Other Resources
Kääntyminen
edellinen seuraava

Kääntyminen

”Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman”, apostoli Paavali julisti, mutta ”Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan” (Room. 8:6; ks. myös 2. Nefi 9:39). Langenneessa tilassamme me kamppailemme usein kiusauksen kanssa ja annamme joskus periksi lihan tahdolle ja siinä olevalle pahuudelle (ks. 2. Nefi 2:29; ks. myös ”Lankeemus” tämän kirja sivuilla 85–88). Meidän pitää pyrkiä hengellisyyteen ja voittaa epävanhurskaat halumme, jotta voisimme saada iankaikkisen elämän siunauksen. Meidän pitää muuttua. Täsmällisemmin sanottuna meidän pitää muuttua eli kääntyä Vapahtajan sovituksen voiman ja Pyhän Hengen voiman kautta. Tätä kutsutaan kääntymykseksi.

Kääntymykseen sisältyy käyttäytymisen muutos, mutta se ulottuu käyttäytymistä syvemmälle; se on muutos koko olemuksessamme. Se on niin tärkeä muutos, että Herra ja profeetat sanovat sitä uudestisyntymiseksi, sydämen muutokseksi ja kasteeksi tulella. Herra on sanonut:

”Älä ihmettele, että koko ihmissuvun, eli miesten ja naisten, kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen, täytyy syntyä uudesti, eli syntyä Jumalasta, muuttua lihallisesta ja langenneesta tilastaan vanhurskauden tilaan ja tulla Jumalan lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen.

Ja niin heistä tulee uusia luotuja; ja elleivät he tee tätä, he eivät mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa.” (Moosia 27:25–26.)

Kääntymisen tapahtumasarja

Kääntyminen on tapahtumasarja, ei yksi tapahtuma. Kääntyminen on tulosta siitä, että pyrkii vanhurskaasti seuraamaan Vapahtajaa. Näihin pyrkimyksiin sisältyy uskon osoittaminen Jeesukseen Kristukseen, parannus synnistä, kasteen ottaminen, Pyhän Hengen lahjan saaminen ja kestäminen uskossa loppuun asti.

Vaikka kääntyminen on ihme ja muuttaa elämää, se on hiljainen ihme. Kääntymistä eivät saa aikaan enkelien ilmestymiset eivätkä muut näyttävät tapahtumat. Almakin, joka näki enkelin, kääntyi vasta paastottuaan ja rukoiltuaan ”monta päivää” todistusta totuudesta (ks. Alma 5:46). Ja Paavali, joka näki ylösnousseen Vapahtajan, opetti, että ”kukaan ei myöskään voi sanoa: ’Jeesus on Herra’, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta” (1. Kor. 12:3).

Koska kääntyminen on hiljainen, jatkuva tapahtumasarja, saatat kääntyä paraikaa käsittämättä sitä. Voit olla kuin lamanilaiset, jotka ”uskonsa tähden [Kristukseen] kääntymisensä hetkellä kastettiin tulella ja Pyhällä Hengellä, eivätkä he sitä tienneet” (3. Nefi 9:20). Jatkuvat pyrkimyksesi osoittaa uskoa ja noudattaa Vapahtajan tahtoa johtavat täydempään kääntymykseen.

Kääntyneiden ihmisten luonteenpiirteitä

Mormonin kirja sisältää kuvauksen Herraan kääntyneistä ihmisistä:

He haluavat tehdä hyvää. Kuningas Benjaminin kansa julisti: ”Herran Kaikkivaltiaan [Henki] – – on saanut aikaan voimallisen muutoksen meissä eli meidän sydämissämme, niin ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati hyvää” (Moosia 5.2). Alma puhui ihmisistä, jotka ät voineet olla kammoamatta syntiä” (Alma 13:12).

He eivät kapinoi Herraa vastaan. Mormon kertoi ryhmästä lamanilaisia, jotka olivat olleet jumalattomia ja verenhimoisia mutta jotka ”kääntyivät Herraan” (Alma 23:6). Nämä ihmiset muuttivat nimensä antinefilehiläisiksi, ja ”heistä tuli vanhurskas kansa; he laskivat kapina-aseensa eivätkä enää taistelleet Jumalaa vastaan eivätkä ketään veljiään vastaan” (Alma 23:7).

He kertovat evankeliumista muille. Enos, Alma vanhempi, Alma nuorempi, Moosian pojat, Amulek ja Seesrom omistautuivat evankeliumin saarnaamiselle käännyttyään Herraan (ks. En. 26; Moosia 18:1; 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

He ovat täynnä rakkautta. Kun ylösnoussut Vapahtaja oli käynyt ihmisten luona Amerikan mantereella, ”kaikki ihmiset koko maassa olivat kääntyneet Herraan, sekä nefiläiset että lamanilaiset, eikä heidän keskuudessaan ollut mitään riitoja eikä kiistoja, ja jokainen kohteli oikeudenmukaisesti toinen toistaan. – –

Ja tapahtui, ettei maassa ollut mitään kiistaa, Jumalan rakkauden tähden, joka asui ihmisten sydämessä.

Eikä ollut kateutta eikä riitoja eikä mellakoita eikä haureutta eikä valehtelua eikä murhia eikä minkäänlaista irstautta; eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut.

Ei ollut rosvoja eikä murhaajia, eikä ollut lamanilaisia eikä mitään -laisia, vaan he olivat yhtä, Kristuksen lapsia ja Jumalan valtakunnan perillisiä.” (4. Nefi 2, 15–17.)

Pyrkimys täydempään kääntymykseen

Sinulla on ensisijainen vastuu omasta kääntymyksestäsi. Kukaan ei voi kääntyä sinun puolestasi eikä kukaan voi pakottaa sinua kääntymään. Toiset voivat kuitenkin auttaa sinua kääntymisen tapahtumasarjassa. Ota oppia perheenjäsenten, kirkon johtajien ja opettajien sekä pyhien kirjoitusten miesten ja naisten vanhurskaasta esimerkistä.

Kykysi kokea voimallinen sydämen muutos kasvaa, kun pyrit noudattamaan Vapahtajan täydellistä esimerkkiä. Tutki pyhiä kirjoituksia, rukoile uskossa, pidä käskyt ja etsi Pyhän Hengen jatkuvaa kumppanuutta. Kun kääntymisesi jatkuu, saat tavattoman suurta iloa, kuten kuningas Benjaminin kansa, kun Henki sai ”aikaan voimallisen muutoksen” heidän sydämissään (ks. Moosia 5:2, 4). Kykenet noudattamaan kuningas Benjaminin neuvoa: ”Minä tahdon teidän olevan lujia ja järkkymättömiä, tekevän aina runsaasti hyviä tekoja, jotta Kristus, Herra Jumala Kaikkivaltias, voi sinetöidä teidät omikseen, niin että teidät voitaisiin johdattaa taivaaseen, jotta saisitte ikuisen pelastuksen ja iankaikkisen elämän” (Moosia 5:15).

Lisäviitteitä: Matt. 18:3; Luuk. 22:32; Alma 5:7–14.

Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kaste; Pelastus; Pyhä Henki.