Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 72
kimuʻa hoko


Vahe 72

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 4 Tīsema 1831 (History of the Church, 1:239–241). Naʻe fakataha ha kaumātuʻa ʻe niʻihi mo e kāingalotu ke ako ki honau fatongiá pea ke toe fakamāmaʻi lahi ange ʻi he ngaahi akonaki ʻo e Siasí. Ko e vahe ko ení ko hano fakatahaʻi ia ʻo ha fakahā ʻe ua ʻa ia naʻe maʻu ʻi he ʻaho tatau. ʻOku fakahā mai ʻe he veesi 1 ki he 8 ʻa hono ui ʻo Niueli K. Uitenī ke hoko ko ha pīsopé. Naʻe ui leva mo fakanofo ia, hili iá pea naʻe toki maʻu mai ʻa e veesi 9 ki he 26, ʻo ʻomi ai ha ngaahi fakamatala kehe ʻo kau ki he ngaahi fatongia ʻo e pīsopé.

1–8, Kuo pau ke fai ʻe he kaumātuʻá ha fakamatala ʻo kau ki honau lakanga tauhí ki he pīsopé; 9–15, ʻOku tauhi ʻe he pīsope ʻa e fale tukuʻanga koloá mo tokangaʻi ʻa e masivá mo e faingataʻaʻiá; 16–26, Kuo pau ke hanga ʻe he kau pīsopé ʻo fakapapauʻi ʻa e feʻunga mo taau ʻa e kaumātuʻá.

1 Tokanga, pea fanongo ki he leʻo ʻo e ʻEikí, ʻa kimoutolu kuo kātoa fakataha maí, ʻa ia ko e kau ataulaʻeiki lahi ʻo hoku siasí, ʻa ia kuo foaki ki ai ʻa e bpuleʻangá mo e mālohí.

2 He ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ʻoku ʻaonga kiate au ke fili ha apīsope kiate kimoutolu, pe meiate kimoutolu, ki he siasi ʻi he konga ko ʻeni ʻo e ngoue vaine ʻa e ʻEikí.

3 Pea ko e moʻoni kuo mou fai fakapotopoto ʻi he meʻá ni, he ʻoku ʻekeʻi ia ʻe he ʻEikí, mei he nima ʻo e atauhi kotoa pē, ke ne bfakamatala ki hono clakanga tauhí, ʻi he moʻuí ni pea ʻi he taʻengatá foki.

4 He ko ia ia ʻoku faivelenga mo aanga-fakapotopoto ʻi he moʻuí ʻoku lau ia ʻokú ne feʻunga ke maʻu ʻa e ngaahi bnofoʻanga kuo teuteu moʻona ʻe heʻeku Tamaí.

5 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe fai ha fakamatala ʻe he kaumātuʻa ʻo e siasí ʻi he konga ko ʻeni ʻo ʻeku angoue vainé ki honau lakanga tauhí ki he pīsopé, ʻa ia ʻe fili ʻe au ʻi he potu ko ʻeni ʻo ʻeku ngoue vainé.

6 ʻE tohi ʻa e ngaahi meʻá ni ʻi ha lekooti, ke ʻoatu ki he pīsope ʻi Saioné.

7 Pea ʻe fakahā ʻa e fatongia ʻo e apīsopé ʻe he ngaahi fekau kuo ʻoatú, pea mo e loto ʻo e konifelenisí.

8 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ʻeku tamaioʻeiki ko aNiueli K. Uitenií ʻa e tangata ʻe fili mo fakanofo ki he mālohi ko ʻení. Ko e finangalo ʻeni ʻo e ʻEiki ko homou ʻOtuá, ko homou Huhuʻí. ʻE pehē. ʻĒmeni.

9 Ko e folofola ʻa e ʻEikí, ʻa ia ʻoku fakalahi ki he fono kuo ʻoatú, ʻo fakahā ai ʻa e fatongia ʻo e pīsope ʻa ia kuo fakanofo ki he siasí ʻi he konga ko ʻeni ʻo e ngoue vainé, ʻa ia ko e moʻoni ko ʻeni ia—

10 Ke tauhi ʻa e afale tukuʻanga koloa ʻo e ʻEikí; ke tali ʻa e ngaahi paʻanga ʻa e siasí ʻi he konga ko ʻeni ʻo e ngoue vainé;

11 Ke hiki ha fakamatala ʻo e kaumātuʻá ʻo hangē ko ia kuo tuʻutuʻuni atú; pea ke atokoni ki heʻenau ngaahi meʻa ʻoku nau fie maʻú, ʻa ia te nau totongi ki he meʻa te nau maʻú, ʻo kapau ʻoku nau maʻu ha meʻa ke totongiʻaki;

12 Koeʻuhí ke fakatapui foki ʻeni ke ʻaonga ki he siasí, ki he masivá mo e faingataʻaʻiá.

13 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne amaʻu ha meʻa ke totongi ʻakí, ʻe hiki ha fakamatala pea ʻoatu ki he pīsope ʻo Saioné, ʻa ia te ne totongi ʻa e moʻuá mei he meʻa ʻe tuku ʻe he ʻEikí ki hono nimá.

