Shkrime të Shenjta
Rendi Kronologjik i Përmbajtjes
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

Rendi Kronologjik i Përmbajtjes

Koha

Vendi

Seksionet

1823

Shtator

Manchester, New York

2

1828

Korrik

Harmony, Pennsylvania

3

Verë

Harmony, Pennsylvania

10

1829

Shkurt

Harmony, Pennsylvania

4

Mars

Harmony, Pennsylvania

5

Prill

Harmony, Pennsylvania

6, 7, 8, 9

Maj

Harmony, Pennsylvania

11, 12, 13

Qershor

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

1830

Mars

Manchester, New York

19

Prill

Fayette, New York

20*, 21

Prill

Manchester, New York

22, 23

Korrik

Harmony, Pennsylvania

24, 25, 26

Gusht

Harmony, Pennsylvania

27

Shtator

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

Tetor

Fayette, New York

32*, 33

Nëntor

Fayette, New York

34

Dhjetor

Fayette, New York

35, 36, 37

1831

Janar

Fayette, New York

38, 39, 40

Shkurt

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

Mars

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48, 49

Maj

Kirtland, Ohio

50

Maj

Thompson, Ohio

51

Qershor

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

Korrik

Sion, konteja Jackson, Missouri

57

Gusht

Sion, konteja Jackson, Missouri

58, 59, 60

Gusht

Pranë lumit Missouri, Missouri

61, 62

Gusht

Kirtland, Ohio

63

Shtator

Kirtland, Ohio

64

Tetor

Hiram, Ohio

65

Tetor

Orange, Ohio

66

Nëntor

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 133

Nëntor

Kirtland, Ohio

70

Dhjetor

Hiram, Ohio

71

Dhjetor

Kirtland, Ohio

72

1832

Janar

Hiram, Ohio

73, 74

Janar

Amherst, Ohio

75

Shkurt

Hiram, Ohio

76

Mars

Hiram, Ohio

77, 78, 79, 80, 81

Prill

Konteja Jackson, Missouri

82, 83

Prill

Independence, Missouri

83

Gusht

Hiram, Ohio

99

Shtator

Kirtland, Ohio

84

Nëntor

Kirtland, Ohio

85

Dhjetor

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

Shkurt

Kirtland, Ohio

89

Mars

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

Maj

Kirtland, Ohio

93, 94

Qershor

Kirtland, Ohio

95, 96

Gusht

Kirtland, Ohio

97, 98

Tetor

Perrysburg, New York

100

Dhjetor

Kirtland, Ohio

101

1834

Shkurt

Kirtland, Ohio

102, 103

Prill

Kirtland, Ohio

104*

Qershor

Fishing River, Missouri

105

Nëntor

Kirtland, Ohio

106

1835

Mars

Kirtland, Ohio

107

Gusht

Kirtland, Ohio

134

Dhjetor

Kirtland, Ohio

108

1836

Janar

Kirtland, Ohio

137

Mars

Kirtland, Ohio

109

Prill

Kirtland, Ohio

110

Gusht

Salem, Massachusetts

111

1837

Korrik

Kirtland, Ohio

112

1838

Mars

Far West, Missouri

113*

Prill

Far West, Missouri

114, 115

Maj

Spring Hill, konteja Daviess, Missouri

116

Korrik

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

Mars

Burgu Liberty, kontea Clay, Missouri

121, 122, 123

1841

Janar

Nauvoo, Illinois

124

Mars

Nauvoo, Illinois

125

Korrik

Nauvoo, Illinois

126

1842

Shtator

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

Shkurt

Nauvoo, Illinois

129

Prill

Ramus, Illinois

130

Maj

Ramus, Illinois

131

Korrik

Nauvoo, Illinois

132

1844

Qershor

Nauvoo, Illinois

135

1847

Janar

Lagjet Dimërore (tani Nebraska)

136

1860

Tetor

Salt Lake City, Utah

Deklarata Zyrtare—1

1918

Tetor

Salt Lake City, Utah

138

1978

Qershor

Salt Lake City, Utah

Deklarata Zyrtare—2