Shkrime të Shenjta
  Doktrina e Besëlidhje 79
  Poshtëshënimet
  Theme

  Seksioni 79

  Zbulesë dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit, në Hiram, Ohio, në mars 1832 (History of the Church, 1:257).

  1–4, Jared Carter thirret për të predikuar ungjillin me anë të Ngushëlluesit.

  1 Në të vërtetë unë të them ty se është vullneti im që shërbëtori im Jared Carter duhet të shkojë përsëri për në pjesët e lindjes, nga një vend në tjetrin dhe nga një qytet në tjetrin, me fuqinë e ashugurimit me të cilën ai është shuguruar, duke shpallur lajmet e mira të gëzimit të madh, madje ungjillin e përjetshëm.

  2 Dhe unë do të dërgoj mbi të aNgushëlluesin, që do t’i mësojë atij të vërtetën dhe udhën sipas së cilës duhet të shkojë.

  3 Dhe për aq sa ai është besnik, unë do ta kurorëzoj atë përsëri me duaj.

  4 Prandaj zemra jote duhet të gëzohet, shërbëtori im Jared Carter, dhe mos ki afrikë, thotë Zoti yt, madje Jezu Krishti. Amen.