Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 123
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 123

Ko e fatongia ʻo e Kāingalotú ʻo kau ki honau kau fakatangá, ʻo hangē ko ia naʻe fakamatalaʻi ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ʻene nofo pōpula ʻi he fale fakapōpula ʻi Lipetií, ʻi Mīsuli, ʻi Māʻasi 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6, ʻOku totonu ke tānaki mo pulusi ʻe he Kāingalotú ha fakamatala ki honau ngaahi faingataʻaʻiá mo honau ngaahi fakatangaʻí; 7–10, Ko e laumālie tatau pē naʻá ne fakatupu hono fai ʻo e ngaahi fakamatalaʻi loi ʻo e ngaahi tuí ʻokú ne toe fakatupu hono fakatangaʻi ʻo e Kāingalotú; 11–17, ʻOku tokolahi ha kakai ʻi he ngaahi siasi kehé kotoa te nau tali ʻa e moʻoní.

1 Pea ko e tahá, ʻoku mau fie fokotuʻu atu ke mou fakakaukau ki hono totonu ʻo e tānaki fakataha ʻe he kāingalotú kotoa pē ha ʻilo ki he ngaahi moʻoniʻi meʻa, mo e ngaahi mamahi mo e ngaahi ngaohikovia kotoa pē kuo fai kiate kinautolu ʻe he kakai ʻo e Siteiti ko ʻení;

2 Kae ʻumaʻā foki mo e koloa kotoa mo e mahuʻinga ʻo e ngaahi maumau kuo hoko kiate kinautolú, ʻa e ngaahi fakaongoongokoviʻi ʻo e angá mo e maumau ki he sinó, kae ʻumaʻā foki mo e kelekelé mo e ngaahi ʻapí;

3 Pea mo e ngaahi hingoa kotoa pē foki ʻo e kakai kuo kau ʻi honau ngaahi ngaohikovia, ʻo fakatatau mo e meʻa ʻoku nau lava ke maʻu mo ʻiloʻí.

4 Pea mahalo ʻe lava ʻapē ke fili ha kōmiti ke fekumi ki he ngaahi meʻa ko ʻení, pea ke hiki ha ngaahi fakamatala mo ha ngaahi tohi fakamoʻoni; pea tānaki foki ʻa e ngaahi tohi lauʻikovi ʻa ia ʻoku mafola holó;

5 Pea mo e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi he ngaahi tohi makasiní, pea ʻi he ngaahi tohi enisaikolopītiá, pea mo e ngaahi tohi hisitōlia lauʻikovi kotoa pē ʻa ia kuo pulusí, pea ʻoku lolotonga faʻú, pea ko e fai ʻe hai, pea fakahā ʻa hono kotoa ʻo e hokohoko ʻo e pauʻu fakatēvoló mo e ngaahi pauʻu fakaehaua mo e anga-fakapō kuo fai ki he kakai ní—

6 Koeʻuhí ke ʻoua naʻa ngata ʻi heʻetau pulusi ki he māmani kotoa pē, ka ke tau fakahā ia ki he kau taki fakapuleʻangá ʻi hono anga-fakapoʻuli mo fakatēvolo kakató, ko e feinga fakaʻosi ʻa ia kuo fekau kiate kitautolu ʻe heʻetau Tamai Fakahēvaní, ʻi he teʻeki ai ke tau lava ʻo ʻekeʻi kotoa mo kakato ʻa e talaʻofa ʻa ia ʻe ueʻi ai ia ke ne hāʻele mai mei hono afufūʻangá; pea ke tuku foki ʻa e puleʻanga kotoa taʻe ʻi ai ha ʻuhinga ke tuli tonuhia ai ki muʻa peá ne toki lava ke ʻoatu ʻa e mālohi ʻo hono toʻukupu māfimafí.

