Scriptures
Doktrina e Besëlidhje 20


Seksioni 20

Zbulesë mbi orgazinimin dhe qeverisjen e Kishës, dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit, prill 1830 (History of the Church, 1:64–70). Duke paraprirë analin e tij për këtë zbulesë Profeti shkroi: “Ne morëm prej Tij (Jezu Krishtit) sa vijon, me anë të shpirtit të profecisë dhe të zbulesës; ajo jo vetëm na dha shumë informacion, por gjithashtu na vuri në dukje ditën e saktë në të cilën, sipas vullnetit dhe urdhërimit të Tij, ne duhej të vazhdonim për të organizuar Kishën e Tij edhe një herë këtu mbi tokë” (History of the Church, 1:64).

1–16, Libri i Mormonit provon hyjninë e punës së ditëve të mëvonshme; 17–28, Doktrinat e krijimit, të rënies, të shlyerjes dhe të pagëzimit konfirmohen; 29–37, Ligje që qeverisin pendimin, shfajësimin, shenjtërimin dhe pagëzimin paraqiten; 38–67, Detyrat e pleqve, të priftërinjve, të mësuesve dhe të dhjakëve përmblidhen; 68–74, Detyrat e anëtarëve, bekimi i fëmijëve dhe mënyra e pagëzimit zbulohen; 75–84, Lutjet e sakramentit dhe rregullat që qeverisin anëtarësinë e Kishës jepen.

1 aNgritja e bKishës së Krishtit në këto ditë të fundit, duke qenë një mijë e tetëqind e tridhjetë vjet që nga ardhja e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht në mish, ajo duke u corganizuar dhe ngritur në mënyrë të rregullt, në përputhje me ligjet e vendit tonë, nëpërmjet vullnetit dhe urdhërimeve të Perëndisë, në muajin e katërt dhe në ditën e gjashtë të muajit që quhet prill—

2 Urdhërime të cilat iu dhanë Joseph Smith të Riut, i cili u athirr nga Perëndia dhe u bshugurua apostull i Jezu Krishtit, për të qenë cplaku i parë i kësaj kishe;

3 Dhe Oliver Cowdery-t, i cili gjithashtu u thirr nga Perëndia, një apostull i Jezu Krishtit, për të qenë plaku i dytë i kësaj kishe dhe i shuguruar nën dorën e tij;

4 Dhe kjo sipas hirit të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, të cilit i qoftë gjithë lavdia, si tani e përjetë. Amen.

5 Pasi iu manifestua me të vërtetë këtij plaku të parë se kishte marrë një heqje të mëkateve të tij, ai u angatërrua përsëri në kotësitë e botës;

6 Por pasi u pendua dhe përuli veten sinqerisht, nëpërmjet besimit, Perëndia i shërbeu atij me anë të një aengjëlli të shenjtë, bpamja e të cilit ishte si vetëtimë dhe rroba e të cilit ishte e pastër dhe e bardhë mbi çdo bardhësi tjetër;

7 Dhe i dha atij urdhërime që e frymëzuan atë;

8 Dhe i dha atij fuqi nga lart, me anë të amjeteve që ishin përgatitur më parë, për të përkthyer Librin e Mormonit;

9 I cili përmban një anal të një populli të rënë dhe të aplotësisëbungjillit të Jezu Krishtit për Johebrenjtë dhe për Judenjtë gjithashtu;

10 I cili u dha me anë të frymëzimit dhe u është konfirmuar të atjerëve me anë të shërbesës së engjëjve dhe i është bshpallur botës prej tyre—

11 Duke i provuar botës se shkrimet e shenjta janë të avërteta dhe se Perëndia vërtet i bfrymëzon njerëzit dhe i thërret ata në punën e tij të cshenjtë në këtë kohë e brez, si dhe në brezat e lashtësisë;

12 Në këtë mënyrë duke treguar se ai është i anjëjti Perëndi dje, sot dhe përgjithmonë. Amen.

13 Si rrjedhim, duke patur dëshmi kaq të madhe, me anë të tyre do të gjykohet bota, madje të gjithë ata që do të marrin më pas njohurinë e kësaj pune.

