Shkrime të Shenjta
  Doktrina e Besëlidhje 116
  Poshtëshënimet
  Theme

  Seksioni 116

  Zbulesë dhënë Joseph Smith Profetit, pranë Wight’s Ferry, në një vend të quajtur Spring Hill, konteja Daviess, Missouri, më 19 maj 1838 (History of the Church, 3:35).

  1 Spring Hill quhet nga Zoti aAdam-ondi-Ahman, ngaqë, thotë ai, është vendi ku bAdami do të vijë për të vizituar njerëzit e tij, ose i cLashti i Ditëve do të ulet, sikurse flitet nga Daniel profeti.