Aiheet
Evankeliumin palauttaminen
Alaviitteet
Aihe

Evankeliumin palauttaminen

Kun Kristus oli maan päällä, Hän perusti kirkkonsa seuraajiensa keskuuteen. Hänen ristiinnaulitsemisensa ja Hänen apostoliensa kuoleman jälkeen evankeliumin täyteys otettiin pois maan päältä laajalle levinneen luopumuksen takia (ks. ”Luopumus”, s. 93–94). Suuren luopumuksen vuosisatojen aikana monet miehet ja naiset etsivät evankeliumin totuuden täyteyttä mutta eivät voineet löytää sitä. Vaikka monet saarnasivat vilpittömästi Vapahtajasta ja Hänen opetuksistaan, kenelläkään ei ollut totuuden täyteyttä eikä pappeuden valtuutta Jumalalta.

Suuri luopumus oli hengellisen pimeyden aikaa, mutta nyt me elämme aikaa, jolloin voimme nähdä ”Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevän valon” (2. Kor. 4:4; ks. myös OL 45:28). Evankeliumin täyteys on palautettu, ja Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko on jälleen maan päällä. Mikään muu yhteisö ei ole siihen verrattavissa. Se ei ole syntynyt uskonpuhdistuksen seurauksena, niin että hyvää tarkoittavat miehet ja naiset olisivat tehneet kaiken voitavansa muutoksen aikaansaamiseksi. Se on Jeesuksen Kristuksen perustaman kirkon palautus. Se on taivaallisen Isän ja Hänen rakkaan Poikansa työtä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä voit saada siunauksia, joita ei ollut maan päällä saatavissa liki 2 000 vuoteen. Kasteen ja konfirmoinnin toimitusten kautta voit saada syntien anteeksiannon ja nauttia Pyhän Hengen jatkuvasta kumppanuudesta. Voit elää evankeliumin mukaan sen täyteydessä ja yksinkertaisuudessa. Voit alkaa ymmärtää jumaluuden luonnetta, Jeesuksen Kristuksen sovitusta, elämän tarkoitusta maan päällä ja sitä, että elämä todella jatkuu kuoleman jälkeen. Sinulla on etuoikeus siihen, että oppainasi ovat elävät profeetat, jotka opettavat Jumalan tahtoa meidän aikanamme. Temppelitoimitusten ansiosta voit saada johdatusta ja rauhaa, valmistautua iankaikkiseen elämään, tulla sinetöidyksi perheeseesi iankaikkisuudeksi ja suoda pelastavat toimitukset kuolleille esivanhemmillesi.

Palautuksen tapahtumat

Seuraavassa on yhteenveto eräistä tärkeistä evankeliumin palauttamiseen ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustamiseen liittyvistä tapahtumista. Herra on julistanut, että se on ainoa tosi ja elävä kirkko ”koko maan päällä” (ks. OL 1:30).

Varhainen kevät 1820. Jeesuksen Kristuksen tosi kirkkoa etsivä 14-vuotias Joseph Smith rukoili lehdossa lähellä kotiaan Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle vastauksena hänen nöyrään rukoukseensa ja sanoivat hänelle, ettei hänen pitänyt liittyä mihinkään niistä kirkoista, joita silloin oli maan päällä. (Ks. JS–H 11–19.) Kirkossa tästä tapahtumasta puhutaan Joseph Smithin ensimmäisenä näkynä.

21.–22. syyskuuta 1823. Moroni-niminen enkeli ilmestyi Joseph Smithille. Moroni profetoi tulevista tapahtumista ja kertoi Josephille Mormonin kirjan aikakirjasta, joka oli kirjoitettu kultalevyille. Enkeli salli Josephin nähdä kultalevyt, jotka oli haudattu läheiseen Kumoran kukkulaan. (Ks. JS–H 27–53.)

22. syyskuuta 1827. Joseph Smith sai kultalevyt Moronilta Kumoran kukkulalla tavattuaan Moronin 22. syyskuuta kunakin neljänä edeltäneenä vuotena. (Ks. JS–H 53, 59.)

15. toukokuuta 1829. Luettuaan kultalevyjen kääntämisen yhteydessä kasteesta syntien anteeksi saamiseksi Joseph Smith ja hänen kirjurinsa Oliver Cowdery menivät syrjäiseen paikkaan kysymään asiasta Herralta. Siellä Susquehannajoen partaalla lähellä Harmonya Pennsylvanian osavaltiossa he saivat vastauksen rukoukseensa. Heille ilmestyi Johannes Kastaja, ylösnoussut olento, ”sanansaattaja taivaasta – – valopilven sisässä”. Hän antoi heille Aaronin pappeuden. Sitten, kuuliaisina saamilleen ohjeille, Joseph ja Oliver kastoivat toisensa ja asettivat toisensa Aaronin pappeuteen. (Ks. JS–H 68–72; ks. myös OL 13.)

Toukokuu 1829. Muinaiset apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Melkisedekin pappeuden. (Ks. OL 128:20.)

Kesäkuu 1829. Profeetta Joseph Smith päätti Mormonin kirjan käännöstyön ”Jumalan lahjan ja voiman avulla” (OL 135:3).

26. maaliskuuta 1830. Mormonin kirja ilmestyi painettuna Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

6. huhtikuuta 1830. Kirkko perustettiin Fayetten kaupunkikunnassa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Aluksi siinä oli kuusi jäsentä.

27. maaliskuuta 1836. Kirtlandin temppeli, tämän taloudenhoitokauden ensimmäinen temppeli, vihittiin. Profeetta Joseph Smith piti vihkirukouksen, joka oli annettu hänelle ilmoituksen kautta. (Ks. OL 109.)

3. huhtikuuta 1836. Vapahtaja ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä. Myös Mooses, Elias ja Elia ilmestyivät ja antoivat Josephille ja Oliverille pappeuden avaimet. Elia toi sinetöimisvoiman avaimet, joiden ansiosta perheenjäsenet voidaan sinetöidä yhteen ikiajoiksi. (Ks. OL 110.)

Kirkon kohtalo

Vanhan testamentin profeetta Daniel profetoi, että Jumala on ”pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu” ja joka ”pysyy ikuisesti” (Dan. 2:44). Tässä profetiassa hän puhui Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, Jumalan valtakunnasta maan päällä nykyaikana. Siitä hetkestä, jolloin kirkko perustettiin ja siinä oli kuusi jäsentä, se on kasvanut ja kukoistanut, ja se tulee etenemään, kunnes se täyttää ”koko maailman” (Dan. 2:35; ks. myös OL 65:2). Satojatuhansia ihmisiä kastetaan joka vuosi. Mormonin kirjaa käännetään monille kielille. Temppeleitä rakennetaan kautta maailman. Kirkon johdossa on Jeesus Kristus, ja elävät profeetat ohjaavat kirkkoa sen edetessä, kunnes maailma on valmis Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Profeetta Joseph Smith puhui palautuksen siunauksista: ”Mitä me kuulemme evankeliumissa, jonka olemme saaneet? Ilon äänen! Laupeuden äänen taivaasta ja totuuden äänen maasta, ilosanoman kuolleille, ilon äänen eläville ja kuolleille, suuren ilon ilosanoman.” (OL 128:19.)

Lisäviitteitä: Jes. 2:1–3; 29:13–14; Ap. t. 3:19–21; Ilm. 14:6–7; 2. Nefi 3:3–15; OL 128:19–21; 133:36–39, 57–58; JS–H.

Katso myös Ilmoitus; Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen; Joseph Smith; Luopumus.