Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 83
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 83

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Tauʻatāina, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 30 ʻEpeleli 1832 (History of the Church, 1:269–270). Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení lolotonga ʻa e nofo ʻa e Palōfitá ʻi ha fakataha alēlea mo hono kaungā ngāué.

1–4, ʻOku ʻi ai ʻa e totonu ʻa e kakai fefiné mo e fānaú ke ʻekeʻi honau tauhí mei honau ngaahi husepānití mo e ngaahi tamaí; 5–6, ʻOku maʻu ʻe he kau uitoú mo e kau tamai mo faʻē maté ʻa e totonu ke ʻekeʻi honau tauhí mei he Siasí.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ko hono fakalahi atu ki he ngaahi fono ʻo e siasí, ʻo kau ki he kakai fefiné mo e fānaú, ʻa kinautolu ʻoku kau ki he siasí, ʻa ia kuo amole honau ngaahi husepānití pe ko e ngaahi tamaí:

2 ʻOku ʻi ai ʻa e totonu ʻa e kakai fefiné ke aʻekeʻi honau tauhí mei honau ngaahi husepānití, kae ʻoua kuo toʻo atu honau ngaahi husepānití; pea kapau ʻe ʻikai ʻiloʻi ko e kau maumau-fono ʻa kinautolu, te nau maʻu ʻa e faingamālie ʻo e feohi ʻi he siasí.

3 Pea kapau ʻoku ʻikai te nau tui faivelenga, ʻe ʻikai te nau maʻu ʻa e faingamālie ʻo e feohi ʻi he siasí; ka te nau lava ʻo nofo atu ai pē ʻi honau ngaahi tofiʻá ʻo fakatatau ki he ngaahi lao ʻo e fonuá.

4 ʻOku maʻu ʻe he afānaú kotoa pē ʻa e totonu ke ʻekeʻi honau tauhí mei heʻenau ngaahi mātuʻá kae ʻoua ke nau taʻu motuʻa feʻunga.

5 Pea ka hili ia, ʻoku ʻi ai ʻenau totonu ke ʻekeʻi mei he siasí, pe ko hono ʻai ʻe tahá mei he afale tukuʻanga koloa ʻo e ʻEikí, ʻo kapau ʻoku ʻikai maʻu ha meʻa ʻe heʻenau ngaahi mātuʻá ke foaki kiate kinautolu hanau ngaahi tofiʻa.

6 Pea ʻe tauhi ʻa e fale tukuʻanga koloá ʻaki ʻa e ngaahi koloa fakatapui ʻo e siasí; pea ʻe tauhi ʻa e kau auitoú mo e kau tamai mo e faʻē maté, kae ʻumaʻā foki mo e kau bmasivá. ʻĒmeni.