Scriptures
Doktrina e Besëlidhje 116


Seksioni 116

Zbulesë dhënë Joseph Smith Profetit, pranë Wight’s Ferry, në një vend të quajtur Spring Hill, konteja Daviess, Missouri, më 19 maj 1838 (History of the Church, 3:35).

1 Spring Hill quhet nga Zoti aAdam-ondi-Ahman, ngaqë, thotë ai, është vendi ku bAdami do të vijë për të vizituar njerëzit e tij, ose i cLashti i Ditëve do të ulet, sikurse flitet nga Daniel profeti.