Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 67
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 67

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Nōvema 1831 (History of the Church, 1:224–225). Naʻe hoko ʻeni ʻi he taimi naʻe fai ai ha konifelenisi makehe, pea mo hono fakakaukauʻi mo e ngāue ki hono pulusi ʻo e ngaahi fakahā kuo ʻosi maʻu mei he ʻEikí ʻo fakafou mai ʻi he Palōfitá (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 1). Naʻe tuʻutuʻuni ai ke ʻalu ʻa ʻŌliva Kautele mo Sione Uitemā ʻo ʻave ʻa e ngaahi tohi hikinima ʻo e ngaahi fakahaá ki Tauʻatāina, ʻa ia ʻe hanga ai ʻe U. W. Felipisi ʻo pulusi ia ʻo hoko ko e Book of Commandments (Tohi ʻo e Ngaahi Fekaú). Naʻe fai ʻe ha tokolahi ʻo e kau takí ha fakamoʻoni molumalu ʻoku moʻoni ʻaupito ʻa e ngaahi fakahā ko ia naʻe lolotonga fakatahatahaʻi ke pulusí, ʻo fakatatau ki hono fakamoʻoniʻi mai kiate kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ʻa ia kuo lilingi hifo kiate kinautolú. ʻOku tohi ʻe he Palōfitá ʻo pehē naʻe hili hono maʻu ʻo e fakahā ʻoku ui ko e Vahe 1, naʻe ʻi ai ha ngaahi fakamatala fakaanga ʻo kau ki he ngaahi lea naʻe ngāue ʻaki ʻi he ngaahi fakahaá. Naʻe tupu ai hono fai mai ʻo e fakahā ko ʻení.

1–3, ʻOku ʻafio mai ʻa e ʻEikí ki he ngaahi lotú pea ʻokú ne maluʻi ʻene kaumātuʻá; 4–9, ʻOkú ne fai ha poletaki ki he tokotaha poto tahá ke ne hanga ʻo hiki ha meʻa ke tatau mo e siʻisiʻi taha ʻi heʻene ngaahi fakahaá; 10–14, ʻE fakaake hake ʻa e kaumātuʻa faivelengá ʻe he Laumālié pea te nau mamata ki he fofonga ʻo e ʻOtuá.

1 Vakai pea fanongo mai, ʻa kimoutolu ʻa e akaumātuʻa ʻo hoku siasí, ʻa ia kuo mou kātoa fakataha maí, ʻa ia kuó u fanongo ki hoʻomou ngaahi lotú, pea ʻoku ou ʻiloʻi ʻa homou lotó, pea kuo aʻu hake ki hoku ʻaó ʻa hoʻomou ngaahi holí.

2 Vakai pea ʻilo ange, ʻoku siofia ʻa kimoutolu ʻe hoku ongo amatá, pea ʻoku ʻi hoku ongo nimá ʻa e ngaahi langí mo e māmaní, pea ʻoku ʻaʻaku ʻa e ngaahi koloa ʻo e taʻengatá ke foaki atu.

3 Naʻa mou feinga ke tui te mou maʻu ʻa e tāpuaki ʻa ia naʻe fie foaki atu kiate kimoutolú; kae vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu naʻe ʻi ai ʻa e ngaahi amanavahē ʻi homou lotó, pea ko e moʻoni ko hono ʻuhinga ʻeni naʻe ʻikai te mou maʻu aí.

4 Pea ko ʻeni ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou foaki kiate kimoutolu ha afakamoʻoni ki hono moʻoni ʻo e ngaahi fekaú ni ʻa ia ʻoku tuʻu ʻi homou ʻaó.

5 Kuo siofia ʻe homou matá ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, pea kuo mou maheni mo ʻene aleá, pea kuo mou ʻilo hono ngaahi melé; pea kuo mou fekumi ʻi homou lotó ʻa e ʻilo ke mou lava ʻo faʻu lea ʻo lelei ange ʻi heʻene leá; ʻoku mou ʻilo ʻeni foki.

6 Ko ʻeni, mou fekumi ʻi he Tohi ʻo e Ngaahi Fekaú ʻa e fekau siʻi taha ʻoku ʻi aí, pea fili ia ʻa ia ʻoku apoto taha ʻiate kimoutolú;

7 Pe, kapau ʻoku ʻi ai ha taha ʻiate kimoutolu te ne lava ʻo faʻu ha meʻa ke tatau mo ia, te mou tonuhia leva ʻi he lea ʻo pehē ʻoku ʻikai te mou ʻiloʻi pe ʻoku moʻoni ia;

8 Ka ʻo kapau ʻoku ʻikai te mou lava ke faʻu ha meʻa ʻoku tatau mo ia, ʻoku fakahalaiaʻi ʻa kimoutolu ʻo kapau ʻoku ʻikai te mou afakamoʻoniʻi ʻoku moʻoni ia.

9 He ʻoku mou ʻilo ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha taʻe-māʻoniʻoni ʻi ai, pea ko e meʻa ʻoku amāʻoniʻoní ʻoku ʻalu hifo ia mei ʻolunga, mei he Tamai ʻo e ngaahi bmāmá.

10 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ko homou faingamālie, pea ʻoku ou fai ʻa e talaʻofa kiate kimoutolu kuo fakanofo ki he ngāue ní ʻo pehē, kapau te mou fakamaʻa ʻa kimoutolu mei he ngaahi ameheká mo e ngaahi bmanavaheé, pea cfakavaivaiʻi ʻa kimoutolu ʻi hoku ʻaó, he ʻoku ʻikai ke mou loto-fakatōkilalo feʻunga, ʻe mavaeua ʻa e dveilí, pea te mou emamata kiate au ʻo ʻilo ʻoku ou moʻui—ʻo ʻikai ʻi he ʻatamai fakakakanó pe fakamāmaní, kae ʻi he ʻatamai fakalaumālié.

11 He kuo ʻikai ke mamata ha atangata ki he ʻOtuá ʻi ha taimi ʻi he kakanó, tuku kehe pē ʻi he fakaakeʻi ia ʻe he Laumālie ʻo e ʻOtuá.

12 Pea ʻoku ʻikai lava foki ʻe ha tangata afakakakano ke kātakiʻi ʻa e ʻao ʻo e ʻOtuá, pea ʻikai foki ʻi he ʻatamai fakaekakanó.

13 ʻOku ʻikai te mou lava ʻo kātakiʻi ʻa e nofo ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá ʻi he taimí ni, pe ko e tauhi mai ʻa e kau ʻāngeló; ko ia, fai atu ai pē ʻi he afaʻa kātaki kae ʻoua ke bfakahaohaoaʻi ʻa kimoutolu.

14 ʻOua ʻe tuku ke tafoki ʻa homou ʻatamaí; pea ʻo ka mou ka afeʻunga, ʻi hoku taimi pē ʻoʻokú, te mou mamata pea ʻiloʻi ʻa e meʻa naʻe foaki kiate kimoutolu ʻi he nima ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí. ʻĒmeni.