Scriptures
Doktrina e Besëlidhje 120


Seksioni 120

Zbulesë dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit, në Far West, Missouri, më 8 korrik 1838, duke bërë të njohur përdorimin e pasurive prej të cilave ishte marrë e dhjeta, sikurse u përmend në zbulesën paraprirëse, seksioni 119 (History of the Church, 3:44).

1 Në të vërtetë, kështu thotë Zoti, tani koha ka ardhur që aajo do të përdoret nga një këshill, i përbërë nga Presidencia e Parë e Kishës dhe nga peshkopi e këshilli i tij dhe nga këshilli im i lartë; dhe me anë të zërit tim për ta, thotë Zoti. Madje kështu. Amen.

      • DMTH e dhjetë.