14 Dhe ata që e marrin atë me besim dhe punojnë me adrejtësi, do të marrin një bkurorë të jetës së përjetshme;

15 Por ata që i forcojnë zemrat e tyre në amosbesim dhe e mohojnë atë, ajo do të kthehet për mallkimin e tyre—

16 Sepse Zoti Perëndi e ka thënë atë; dhe ne, pleqtë e kishës, kemi dëgjuar dhe kemi dhënë dëshmi për fjalët e Madhërisë së lavdishëm në vendet e larta, të cilit i qoftë lavdi përherë e përgjithmonë. Amen.

17 Nëpërmjet këtyre gjërave ne adimë se ka një bPerëndi në qiell, i cili është i pafundëm dhe i përjetshëm, nga përjetësia në përjetësi, i njëjti Perëndi i pandryshueshëm, formuesi i qiellit e i tokës dhe i gjithë gjërave që janë në to;

18 Dhe se ai akrijoi njeriun, mashkullin dhe femrën, sipas bshëmbëlltyrës së tij dhe në ngjashmërinë e tij, i krijoi ata;

19 Dhe u dha atyre urdhërime, që ata duhej ta adonin atë dhe t’i bshërbenin atij, të vetmit Perëndi të gjallë e të vërtetë, dhe se ai duhej të ishte e vetmja qenie që ata duhej ta cadhuronin.

20 Por me anë të shkeljes së këtyre ligjeve të shenjta njeriu u bë aepshor e bdjallëzor dhe u bë një njeri i crënë.

21 Si rrjedhim, Perëndia i Plotfuqishëm dha Birin e tij të aVetëmlindurin, siç shkruhet në ato shkrime të shenjta që janë dhënë prej tij.

22 Ai vuajti atundime, por nuk ua vuri veshin atyre.

23 Ai u akryqëzua, vdiq dhe u bngrit sërish ditën e tretë;

24 Dhe u angjit në qiell, u ul në të djathtën e bAtit, për të mbretëruar me fuqi të plotfuqishme sipas vullnetit të Atit;

25 Që të gjithë ata që do të abesojnë e do të pagëzohen në emrin e tij të shenjtë dhe do të bdurojnë me besim deri në fund, do të shpëtohen—

26 Jo vetëm ata që besuan pasi ai erdhi në ameridianin e kohës, në mish, por gjithë ata që nga fillimi, madje gjithë ata që ishin përpara se ai të vinte, të cilët besuan në fjalët e bprofetëve të shenjtë, që folën ashtu siç u frymëzuan nga cdhurata e Frymës së Shenjtë, që me të vërtetë ddëshmuan për të në gjithë gjërat, do të kenë jetë të përjetshme,

27 Po ashtu ata që do të vijnë më pas, të cilët do të besojnë në adhuratat dhe thirrjet e Perëndisë nëpërmjet Frymës së Shenjtë, i cili bjep dëshmi për Atin dhe për Birin;

28 Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë, të cilët janë anjë Perëndi, i pafundëm dhe i përjetshëm, pa mbarim. Amen.

29 Dhe ne e dimë se gjithë njerëzit duhet të apendohen e të besojnë në emrin e Jezu Krishtit, dhe ta adhurojnë Atin në emrin e tij, dhe të durojnë me bbesim në emrin e tij deri në fund, ose ata nuk mund të cshpëtohen në mbretërinë e Perëndisë.

30 Dhe ne e dimë se ashfajësimi përmes bhirit të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht është i drejtë dhe i vërtetë;

31 Dhe ne e dimë gjithashtu se ashenjtërimi përmes hirit të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht është i drejtë dhe i vërtetë; për të gjithë ata që e duan dhe i shërbejnë Perëndisë me gjithë bfuqitë, mendjet dhe forcën e tyre.

