Scriptures
faqja e titullit


Doktrina
e
Besëlidhje

e Kishës së Jezu Krishtit
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme,

që Përmban Zbulesa të Dhëna
Joseph Smith-it, Profetit,
me Disa Shtesa nga Pasuesit
e Tij në Presidencinë e Kishës

Botuar nga
Kisha e Jezu Krishtit
e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Salt Lake City, Utah, U.S.A.