Muuta aineistoa
Ilmoitus


Ilmoitus

Ilmoitus on Jumalan yhteydenpitoa lapsiinsa. Tämä johdatus tulee eri kanavien kautta yksityisten ihmisten, perheiden ja koko kirkon tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Kun Herra ilmoittaa tahtonsa kirkolle, Hän puhuu profeettansa kautta. Pyhissä kirjoituksissa on monia sellaisia ilmoituksia – Herran sanaa muinaisten ja myöhempien aikojen profeettojen kautta. Herra jatkaa nykyäänkin kirkon johdattamista ilmoittamalla tahtonsa valituille palvelijoilleen.

Profeetat eivät ole ainoita ihmisiä, jotka voivat saada ilmoitusta. Uskollisuutesi mukaan voit saada ilmoitusta avuksi erityisiin tarpeisiisi, velvollisuuksiisi ja kysymyksiisi sekä avuksi todistuksesi vahvistamiseen.

Valmistautuminen saamaan ilmoitusta Pyhän Hengen kautta

Pyhät kirjoitukset kertovat erityyppisestä ilmoituksesta, kuten näyistä, unista ja enkeleiden ilmestymisistä. Herra on palauttanut evankeliuminsa myöhempinä aikoina sellaisia kanavia pitkin ja ilmoittanut sellaisiin oppeihin liittyviä totuuksia kuin kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo, kuolleiden lunastus ja kolme kirkkauden valtakuntaa. Useimmat ilmoitukset kirkon johtajille ja jäsenille tulevat kuitenkin Pyhän Hengen johdatuksen kautta.

Hiljainen hengellinen johdatus ei ehkä näytä yhtä vaikuttavalta kuin näyt ja enkelien ilmestymiset, mutta se on voimallisempaa ja kestävämpää ja muuttaa elämää enemmän. Pyhän Hengen todistus tekee sieluun merkityksellisemmän vaikutuksen kuin mikään, mitä voit nähdä tai kuulla. Sellaisten ilmoitusten kautta saat kestävää voimaa pysyä uskollisena evankeliumille ja auttaa muita tekemään samoin.

Seuraavat neuvot auttavat sinua valmistautumaan niin, että voit saada Pyhän Hengen johdatusta.

Rukoile johdatusta. Herra sanoi: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.” (Matt. 7:7–8.) Löytääksesi ja saadaksesi sinun täytyy etsiä ja pyytää. Ellet kolkuta – rukoile taivaalliselta Isältäsi johdatusta – ilmoituksen ovi ei avaudu sinulle. Mutta jos lähestyt Isääsi nöyrästi rukoillen, lopulta ”saat ilmoitusta ilmoituksen päälle, tietoa tiedon päälle, jotta voit tuntea salaisuuksia ja rauhaa tuovia asioita – sen, mikä tuo iloa, sen, mikä tuo iankaikkisen elämän” (OL 42:61).

Ole kunnioittava. Kunnioitus on syvällistä arvostusta ja rakkautta. Kun olet kunnioittava ja rauhallinen, olet valmiimpi ottamaan vastaan ilmoitusta. Silloinkin kun ympärilläsi on levotonta, sinun asenteesi voi olla kunnioittava ja voit olla valmis saamaan johdatusta Herralta.

Ole nöyrä. Nöyryys liittyy läheisesti kunnioitukseen. Kun olet nöyrä, tunnustat riippuvuutesi Herrasta. Profeetta Mormon opetti: ”Sydämen sävyisyyden ja nöyryyden tähden tulee Pyhä Henki, joka Lohduttaja täyttää toivolla ja täydellisellä rakkaudella” (Moroni 8:26).

Pidä käskyt. Kun pidät käskyt, olet valmis saamaan, erottamaan ja noudattamaan Pyhän Hengen johdatusta. Herra on luvannut: ”Sille, joka pitää minun käskyni, minä annan valtakuntani salaisuudet, ja ne ovat hänessä elävän veden lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämään” (OL 63:23).

Nauti sakramentti kelvollisena. Sakramenttirukoukset opettavat, kuinka voit saada Pyhän Hengen jatkuvan kumppanuuden. Kun nautit sakramentin, todistat Jumalalle, että olet halukas ottamaan päällesi Hänen Poikansa nimen ja että muistat Hänet aina ja pidät Hänen käskynsä. Taivaallinen Isä lupaa, että kun pidät nämä liitot, Henki on aina kanssasi. (Ks. OL 20:77, 79.)

Tutki pyhiä kirjoituksia joka päivä. Kun tutkit pyhiä kirjoituksia uutterasti, saat oppia sellaisten miesten ja naisten esimerkeistä, joiden elämää on siunattu, kun he ovat noudattaneet Herran ilmoitettua tahtoa. Sinusta tulee myös vastaanottavaisempi Pyhälle Hengelle omassa elämässäsi. Kun luet ja pohdiskelet, voit saada ilmoitusta siitä, kuinka jokin tietty pyhien kirjoitusten kohta soveltuu sinuun, tai jostakin muusta, mitä Herra haluaa sinulle ilmoittaa. Koska pyhien kirjoitusten lukeminen voi auttaa sinua saamaan henkilökohtaista ilmoitusta, sinun tulisi tutkia pyhiä kirjoituksia joka päivä.

