Shkrime të Shenjta
Doktrina e Besëlidhje 41
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

Seksioni 41

Zbulesë dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit, Kishës në Kirtland, Ohio, më 4 shkurt 1831 (History of the Church, 1:146–147). Dega e Kishës në Kirtland në këtë kohë po rritej në numër me shpejtësi. Si hyrje të kësaj zbulese Profeti shkroi: “Anëtarët … po përpiqeshin shumë të bënin vullnetin e Perëndisë, për aq sa e dinin, edhe pse disa nocione të panjohura dhe shpirtra të rremë kishin depërtuar mes tyre … [dhe] Zoti i dha Kishës sa vijon” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Pleqtë do ta qeverisin Kishën me anë të shpirtit të zbulesës; 4–6, Dishepujt e vërtetë do ta pranojnë dhe do ta zbatojnë ligjin e Zotit; 7–12, Edward Partridge emërohet si peshkop për Kishën.

1 Vini vesh e dëgjoni, O ju, populli im, tha Zoti dhe Perëndia juaj, ju të cilët unë kënaqem t’ju abekoj me bekimin më të madh të të gjitha bekimeve, ju që më dëgjoni; dhe juve që nuk më dëgjoni, do t’ju bmallkoj, juve që keni cmohuar emrin tim, me më të rëndin e mallkimeve.

2 Vini vesh, O ju, pleq të kishës sime, të cilët unë ju kam thirrur, vini re, unë ju jap një urdhërim, që të mblidheni së bashku për të rënë adakort për fjalën time;

3 Dhe nëpërmjet lutjes së besimit tuaj ju do të merrni aligjin tim, që të mund të dini si të qeverisni kishën time dhe t’i keni të gjitha gjërat siç duhet përpara meje.

4 Dhe unë do të jem asunduesi juaj kur të bvij; dhe vini re, unë vij shpejt dhe ju duhet të siguroni që ligji im të zbatohet.

5 Ai që e apranon ligjin tim dhe e bbën atë, ai është dishepulli im; dhe ai që thotë se e pranon atë dhe nuk e bën atë, ai nuk është dishepulli im e do të cflaket nga mesi juaj;

6 Pasi nuk është e drejtë që gjërat që u përkasin fëmijëve të mbretërisë, t’u jepen atyre që s’janë të denjë, ose aqenve, apo që bperlat të hidhen përpara derrave.

7 Dhe përsëri, është e drejtë që shërbëtorit tim, Joseph Smith të Riut, t’i ndërtohet një ashtëpi, në të cilën të jetojë dhe të bpërkthejë.

8 Dhe përsëri, është e drejtë që shërbëtori im Sidney Rigdon të jetojë siç i duket atij mirë, me kusht që të zbatojë urdhërimet e mia.

9 Dhe përsëri, unë e kam thirrur shërbëtorin tim aEdward Partridge; dhe unë jap një urdhërim që ai duhet të caktohet me anë të zërit të kishës dhe të shugurohet bpeshkop në kishë, të lërë tregëtinë e tij dhe ta cshpenzojë gjithë kohën e tij në punët e kishës;

10 Të kujdeset për gjithë gjërat, siç do t’i caktohen atij në ligjet e mia, në ditën që unë do t’i jap ato.

11 Dhe kjo, ngaqë zemra e tij është e pastër para meje, sepse ai është si aNatanaeli i lashtësisë, në të cilin s’ka bmashtrim.

12 Këto fjalë ju janë dhënë juve dhe ato janë të pastra para meje; prandaj, bëni kujdes se si i mbani ato, sepse ato do të përgjigjen për shpirtrat tuaj në ditën e gjykimit. Madje kështu. Amen.