Scriptures
Doktrina e Besëlidhje 24


Seksioni 24

Zbulesë dhënë Joseph Smith Profetit dhe Oliver Cowdery-t, në Harmony, Pennsylvania, korrik 1830 (History of the Church, 1:101–103). Edhe pse më pak se katër muaj kishin kaluar që kur kisha u organizua, përndjekja ishte bërë e fortë dhe udhëheqësit duhej të kërkonin siguri në izolimin për një farë kohe. Tri zbulesat e mëposhtme u dhanë në këtë kohë për t’i forcuar, inkurajuar dhe udhëzuar ata.

1–9, Joseph Smith-i është thirrur të përkthejë, të predikojë dhe t’i sqarojë shkrimet e shenjta; 10–12, Oliver Cowdery është thirrur të predikojë ungjillin; 13–19, Ligji zbulohet lidhur me mrekullitë, mallkimet, shkundjen e pluhurit nga këmbët dhe vajtjen pa çantë apo trastë.

1 Vër re, ti u thirre dhe u zgjodhe për të shkruar Librin e Mormonit dhe në shërbesën time; dhe unë të kam shpëtuar nga të gjitha mundimet e të kam këshilluar, kështu që ti je çliruar nga gjithë armiqtë e tu dhe je çliruar nga fuqitë e Satanit e nga errësira!

2 Megjithatë, ti je i pafalshëm në ashkeljet e tua; megjithatë, shko në rrugën tënde dhe mos mëkato më.

3 aNdero shërbesën tënde; dhe pasi t’i kesh mbjellë arat e tua dhe t’i kesh mbrojtur ato, shko me shpejtësi te kisha që është në bColesville, Fayette e Manchester dhe ata do të të cmbështesin; dhe unë do t’i bekoj ata si shpirtërisht, ashtu edhe fizikisht;

4 Por nëse nuk të pranojnë, unë do të dërgoj mbi ta një mallkim në vend të një bekimi.

5 Dhe ti duhet të vazhdosh t’i thërrasësh Perëndisë në emrin tim dhe të shkruash gjërat që do të të jepen me anë të aNgushëlluesit, dhe t’ia sqarosh gjithë shkrimet e shenjta kishës.

6 Dhe do të të jepet në atë çast se çfarë duhet të athuash e të shkruash dhe ata duhet ta dëgjojnë atë, ose unë do t’u dërgoj një mallkim në vend të një bekimi.

7 Sepse ti duhet ta kushtosh gjithë ashërbimin tënd në Sion; dhe në këtë do të kesh forcë.

8 Ji i aduruarbmundime, sepse do të kesh shumë; por cduroji ato, pasi, vër re, unë jam me ty, madje deri në dmbarim të ditëve të tua.

9 Dhe në punët fizike ti s’do të kesh forcë, pasi kjo nuk është thirrja jote. Kujdesu për athirrjen tënde dhe do të kesh çka të duhet për ta nderuar shërbesën tënde e për t’i sqaruar gjithë shkrimet e shenjta dhe për të vazhduar në vënien e duarve e në konfirmimin e kishave.

10 Dhe vëllai yt, Oliver-i, duhet të vazhdojë ta bëjë të njohur emrin tim para botës dhe gjithashtu para kishës. Dhe ai nuk duhet të mendojë se mund të thotë mjaft për kauzën time; dhe ja, unë jam me të deri në fund.

11 Nga unë ai do të ketë lavdi, dhe jo nga vetja, qoftë në dobësi apo forcë, qoftë në skllavëri apo i lirë;

12 Dhe në të gjitha kohët dhe në të gjitha vendet, ai duhet ta hapë gojën e duhet të ashpallë ungjillin tim si me zërin e një bborie, si ditën dhe natën. Dhe unë do t’i jap atij forcë të tillë që nuk është njohur mes njerëzve.

13 Mos kërkoni amrekulli, në qoftë se unë nuk do t’ju burdhëroj, përveç cdëbimitddemonëve, eshërimit të të sëmurëve dhe kundër gjarpërinjve fhelmues e kundër helmimeve vdekjeprurëse;

14 Dhe akëto gjëra nuk duhet t’i bëni, në qoftë se nuk ju kërkohet prej atyre që e dëshirojnë atë, që shkrimet e shenjta të mund të përmbushen; pasi ju duhet të veproni sipas asaj që është shkruar.

15 Dhe në çfarëdo vendi të ahyni dhe nuk ju pranojnë në emrin tim, ju duhet të lini një mallkim në vend të një bekimi, duke shkundur bpluhurin nga këmbët tuaja si dëshmi kundër tyre dhe duke i pastruar këmbët tuaja përgjatë rrugës.

16 Dhe do të ndodhë që kushdo që do të vërë dorë mbi ju me dhunë, ju duhet të urdhëroni të goditet në emrin tim; dhe vini re, unë do t’i godas ata sipas fjalëve tuaja, në kohën time të përshtatshme.

17 Dhe kushdo që do të shkojë në gjyq ndaj jush, do të dënohet nga ligji.

18 Dhe ju s’do të merrni as açantë, as trastë, as shkopinj, as dy tunika, sepse kisha do t’ju japë në kohën e duhur atë që ju nevojitet për ushqim dhe për veshje, dhe për këpucë, dhe për para, dhe për trastë.

19 Sepse ju jeni thirrur të akrasitni vreshtin me një krasitje të fuqishme, po, madje për herë të fundit; po, dhe gjithashtu të gjithë ata që ju i keni bshuguruar, dhe ata do të veprojnë madje sipas këtij modeli. Amen.