Shkrime të Shenjta
  Rendi Kronologjik i Përmbajtjes
  Poshtëshënimet
  Theme

  Rendi Kronologjik i Përmbajtjes

  Koha

  Vendi

  Seksionet

  1823

  Shtator

  Manchester, New York

  2

  1828

  Korrik

  Harmony, Pennsylvania

  3

  Verë

  Harmony, Pennsylvania

  10

  1829

  Shkurt

  Harmony, Pennsylvania

  4

  Mars

  Harmony, Pennsylvania

  5

  Prill

  Harmony, Pennsylvania

  6, 7, 8, 9

  Maj

  Harmony, Pennsylvania

  11, 12, 13

  Qershor

  Fayette, New York

  14, 15, 16, 17, 18

  1830

  Mars

  Manchester, New York

  19

  Prill

  Fayette, New York

  20*, 21

  Prill

  Manchester, New York

  22, 23

  Korrik

  Harmony, Pennsylvania

  24, 25, 26

  Gusht

  Harmony, Pennsylvania

  27

  Shtator

  Fayette, New York

  28, 29, 30, 31

  Tetor

  Fayette, New York

  32*, 33

  Nëntor

  Fayette, New York

  34

  Dhjetor

  Fayette, New York

  35, 36, 37

  1831

  Janar

  Fayette, New York

  38, 39, 40

  Shkurt

  Kirtland, Ohio

  41, 42, 43, 44

  Mars

  Kirtland, Ohio

  45, 46, 47, 48, 49

  Maj

  Kirtland, Ohio

  50

  Maj

  Thompson, Ohio

  51

  Qershor

  Kirtland, Ohio

  52, 53, 54, 55, 56

  Korrik

  Sion, konteja Jackson, Missouri

  57

  Gusht

  Sion, konteja Jackson, Missouri

  58, 59, 60

  Gusht

  Pranë lumit Missouri, Missouri

  61, 62

  Gusht

  Kirtland, Ohio

  63

  Shtator

  Kirtland, Ohio

  64

  Tetor

  Hiram, Ohio

  65

  Tetor

  Orange, Ohio

  66

  Nëntor

  Hiram, Ohio

  1, 67, 68, 69, 133

  Nëntor

  Kirtland, Ohio

  70

  Dhjetor

  Hiram, Ohio

  71

  Dhjetor

  Kirtland, Ohio

  72

  1832

  Janar

  Hiram, Ohio

  73, 74

  Janar

  Amherst, Ohio

  75

  Shkurt

  Hiram, Ohio

  76

  Mars

  Hiram, Ohio

  77, 78, 79, 80, 81

  Prill

  Konteja Jackson, Missouri

  82, 83

  Prill

  Independence, Missouri

  83

  Gusht

  Hiram, Ohio

  99

  Shtator

  Kirtland, Ohio

  84

  Nëntor

  Kirtland, Ohio

  85

  Dhjetor

  Kirtland, Ohio

  86, 87*, 88

  1833

  Shkurt

  Kirtland, Ohio

  89

  Mars

  Kirtland, Ohio

  90, 91, 92

  Maj

  Kirtland, Ohio

  93, 94

  Qershor

  Kirtland, Ohio

  95, 96

  Gusht

  Kirtland, Ohio

  97, 98

  Tetor

  Perrysburg, New York

  100

  Dhjetor

  Kirtland, Ohio

  101

  1834

  Shkurt

  Kirtland, Ohio

  102, 103

  Prill

  Kirtland, Ohio

  104*

  Qershor

  Fishing River, Missouri

  105

  Nëntor

  Kirtland, Ohio

  106

  1835

  Mars

  Kirtland, Ohio

  107

  Gusht

  Kirtland, Ohio

  134

  Dhjetor

  Kirtland, Ohio

  108

  1836

  Janar

  Kirtland, Ohio

  137

  Mars

  Kirtland, Ohio

  109

  Prill

  Kirtland, Ohio

  110

  Gusht

  Salem, Massachusetts

  111

  1837

  Korrik

  Kirtland, Ohio

  112

  1838

  Mars

  Far West, Missouri

  113*

  Prill

  Far West, Missouri

  114, 115

  Maj

  Spring Hill, konteja Daviess, Missouri

  116

  Korrik

  Far West, Missouri

  117, 118, 119, 120

  1839

  Mars

  Burgu Liberty, kontea Clay, Missouri

  121, 122, 123

  1841

  Janar

  Nauvoo, Illinois

  124

  Mars

  Nauvoo, Illinois

  125

  Korrik

  Nauvoo, Illinois

  126

  1842

  Shtator

  Nauvoo, Illinois

  127, 128

  1843

  Shkurt

  Nauvoo, Illinois

  129

  Prill

  Ramus, Illinois

  130

  Maj

  Ramus, Illinois

  131

  Korrik

  Nauvoo, Illinois

  132

  1844

  Qershor

  Nauvoo, Illinois

  135

  1847

  Janar

  Lagjet Dimërore (tani Nebraska)

  136

  1860

  Tetor

  Salt Lake City, Utah

  Deklarata Zyrtare—1

  1918

  Tetor

  Salt Lake City, Utah

  138

  1978

  Qershor

  Salt Lake City, Utah

  Deklarata Zyrtare—2