32 Por ka mundësi që njeriu të ahumbasë hirin dhe të largohet nga Perëndia i gjallë;

33 Prandaj kisha le të jetë e vëmendshme dhe të lutet gjithmonë, përndryshe ata bien në atundim;

34 Po, dhe madje ata që shenjtërohen, le të jenë të vëmendshëm gjithashtu.

35 Dhe ne e dimë se këto gjëra janë të vërteta dhe sipas zbulesave të Gjonit, as pa ai shtuar profecisë së librit të tij, as pa e pakësuar atë, bshkrimet e shenjta ose zbulesat e Perëndisë që do të vijnë më pas nëpërmjet dhuratës dhe fuqisë së Frymës së Shenjtë, czërit të Perëndisë ose shërbesës së engjëjve.

36 Dhe Zoti Perëndia e ka thënë atë; dhe nderim, fuqi e lavdi iu dhëntë emrit të tij të shenjtë, si tani e përjetë. Amen.

37 Dhe përsëri, me mënyrën e urdhërimit për kishën lidhur me mënyrën e pagëzimit—Gjithë ata që përulen para Perëndisë e dëshirojnë të apagëzohen, dhe vijnë me bzemra të thyera e shpirtra të penduar, dhe dëshmojnë përpara kishës se janë penduar me të vërtetë për gjithë mëkatet e tyre, dhe janë të gatshëm të marrin mbi vete cemrin e Jezu Krishtit, duke patur dvendosmëri për t’i shërbyer atij deri në fund, dhe me të vërtetë manifestojnë me anë të eveprave të tyre, se ata i kanë marrë prej Shpirtit të Krishtit për fheqjen e mëkateve të tyre, do të merren me anë të pagëzimit në kishën e tij.

38 Detyra e pleqve, priftërinjve, mësuesve, dhjakëve dhe anëtarëve të kishës së Krishtit—Një aapostull është një plak dhe është thirrja e tij të bpagëzojë;

39 Dhe të ashugurojë pleq, priftërinj, mësues dhe dhjakë të tjerë;

40 Dhe të aadministrojë bukë dhe verë—emblemat e mishit dhe të gjakut të Krishtit—

41 Dhe të akonfirmojë ata që pagëzohen në kishë, duke vënë bduart, për pagëzimin prej zjarrit dhe prej Frymës së cShenjtë, sipas shkrimeve të shenjta;

42 Dhe të japë mësim, të sqarojë, të këshillojë, të pagëzojë dhe të vëzhgojë mbi kishën;

43 Dhe të konfirmojë kishën me anë të vënies së duarve dhe të dhënies së Frymës së Shenjtë;

44 Dhe të marrë drejtimin e gjithë mbledhjeve.

45 Pleqtë duhet të adrejtojnë mbledhjet ashtu siç udhëhiqen nga Fryma e Shenjtë, sipas urdhërimeve dhe zbulesave të Perëndisë.

46 Detyra e apriftit është të predikojë, të bjapë mësim, të sqarojë, të këshillojë, të pagëzojë dhe të administrojë sakramentin,

47 Dhe të vizitojë shtëpinë e çdo anëtari, dhe t’i nxisë ata të aluten bme zë e në fshehtësi dhe të ndjekin të gjitha detyrat cfamiljare.

48 Dhe ai gjithashtu mund të ashugurojë priftërinj, mësues dhe dhjakë të tjerë.

49 Dhe ai duhet të marrë drejtimin e mbledhjeve kur nuk ka asnjë plak të pranishëm;

50 Por kur ka një plak të pranishëm, ai vetëm duhet të predikojë, të japë mësim, të sqarojë, të këshillojë dhe të pagëzojë,

51 Dhe të vizitojë shtëpinë e çdo anëtari, duke i nxitur ata të luten me zë e në fshehtësi dhe të ndjekin të gjitha detyrat familjare.