7 Ko ha fatongia mamafa ia ʻa ia ʻoku tau moʻua ai ki he ʻOtuá, ki he kau ʻāngeló, ʻa ia ʻe ʻomi ʻa kitautolu ke tau tutuʻu fakataha, pea kiate kitautolu foki, ki hotau ngaahi uaifí, mo e fānaú, ʻa ia kuo ngaohi ke nau punou hifo ʻi he mamahi, loto-mamahi, mo e loto-moʻua, ʻi he lalo nima malaʻia taha ʻo e fakapō, pule fītaʻa, mo e fakamālohi, ʻa ia naʻe tokoniʻi mo fakaʻaiʻai mo poupouʻi hake ʻe he ivi ʻo e laumālie ko ia ʻa ia kuo mālohi pehē fau ʻene fakamaʻu ʻa e ngaahi tui ʻa e ngaahi tamaí, ʻa ia kuo tukufakaholo mai kiate kinautolu ʻa e ngaahi loi, ki he loto ʻo e fānaú, pea fakafonu ʻa e māmaní ʻaki ʻa e moveuveu, pea kuo tupulaki ʻo mālohi maʻu ai pē, pea kuo hoko ʻeni ko e tupuʻanga ʻo e kovi kotoa pē, pea ʻoku toʻe ʻa e amāmaní kotoa ʻi he mamafa ʻo ʻene fai angahalá.

8 Ko ha ahaʻamonga ukamea ia, ko ha haʻi mālohi ia; ko e ngaahi haʻi nima, mo e ngaahi sēini, mo e ngaahi meʻa fakapōpula, mo e ngaahi sēini haʻi tofu pē ia ʻo helí.

9 Ko ia ko e fatongia mamafa ia ʻa ia ʻoku tau moʻua ai, ʻo ʻikai ngata pē ki hotau ngaahi uaifi ʻotautolú mo ʻetau fānaú pē, ka ki he kau fefine kuo mate honau ngaahi husepānití pea mo e tamai maté, ʻa ia kuo afakapoongi ʻa honau ngaahi husepānití mo e ngaahi tamaí lolotonga ʻenau moʻulaloa ki hono nima ukameá;

10 ʻA ia ko e ngaahi ngāue fakapoʻuli mo fakaʻuli ʻoku feʻunga ke ueʻi hake ʻa heli tofu pē ke teketekelili, mo puputuʻu pea manavahē, pea ke tetetete mo tuʻutuʻukina ʻa e nima ʻo e tēvoló.

11 Pea ko e tahá foki ko ha fatongia mamafa ia ʻa ia ʻoku tau moʻua ai ki he toʻu tangata tupu hake kotoa pē, pea ki he kakai loto-maʻa kotoa pē—

12 He ʻoku ʻi ai ʻa e tokolahi ʻoku kei ʻi he māmaní ʻi he ngaahi siasi, mo e ngaahi faʻahi, mo e ngaahi lotu kotoa pē, ʻa ia kuo afakakuihi ʻe he kākā olopoto ʻo e tangatá, ʻa ia ʻoku nau toka tataʻo ai ke kākaaʻi, pea ʻoku kei taʻofi ʻa kinautolu mei he moʻoní koeʻuhí he ʻoku ʻikai pē te nau bʻilo ʻa e feituʻu ke ʻiloʻi ai iá—

13 Ko ia, ke tau fakamoleki mo fakaʻosi ʻetau moʻuí ʻi hono ʻomi ki he māmá ʻa e ngaahi meʻa afufū kotoa pē ʻo e fakapoʻulí, ʻi he feituʻu ʻoku tau ʻilo ai iá; pea ʻoku fakahā moʻoni ia mei he langí—

14 Ko ia ʻoku totonu ke tokanga fakamātoato ʻaupito ki he ngaahi meʻá ni.

15 Tuku ke ʻoua naʻa lau ia ʻe ha tangata ko ha ngaahi meʻa iiki, he ʻoku lahi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku teʻeki ai ke hokó, ʻa ia ʻoku kau ki he kāingalotú, ʻa ia ʻe makatuʻunga ʻene hokó ʻi he ngaahi meʻá ni.

16 ʻOku mou ʻilo, ʻe kāinga, ʻoku aʻaonga lahi ki he vaka lahi ha kiʻi fohe ʻuli siʻisiʻi ʻi he lolotonga ʻa e matangí, ʻo ka tauhi ʻa e vaká ke fengāueʻaki lelei mo e matangí pea mo e ngaahi peaú.

17 Ko ia, siʻi kāinga ʻofeina, ke tau fai ʻi he aloto-fiefia ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku tau maʻu ʻa e mālohi ke faí; pea te tau toki lava ʻo tuʻu maʻu ʻi he loto-fakapapau, ke mamata ki he bfakamoʻui ʻa e ʻOtuá, pea ke fakahā mai ʻa hono toʻukupú.