Scriptures
Doktrina e Besëlidhje 98


Seksioni 98

Zbulesë dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit, në Kirtland, Ohio, më 6 gusht 1833 (History of the Church, 1:403–406). Kjo zbulesë erdhi si pasojë e përndjekjes mbi Shenjtorët në Missouri. Ishte e natyrshme që Shenjtorët në Missouri, të cilët kishin vuajtur fizikisht dhe gjithashtu kishin humbur prona, do të ndienin një prirje ndaj shpagimit dhe hakmarrjes. Si rrjedhim, Zoti dha këtë zbulesë. Edhe pse disa lajme për problemet në Missouri pa dyshim e kishin arritur Profetin në Kirtland (një mijë e katërqind e dyzet kilometra larg), serioziteti i situatës mund t’i ishte bërë i njohur atij në këtë datë vetëm me anë të zbulesës.

1–3, Mundimet e Shenjtorëve do të jenë për të mirën e tyre; 4–8, Shenjtorët duhet të mbështesin ligjin kushtetues të tokës; 9–10, Njerëzit e ndershëm, të mençur dhe të mirë duhet të mbështeten për qeverisjen jofetare; 11–15, Ata që e japin jetën e tyre për kauzën e Zotit, do të kenë jetë të përjetshme; 16–18, Hiqni dorë nga lufta dhe shpallni paqe; 19–22, Shenjtorët në Kirtland qortohen dhe urdhërohen të pendohen; 23–32, Zoti zbulon ligjet e tij të cilat qeverisin përndjekjen dhe mundimet e shkaktuara mbi njerëzit e tij; 33–38, Lufta justifikohet vetëm kur Zoti e urdhëron atë; 39–48, Shenjtorët duhet t’i falin armiqtë e tyre, të cilët, nëse pendohen, gjithashtu do t’i shpëtojnë hakmarrjes së Zotit.

1 Në të vërtetë unë ju them juve, miqve të mi, mos kini afrikë, zemrat tuaja duhet të ngushëllohen; po, gëzohuni më shumë se kurrë dhe në gjithçka jepni bfalënderime;

2 aDuke pritur me durim Zotin, sepse lutjet tuaja kanë hyrë në veshët e Zotit të Sabaothit dhe janë regjistruar me këtë vulë dhe dëshmi—Zoti është betuar dhe ka shpallur se ato do të përmbushen.

3 Si rrjedhim, ai jua jep këtë premtim, me një besëlidhje të patundshme, që ato do të përmbushen dhe të gjitha gjërat me të cilat jeni amunduar, do të veprojnë së bashku për të mirën tuaj dhe për lavdinë e emrit tim, thotë Zoti.

4 Dhe tani, në të vërtetë unë ju them lidhur me ligjet e tokës, është vullneti im që njerëzit e mi duhet të kujdesen që të bëjnë të gjitha gjërat që i kam urdhëruar.

5 Dhe ai aligj i tokës që është bkushtetues, i cili mbështet atë parim të lirisë në ruajtjen e të drejtave dhe privilegjeve, i përket gjithë njerëzimit dhe është i justifikuar para meje.

6 Si rrjedhim, unë, Zoti, ju shfajësoj ju dhe vëllezërit tuaj të kishës sime në mbështetjen e atij ligji që është ligji kushtetues i tokës;

7 Dhe përsa i përket ligjit të njeriut, çfarëdo gjë që është më shumë ose më pak se ky, vjen nga ligësia.

8 Unë, Zoti Perëndi, ju bëj të alirë, si rrjedhim, ju jeni të lirë vërtet; dhe ligji gjithashtu ju bën të lirë.

9 Megjithatë, kur të aligjtë sundojnë, njerëzit vajtojnë.

10 Prandaj, njerëz të andershëm e njerëz të urtë duhet të kërkohen me zell dhe njerëz të mirë e njerëz të urtë ju duhet të kujdeseni t’i përkrahni; përndryshe çfarëdo gjë që është më pak se këto, vjen nga ligësia.

11 Dhe unë ju jap urdhërim se ju duhet të braktisni gjithë ligësinë dhe të kapeni pas gjithë mirësisë, se ju do të jetoni me anë të çdo afjale që del nga goja e Perëndisë.

12 Sepse ai do t’u ajapë besnikëve rresht pas rreshti, parim pas parimi dhe unë do t’ju vë në bprovë e do t’ju provoj në këtë mënyrë.

13 Dhe kushdo që e ajep jetën e tij për kauzën time, për hir të emrit tim, do ta gjejë atë përsëri, madje jetë të përjetshme.