52 Në gjithë këto detyra prifti duhet të andihmojë plakun, në qoftë se e kërkon rasti.

53 Detyra e amësuesit është të bvëzhgojë mbi kishën gjithmonë dhe të jetë me ta e t’i forcojë ata;

54 Dhe të kujdeset që nuk ka paudhësi në kishë, as aashpërsi me njëri-tjetrin, as gjënjeshtra, të folur pas shpine apo të folur bdashakeqës;

55 Dhe të kujdeset që kisha të mblidhet së bashku shpesh dhe gjithashtu të kujdeset që tërë anëtarët të bëjnë detyrën e tyre.

56 Dhe ai duhet të marrë drejtimin e mbledhjeve në mungesë të plakut ose të priftit—

57 Dhe ai duhet të ndihmohet gjithmonë në gjithë detyrat e tij në kishë prej adhjakëve, nëse rasti e kërkon.

58 Por as mësuesit, as dhjakët nuk kanë autoritet të pagëzojnë, të administrojnë sakramentin apo të vënë duart;

59 Ata, megjithatë, duhet të paralajmërojnë, të sqarojnë, të këshillojnë e të japin mësim dhe t’i ftojnë të gjithë të vijnë te Krishti.

60 Çdo aplak, prift, mësues ose dhjak duhet të shugurohet sipas dhuntive dhe bthirrjeve të Perëndisë për të; dhe ai duhet të shugurohet me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, që është në atë që e shuguron.

61 Pleqtë e shumtë që përbëjnë këtë kishë të Krishtit, duhet të takohen në konferencë një herë në tre muaj, ose herë pas here siç do të udhëzojnë apo caktojnë konferencat e përmendura;

62 Dhe konferencat e përmendura duhet të kryejnë çfarëdo punë të kishës që është e nevojshme të kryhet në atë kohë.

63 Pleqtë duhet t’i marrin lejet e tyre nga pleq të tjerë, me anë të avotës së kishës së cilës i përkasin, ose nga konferencat.

64 Çdo prift, mësues ose dhjak që shugurohet nga një prift, mund të marrë një vërtetim prej tij në atë kohë, avërtetim i cili kur i paraqitet një plaku, do ta bëjë atë të aftë për një leje, e cila do ta autorizojë atë të kryejë detyrat e thirrjes së tij, ose ai mund ta marrë atë nga një konferencë.

65 Askush nuk duhet të ashugurohet në ndonjë detyrë në këtë kishë, atje ku ka një degë të saj të organizuar në mënyrë të rregullt, pa bvotën e asaj kishe;

66 Por pleqtë kryesues, peshkopët udhëtues, këshilltarët e lartë, priftërinjtë e lartë dhe pleqtë mund të kenë privilegjin e të shuguruarit, atje ku s’ka degë të kishës, që të mund të thirret një votim.

67 Çdo president i priftërisë së lartë (ose plak kryesues), apeshkop, këshilltar i lartë dhe bprift i lartë duhet të shugurohet nëpërmjet drejtimit të ckëshillit të lartë të konferencës së përgjithshme.

68 aDetyra e anëtarëve pasi ata pranohen me anë të pagëzimit.—Pleqtë ose priftërinjtë duhet të kenë kohë të mjaftueshme për të sqaruar të gjitha gjërat lidhur me kishën e Krishtit që ata t’i bkuptojnë, përpara se të marrin csakramentin dhe të konfirmohen me anë të vënies së dduarve prej pleqve, kështu që të gjitha gjërat të mund të bëhen me rregull.

69 Dhe anëtarët duhet të tregojnë përpara kishës dhe gjithashtu përpara pleqve, me një të ecur dhe të folur të perëndishëm, se ata janë të denjë për të, që mund të ketë avepra dhe besim të përshtatshëm me shkrimet e shenjta—duke ecur në bshenjtëri përpara Zotit.

70 Çdo anëtar i kishës së Krishtit që ka fëmijë duhet t’i sjellë ata te pleqtë përpara kishës, të cilët duhet të vënë duart e tyre mbi ta në emër të Jezu Krishtit dhe t’i abekojnë në emër të tij.