Käytä aikaa pohdiskelemiseen. Kun käytät aikaa evankeliumin totuuksien pohdiskelemiseen, avaat mielesi ja sydämesi Pyhän Hengen johdattavalle vaikutukselle (ks. 1. Nefi 11:1; OL 76:19; 138:1–11). Pohdiskeleminen vie ajatuksesi pois maailman yhdentekevistä ajatuksista ja lähentää sinua Henkeen.

Kun etsit erityistä johdatusta, tutki asiaa omassa mielessäsi. Toisinaan Herran ilmoitus tulee vasta kun olet tutkinut asiaa omassa mielessäsi. Herra selitti tätä Oliver Cowderylle, joka palveli Joseph Smithin kirjurina suuren osan Mormonin kirjan kääntämiseen käytettyä aikaa. Herra puhui Oliver Cowderylle profeetta Joseph Smithin kautta selittäen, miksei Oliver ollut kyennyt kääntämään Mormonin kirjaa, vaikka hänelle oli annettu kääntämisen lahja: ”Katso, sinä et ymmärtänyt; kuvittelit, että minä antaisin sen sinulle, vaikka et käyttänyt harkintaa, paitsi että pyysit minulta. Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi; sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein, ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi; sen tähden sinä tunnet, että se on oikein.” (OL 9:7–8.)

Etsi kärsivällisesti Jumalan tahtoa. Jumala ilmoittaa itsensä ”omana aikanaan ja hänen omalla tavallaan ja hänen oman tahtonsa mukaan” (ks. OL 88:63–68). Ilmoitusta tulee sinulle luultavasti rivi rivin päälle, opetus ”opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla” (2. Nefi 28:30; ks. myös Jes. 28:10; OL 98:12). Älä yritä pakottaa hengellisiä asioita. Ilmoitus ei tule sillä tavalla. Ole kärsivällinen ja turvaa Herran ajoitukseen.

Pyhän Hengen johdatuksen tunnistaminen

Sinun pitää oppia erottamaan Pyhän Hengen johdatus nykyajan maailman monien hälyäänien ja sanansaattajien keskeltä. Seuraavassa on eräitä tärkeimmistä tavoista, joilla Pyhä Henki on yhteydessä meihin:

Hän puhuu mielelle ja sydämelle hiljaisella vienolla äänellä. Herra opetti: ”Minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Nyt, katso, tämä on ilmoituksen henki.” (OL 8:2–3.) Toisinaan Pyhä Henki auttaa sinua ymmärtämään jonkin evankeliumin totuuden tai antaa sinulle johdatusta asiassa, joka tuntuu askarruttavan mieltäsi ja vaikuttavan mitä voimakkaimmin tunteisiisi (ks. OL 128:1). Vaikka sellaisella ilmoituksella voi olla voimallinen vaikutus sinuun, se tulee melkein aina hiljaisena vienona äänenä (ks. 1. Kun. 19:9–12; Hel. 5:30; OL 85:6).

Hän antaa meille johdatusta tunteidemme kautta. Vaikka me kuvailemme Hengen yhteydenpitoa usein ääneksi, se on ääni, jonka me tunnemme pikemminkin kuin kuulemme. Ja vaikka puhumme Pyhän Hengen johdatuksen ”kuuntelemisesta”, me kuvailemme usein hengellistä johdatusta sanomalla: ”Tunsin, että…” Opin ja liittojen luvussa 9 olevat Herran Oliver Cowderylle antamat neuvot, joita käsitellään sivulla 37, opettavat tätä periaatetta. Nämä neuvot käsitetään kuitenkin toisinaan väärin. Lukiessaan tuon kohdan jotkut kirkon jäsenet menevät ymmälle peläten, etteivät he ole milloinkaan saaneet johdatusta Pyhältä Hengeltä, koska eivät ole milloinkaan saaneet palavaa tunnetta rintaansa. Huomaa Herran viimeiset sanat kohdassa OL 9:8: ”Sen tähden sinä tunnet, että se on oikein.” Tässä pyhien kirjoitusten kohdassa kuvattu palava tunne tarkoittaa lohdun ja seesteisyyden tunnetta, ei välttämättä lämmön aistimusta. Kun jatkat etsintää ja noudatat Herran tahtoa elämässäsi, tulet tuntemaan, kuinka Pyhä Henki vaikuttaa sinuun henkilökohtaisesti.

Hän tuo rauhaa. Pyhää Henkeä kutsutaan usein Lohduttajaksi (ks. OL 39:6). Kun Hän ilmoittaa sinulle Herran tahdon, Hän puhuu ”rauhaa sinun mieleesi” (OL 6:23). Hänen antamaansa rauhaa ei voi väärentää maailmallisilla vaikutuksilla eikä väärillä opetuksilla. Se on sitä rauhaa, jota Vapahtaja lupasi, kun Hän vakuutti opetuslapsilleen, että Hän lähettäisi Lohduttajan eli Puolustajan. ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27.)

Lisäviitteitä: Aam. 3:7; Matt. 16:13–18; 1. Kor. 2:9–14; 12:3; Ilm. 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; OL 76:5–10; 121:26–33; UK 7, 9.

Katso myös Hengen lahjat; Kunnioitus; Pyhä Henki; Pyhät kirjoitukset; Rukous; Usko.