Shkrime të Shenjta
Doktrina e Besëlidhje 116
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

Seksioni 116

Zbulesë dhënë Joseph Smith Profetit, pranë Wight’s Ferry, në një vend të quajtur Spring Hill, konteja Daviess, Missouri, më 19 maj 1838 (History of the Church, 3:35).

1 Spring Hill quhet nga Zoti aAdam-ondi-Ahman, ngaqë, thotë ai, është vendi ku bAdami do të vijë për të vizituar njerëzit e tij, ose i cLashti i Ditëve do të ulet, sikurse flitet nga Daniel profeti.