71 Askush nuk mund të pranohet në kishën e Krishtit, nëse ai nuk ka arritur vitet e apërgjegjshmërisë përpara Perëndisë dhe nëse nuk është në gjendje të bpendohet.

72 aPagëzimi duhet të administrohet në mënyrën e mëposhtme për gjithë ata që pendohen—

73 Personi që thirret nga Perëndia dhe ka autoritet nga Jezu Krishti të pagëzojë, duhet të zbresë në ujë me personin që është paraqitur për pagëzim dhe duhet të thotë duke e thirrur atë me emër: Duke qenë i autorizuar nga Jezu Krishti, unë të pagëzoj në emër të Atit dhe të Birit, dhe të Frymës së Shenjtë. Amen.

74 Më pas ai duhet ta azhysë atë në ujë dhe ta nxjerrë përsëri nga uji.

75 Është e domosdoshme që kisha të takohet së bashku shpesh për të amarrë bukë dhe verë në bkujtim të Zotit Jezus;

76 Dhe plaku ose prifti duhet ta administrojë atë; dhe sipas kësaj amënyre ai duhet ta administrojë atë—ai duhet të bjerë në gjunjë me kishën dhe t’i drejtohet Atit me lutje solemne, duke thënë:

77 O Perëndi, Ati i Amshuar, ne të kërkojmë ty në emër të Birit tënd, Jezu Krishtit, t’u bekosh e t’u shenjtërosh këtë abukë shpirtrave të të gjithë atyre që marrin prej saj, që ata të mund të hanë në kujtim të trupit të Birit tënd dhe të mund të të bdëshmojnë ty, O Perëndi, Ati i Amshuar, se ata janë të gatshëm të cmarrin mbi vete emrin e Birit tënd dhe gjithmonë ta kujtojnë atë e të dzbatojnë urdhërimet që ai u ka dhënë atyre, që të mund të kenë gjithmonë eShpirtin e tij me ta. Amen.

78 aMënyra e administrimit të verës—ai gjithashtu duhet të marrë bgotën dhe të thotë:

79 O Perëndi, Ati i Amshuar, ne të kërkojmë ty në emër të Birit tënd, Jezu Krishtit, t’u bekosh e t’u shenjtërosh këtë averë shpirtrave të të gjithë atyre që pinë prej saj, që ata të mund ta bëjnë atë në kujtim të gjakut të Birit tënd, i cili u derdh për ta; që ata të mund të të dëshmojnë ty, O Perëndi, Ati i Amshuar, se gjithmonë e kujtojnë atë, që të mund të kenë Shpirtin e tij me ta. Amen.

80 Çdo anëtar i kishës së Krishtit që bën një shkelje ose zihet në faj, duhet të trajtohet siç udhëzojnë shkrimet e shenjta.

81 Do të jetë detyra e disa kishave që përbëjnë kishën e Krishtit, që të dërgojnë një ose më shumë nga mësuesit e tyre për të ndjekur disa konferenca të mbajtura nga pleqtë e kishës,

82 Me një listë aemrash të anëtarëve të ndryshëm të bashkuar me kishën që nga konferenca e fundit; ose ta dërgojnë nga dora e ndonjë prifti; kështu që një listë e rregullt e gjithë emrave të tërë kishës mund të mbahet në një libër nga njëri prej pleqve, kushdo që pleqtë e tjerë do të caktojnë herë pas here;

83 Dhe gjithashtu, nëse dikush është apërjashtuar nga kisha, kështu që emrat e tyre të mund të fshihen nga anali i përgjithshëm i kishës për emrat.

84 Gjithë anëtarët që lëvizin nga kisha ku banojnë, nëse shkojnë në një kishë ku nuk njihen, mund të marrin një letër që vërteton se ata janë anëtarë të rregullt dhe me qëndrim të mirë, vërtetim i cili mund të nënshkruhet nga një plak ose prift, në qoftë se anëtari që e merr letrën njihet personalisht me plakun apo priftin, ose mund të nënshkruhet nga mësuesit apo dhjakët e kishës.