Shkrime të Shenjta
  faqja e titullit
  Poshtëshënimet
  Theme

  Doktrina
  e
  Besëlidhje

  e Kishës së Jezu Krishtit
  të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme,

  që Përmban Zbulesa të Dhëna
  Joseph Smith-it, Profetit,
  me Disa Shtesa nga Pasuesit
  e Tij në Presidencinë e Kishës

  Botuar nga
  Kisha e Jezu Krishtit
  e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

  Salt Lake City, Utah, U.S.A.