14 Pea ko e ngaahi ngāue ʻa e kau tui faivelenga ʻa ia ʻoku nau ngāue ʻi he ngaahi meʻa fakalaumālié, ʻi hono tokangaʻi ʻo e ngaahi ngāue ʻa e ongoongoleleí mo e ngaahi meʻa ʻo e puleʻangá ki he siasí, pea ki he māmaní, ʻe totongi ʻa e moʻua ko iá mei he pīsope ʻi Saioné;

15 Ko ia ʻoku ʻomai ia mei he siasí, he ʻoku hangē ko e afonó ko e tangata kotoa pē ʻe ʻalu hake ki Saioné kuo pau ke ne tuku ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he ʻao ʻo e pīsope ʻi Saioné.

16 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e kaumātuʻa kotoa pē ʻi he konga ko ʻeni ʻo e ngoue vainé kuo pau ke ne fai ha fakamatala ki hono lakanga tauhí ki he pīsope ʻi he konga ko ʻeni ʻo e ngoue vainé—

17 ʻE hanga ʻe ha atohi fakamoʻoni mei he fakamaau pe pīsope ʻi he konga ko ʻeni ʻo e ngoue vainé, ki he pīsope ʻi Saioné, ʻo fakapapauʻi ʻoku feʻunga ʻa e tangata kotoa pē, pea ʻokú ne feʻunga ʻi he meʻa kotoa pē, ke ne maʻu ha tofiʻa, pea tali ia ko ha btauhi anga-fakapotopoto mo ha tangata ngāue faivelenga;

18 Kapau ʻe ʻikai, pea ʻe ʻikai talia ia ʻe he pīsope ʻo Saioné.

19 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ʻa e kaumātuʻa kotoa pē ʻe fai ha fakamatala ki he pīsope ʻo e siasí ʻi he konga ko ʻeni ʻo e ngoue vainé ke fakaongoongoleleiʻi mai ʻe he siasi pe ngaahi potu siasi ʻokú ne ngāue aí, koeʻuhí ke ne fakafeʻungaʻi ia pea mo ʻene ngaahi fakamatalá ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē.

20 Pea ko e tahá, tuku ke ʻekeʻi ʻe heʻeku kau tamaioʻeiki kuo fili ko e kau tauhi ki he ngaahi meʻa ʻo e afaʻu tohi ʻi hoku siasí ha tokoni mei he pīsopé pe ko e kau pīsopé ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē—

21 Koeʻuhí ke lava ʻo pulusi ʻa e ngaahi afakahaá, pea ʻalu atu ia ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní; koeʻuhí foki ke nau maʻu ha ngaahi paʻanga ʻe ʻaonga ki he siasí ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē;

22 Koeʻuhí ke nau fakafeʻungaʻi ʻa kinautolu foki ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, pea lau ʻa kinautolu ko e kau tauhi anga-fakapotopoto.

23 Pea ko ʻeni, vakai, ʻe hoko ʻeni ko e faʻifaʻitakiʻanga ki he ngaahi vaʻa kehekehe kotoa pē ʻo hoku siasí, ʻi ha fonua pē ʻe fokotuʻu ai ʻa kinautolú. Pea ko ʻeni ʻoku ou fakaʻosi ʻa ʻeku ngaahi leá. ʻĒmeni.

24 Ko e ngaahi lea siʻi ʻoku fakalahi atu ki he ngaahi fono ʻo e puleʻangá, ʻo kau ki he kāingalotu ʻo e siasí—ʻa kinautolu kuo afili ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ke ʻalu hake ki Saioné, pea mo kinautolu ʻoku faingamālie ke ʻalu hake ki Saioné—

25 Tuku ke nau ʻoatu ki he pīsopé ha tohi fakamoʻoni mei ha kaumātuʻa ʻe toko tolu ʻo e siasí, pe ko ha tohi fakamoʻoni mei he pīsopé;

26 Kapau ʻe ʻikai ko ia ia ʻe ʻalu hake ki he fonua ko Saioné ʻe ʻikai lau ko ha tauhi anga-fakapotopoto. Ko ha sīpinga foki ʻeni. ʻĒmeni.