Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 37
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 37

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ofi ki Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Tīsema 1830 (History of the Church, 1:139). ʻOku fai mai heni ʻa e ʻuluaki fekau ʻo kau ki ha tānaki ʻi he kuonga ko ʻení.

1–4, ʻOku ui ʻa e Kāingalotú ke nau fakataha ki ʻOhaiō.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoua, ʻoku ʻikai ʻaonga kiate au ke mo toe aliliu lea kae ʻoua ke mo ʻalu ki ʻOhaiō, pea ʻoku fai ʻení koeʻuhi ko e filí pea mo hoʻomo leleí.

2 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoua ke ʻoua naʻá mo ʻalu kae ʻoua kuó mo malanga ʻaki ʻeku ongoongoleleí ʻi he ngaahi potu ko iá, mo fakamālohiʻi ʻa e siasí ʻi ha feituʻu pē ʻoku ʻi ai ia, kae tautautefito ki aKolesivili; he vakai, ʻoku nau lotu kiate au ʻi he tui lahi.

3 Pea ko e tahá, ʻoku ou fai ha fekau ki he siasí, ʻoku ʻaonga kiate au ke nau fakataha hifo aki he ʻOhaiō, ki he taimi ʻe foki mai ai ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautelé kiate kinautolu.

4 Vakai, ko ʻeni ʻa e potó, pea tuku ke afili ʻe he tangata taki taha maʻana kae ʻoua ke u haʻu. ʻE pehē. ʻĒmeni.