Shkrime të Shenjta
Doktrina e Besëlidhje 15
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

Seksioni 15

Zbulesë dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit John Whitmer-it, në Fayette, New York, qershor 1829 (History of the Church, 1:50). (Shih kreun e seksionit 14.) Në mënyrë intime dhe mbresëlënëse mesazhi është personal në atë që Zoti tregon lidhur me çka dihej vetëm nga John Whitmer-i dhe ai vetë. John Whitmer-i më vonë u bë një nga Tetë Dëshmitarët e Librit të Mormonit.

1–2, Dora e Zotit është mbi tërë tokën; 3–6, Të predikosh ungjillin dhe të shpëtosh shpirtra është gjëja më me vlerë.

1 Vër vesh, shërbëtori im John, dhe dëgjo fjalët e Jezu Krishtit, Zotit tënd dhe Shëlbuesit tënd.

2 Pasi vër re, unë të flas me mprehtësi dhe me afuqi, sepse dora ime është mbi tërë tokën.

3 Dhe unë do të të tregoj atë që askush nuk e di, vetëm përveç meje dhe teje—

4 Pasi shumë herë ti ke dëshiruar prej meje të dish atë që do të jetë më me vlerë për ty.

5 Vër re, bekuar je për këtë gjë dhe që ke folur fjalët e mia, të cilat t’i kam dhënë sipas urdhërimeve të mia.

6 Dhe tani, vër re, unë të them se gjëja që do të jetë më me vlerë për ty, do të jetë t’i ashpallësh pendim këtij populli, që ti të mund të sjellësh shpirtra tek unë, që ti të mund të bpushosh me ta në cmbretërinë e dAtit tim. Amen.