänä Isäni edessä sinä päivänä, jona minä seison tuomitsemassa maailmaa.” (3. Nefi 27:13–16.)

Yleinen lunastus lankeemuksesta

Sovituksen kautta Jeesus Kristus lunastaa kaikki ihmiset lankeemuksen seurauksista. Kaikki ihmiset, jotka ovat joskus eläneet maan päällä ja jotka tulevat joskus elämään, herätetään kuolleista ja viedään takaisin Jumalan eteen tuomittaviksi (ks. 2. Nefi 2:5–10; Hel. 14:15–17). Vapahtajan lunastavan armon lahjan kautta me kaikki saamme kuolemattomuuden lahjan ja elämme ikuisesti kirkastetussa, ylösnousseessa ruumiissa.

Pelastus synneistämme

Vaikka meidät lunastetaan ehdoitta yleisistä lankeemuksen vaikutuksista, me olemme vastuussa omista synneistämme. Mutta me voimme saada anteeksi, ja meidät voidaan puhdistaa synnin tahrasta ”Kristuksen sovitusveren kautta” (Moosia 4:2). Meidän täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus, ottaa kaste syntien anteeksi saamiseksi ja ottaa vastaan Pyhän Hengen lahja. Alma neuvoi:

”Teidän on tehtävä parannus ja synnyttävä uudesti; sillä Henki sanoo, että ellette synny uudesti, ette voi periä taivaan valtakuntaa; tulkaa sen tähden ja ottakaa kaste parannukseen, jotta teidät pestäisiin synneistänne, jotta teillä olisi usko Jumalan Karitsaan, joka ottaa pois maailman synnit ja joka on voimallinen pelastamaan ja puhdistamaan kaikesta vääryydestä” (Alma 7:14).

Iankaikkisen elämän lahja

Vapahtaja on julistanut, että iankaikkinen elämä on ”suurin kaikista Jumalan lahjoista” (OL 14:7). Iankaikkisen elämän saaminen tarkoittaa sitä, että ihminen on tehty kelvolliseksi asumaan Jumalan edessä, että hän perii paikan selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa. Tämä lahja on saatavissa ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Mormon sanoi: ”Ja mitä teidän on toivottava? Katso, minä sanon teille, että teidän tulee toivoa Kristuksen sovituksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman kautta tulevanne herätetyiksi iankaikkiseen elämään, ja tätä teidän uskonne tähden häneen, lupauksen mukaisesti.” (Moroni 7:41.)

Saadaksemme tämän lahjan meidän on täytettävä tietyt ehdot. Meidän täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus synneistämme ja kestää uskollisina loppuun asti. Meidän täytyy saada pelastuksen toimitukset: kaste, Pyhän Hengen lahja, asettaminen Melkisedekin pappeuteen (miehet) sekä temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen. Ottamalla vastaan nämä toimitukset ja pitämällä niihin liittyvät liitot me tulemme Kristuksen luokse ja saamme lopulta iankaikkisen elämän lahjan (ks. UK 3).

Äärettömässä oikeudenmukaisuudessaan ja armossaan Herra antaa iankaikkisen elämän myös kaikille, ”jotka ovat kuolleet vailla tietoa tästä evankeliumista mutta jotka olisivat ottaneet sen vastaan, jos heidän olisi sallittu jäädä”, ja kaikille lapsille, ”jotka kuolevat ennen kuin saavuttavat vastuullisen iän” (OL 137:7, 10).

Vapahtaja kutsuu meitä kaikkia ottamaan vastaan iankaikkisen elämän: ”Hän lähettää kutsun kaikille ihmisille, sillä armon käsivarret ovat ojennettuina heitä kohti, ja hän sanoo: Tehkää parannus, niin minä otan teidät vastaan. Niin, hän sanoo: Tulkaa minun luokseni, niin te saatte nauttia elämän puun hedelmää; niin te saatte vapaasti syödä ja juoda elämän leipää ja vettä.” (Alma 5:33–34.)

Rauhan löytäminen ja paraneminen sovituksen kautta

Vapahtajan sovituksen siunaukset ulottuvat iankaikkisuuteen, mutta niitä annetaan myös tässä elämässä. Kun tulet Kristuksen luokse, saat tuntea iloa siitä, että olet puhdas Herran edessä. Voit toistaa Alman sanoja, joka paljon synnin ja kapinoinnin jälkeen koki tuskallisen mutta tervehdyttävän parannuksen. Saatuaan anteeksi hän todisti:

”En enää voinut muistaa tuskiani; niin, syntieni muisto ei enää raastanut minua.

Ja oi, mikä ilo, ja minkä ihmeellisen valon minä näinkään; niin, minun sieluni täyttyi yhtä suuresta ilosta kuin tuskani oli ollut!

– – Ei voinut olla mitään niin suurta ja katkeraa kuin tuskani olivat. – – Ei toisaalta voi olla mitään niin suurta ja ihanaa kuin iloni oli.” (Alma 36:19–21.)

Sen lisäksi että Vapahtaja tarjoaa lunastuksen synnin tuskasta, Hän tarjoaa rauhaa koettelemuksen hetkinä. Sovituksessaan Jeesus otti päällensä kaikkien ihmisten tuskat, sairaudet ja heikkoudet (ks. Alma 7:11–12). Hän ymmärtää sinun kärsimyksiäsi, koska Hän on kokenut ne. Tämän täydellisen ymmärryksen tähden Hän osaa auttaa sinua. Voit heittää ”kaikki [murheesi] hänen kannettavakseen, sillä hän pitää [sinusta] huolen” (1. Piet. 5:7).

Uskosi ja vanhurskautesi kautta ja Hänen sovitusuhrinsa kautta kaikki tämän elämän epäoikeudenmukaisuudet, vammat ja tuskat voidaan hyvittää ja korjata täydellisesti. Tässä elämässä kielletyt siunaukset annetaan iankaikkisuuksissa. Ja vaikkei Hän ehkä vapautakaan sinua kaikesta kärsimyksestäsi nyt, Hän siunaa sinua lohdulla ja ymmärryksellä ja voimalla kantaa kuormasi helposti (ks. Moosia 24:15).

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat”, Vapahtaja sanoi. ”Minä annan teille levon.” (Matt. 11:28.) Erään toisen kerran Hän lupasi taas rauhansa sanoen: ”Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman” (Joh. 16:33). Nämä ovat sovituksen lupauksia tässä elämässä ja kautta iankaikkisuuden.

Lisäviitteitä: Jes. 49:13–16; 53; Matt. 26–28; Mark. 14–16; Luuk. 22–24; Joh. 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20; 1. Kor. 15:20–22; Hepr. 4:14–16; 1. Joh. 1:7; 1. Nefi 10:6; 2. Nefi 2:1–10; 9; 25:23–26; MK Jaak. 4:12; Moosia 3:1–19; Alma 22:14; 34:5–18; 42; Hel. 5:9–12; 14:13–19; 3. Nefi 9:14–22; 27:13–22; Morm. 9:10–14; Et. 12:27, 41; Moroni 8:5–26; 10:32–33; OL 18:10–12; 19:15–24; 20:17–34; 45:3–5; 76:40–43; Moos. 1:39.

Katso myös Anteeksianto; Armo; Evankeliumi; Iankaikkinen elämä; Isä Jumala; Kaste; Kirkkauden valtakunnat; Kuolema, fyysinen; Kuolema, hengellinen; Lankeemus; Laupeus; Oikeudenmukaisuus; Parannus; Pelastus; Pelastussuunnitelma; Toimitukset; Usko; Ylösnousemus.