Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 87
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 87

Ko e fakahā mo e kikite ʻo kau ki he taú, naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he ʻaho 25 Tīsema, 1832 (History of the Church, 1:301–302). Naʻe maʻu ʻa e vahe ko ʻení ʻi ha taimi ʻa ia naʻe nofo ai ʻa e kau takí ʻo fakalaulauloto mo fakakaukau ki he fakapōpulaʻi ʻo e kakai mei ʻAfiliká ʻi he konitinēniti ʻAmeliká pea mo hono fakapōpulaʻi ʻo e fānau ʻa e tangatá ʻi he māmaní kotoa.

1–4, ʻOku tomuʻa fakahā ʻa e tau ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi Siteiti Fakatokelaú mo e ngaahi Siteiti Fakatongá; 5–8, ʻE tō ai ʻa e ngaahi fakatuʻutāmaki lahi ki he kakai kotoa ʻo e māmaní.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ʻo kau ki he ngaahi tau ʻoku ofi ke hokó, ʻo kamata ʻi he angatuʻu ʻa aKalolaina Sauté, ʻa ia ʻe faifai pea iku ki he mate mo e mamahi ʻa e kakai tokolahi;

2 Pea ʻe hoko ʻa e taimi ʻe lilingi hifo ai ʻa e atau ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē, ʻo kamata mei he feituʻú ni.

3 He vakai, ʻe mavahe atu ʻa e ngaahi Siteiti Fakatongá ke fakafili ki he ngaahi Siteiti Fakatokelaú, pea ʻe ui atu ʻe he ngaahi Siteiti Fakatongá ki ha ngaahi puleʻanga kehe, ʻio ʻa e puleʻanga ko Pilitānia Lahí, ʻa ia ko e hingoa ʻoku ui ʻaki iá, pea te nau ui atu foki ki ha ngaahi puleʻanga kehe, koeʻuhí ke maluʻi ʻa kinautolu mei he ngaahi puleʻanga kehé; pea ʻe toki lilingi atu ʻa e ataú ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē.

4 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻi he hili ʻa e ngaahi ʻaho lahi, ʻe tuʻu hake ʻa e kau apōpulá ki honau ngaahi ʻeikí, ʻa ia ʻe teuʻi mo akoʻi ke tau.

5 Pea ʻe hoko ʻo pehē foki ko e ngaahi toenga ʻe toe mei he fonuá te nau teuteuʻi kinautolu ki he tau, pea te nau fuʻu ʻita lahi ʻaupito, pea te nau fakamamahiʻi ʻa e kau Senitailé ʻaki ʻa e fakamamahi lahi ʻaupito.

6 Pea ko ia, ʻe atangi ʻa e kakai ʻo e māmaní koeʻuhi ko e heletā pea mo e lilingi toto; pea ko e meʻa ʻi he bhongé, mo e mahaki fakaʻauhá, mo e ngaahi mofuiké, pea mo e mana ʻo e langí, pea mo e ʻuhila mālohi mo ngingilá foki, ʻe ngaohi ai ʻa e kakai ʻo e māmaní ke nau ongoʻi ʻa e houhau, mo e tuputāmaki, mo e toʻukupu ctautea ʻo e ʻOtua Māfimafí, kae ʻoua ke dfakaʻosi ʻe he fakaʻauha kuo kotofá ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē;

7 Koeʻuhi ke ngata ʻa e ʻalu hake ki he telinga ʻo e ʻEiki ʻo e aSapaotí ʻa e tangi ʻa e kau māʻoniʻoní, pea mo e btoto ʻo e kau māʻoniʻoní, mei he kelekelé ke sāuni ki honau ngaahi filí.

8 Ko ia, mou atuʻu ʻi he ngaahi potu toputapu, pea ʻoua ʻe hiki mei ai kae ʻoua ke hokosia ʻa e ʻaho ʻo e ʻEikí; he vakai, ʻoku haʻu bvave ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí. ʻĒmeni.