14 Si rrjedhim, mos kini afrikë nga armiqtë tuaj, sepse unë kam dekretuar në zemrën time, thotë Zoti, që unë do t’ju vë në bprovë në gjithçka, nëse do ta duroni besëlidhjen time, madje deri në cvdekje, që ju të mund të gjendeni të denjë.

15 Sepse, në qoftë se nuk do ta duroni besëlidhjen time, ju nuk jeni të denjë për mua.

16 Si rrjedhim, ahiqni dorë nga blufta e shpallni cpaqe dhe kërkoni me zell t’i dktheni zemrat e fëmijëve drejt etërve të tyre dhe zemrat e etërve drejt fëmijëve të tyre;

17 Dhe përsëri, zemrat e aJudenjve te profetët dhe të profetëve te Judenjtë;

18 Zemrat tuaja nuk duhet të shqetësohen; sepse në shtëpinë e Atit tim ka ashumë banesa dhe unë kam përgatitur një vend për ju; dhe atje ku Ati im dhe unë jam, atje do të jini ju gjithashtu.

19 Vini re, unë, Zoti, nuk jam mjaft i kënaqur me shumë vetë që janë në kishë në Kirtland.

20 Sepse ata nuk i braktisin mëkatet e tyre dhe udhët e tyre të liga, krenarinë e zemrave të tyre dhe lakminë e tyre, dhe gjithë gjërat e tyre të urryeshme, dhe nuk iu binden fjalëve të urtësisë dhe të jetës së përjetshme, të cilat unë ua kam dhënë.

21 Në të vërtetë unë ju them se unë, Zoti, do t’i andëshkoj ata dhe do të bëj çka dëshiroj, në qoftë se ata nuk pendohen dhe nuk iu binden të gjitha gjërave që iu kam thënë.

22 Dhe përsëri unë ju them, në qoftë se bindeni të abëni ç’ju kam urdhëruar, unë, Zoti, do ta largoj gjithë zemërimin dhe indinjatën nga ju dhe bportat e ferrit nuk do të hapen për ju.

23 Tani, unë ju flas lidhur me familjet tuaja—në qoftë se njerëzit do t’ju agodasin ju ose familjet tuaja, një herë, dhe ju i bëni ballë asaj me durim dhe nuk do të thoni fjalë të rënda kundër tyre as nuk do të kërkoni hakmarrje, ju do të shpërbleheni;

24 Por, nëse nuk i bëni ballë me durim, do t’ju llogaritet, po të amateshit, si një masë e drejtë për ju.

25 Dhe përsëri, në qoftë se armiku juaj do t’ju godasë për herë të dytë dhe ju nuk e shani me fjalë të rënda armikun tuaj dhe i bëni ballë atij me durim, shpërblimi juaj do të jetë njëqindfish.

26 Dhe përsëri, në qoftë se armiku juaj do t’ju godasë për herë të tretë dhe ju i bëni ballë me adurim, shpërblimi juaj do t’ju shtohet katërfish;

27 Dhe këto tre dëshmi do të qëndrojnë kundër armikut tuaj, në qoftë se ai nuk pendohet, dhe nuk do të fshihen.

28 Dhe tani, në të vërtetë unë ju them, në qoftë se ai armik do t’i shpëtojë hakmarrjes sime, që nuk sillet në gjykim përpara meje, atëherë jini të sigurt ta aparalajmëroni atë në emrin tim, që ai të mos t’ju sulmojë më, as familjen tuaj, madje as fëmijët e fëmijëve tuaj, deri në brezin e tretë dhe të katërt.

29 Dhe atëherë, në qoftë se ai do t’ju sulmojë ju ose fëmijët tuaj, ose fëmijët e fëmijëve tuaj deri në brezin e tretë dhe të katërt, unë e kam dorëzuar armikun tuaj në duart tuaja;

30 Dhe atëherë, në qoftë se do ta kursesh atë, ti do të shpërblehesh për drejtësinë tënde; dhe gjithashtu fëmijët e tu dhe fëmijët e fëmijëve të tu deri në brezin e tretë dhe të katërt.

31 Megjithatë, armiku yt është në dorën tënde; dhe nëse e shpërblen atë sipas veprave të tij, ti do të shfajësohesh; në qoftë se ai ka kërkuar jetën tënde dhe jeta jote është vënë në rrezik prej tij, armiku yt është në duart e tua dhe ti justifikohesh.

32 Vini re, ky është ligji që i dhashë shërbëtorit tim Nefi dhe aetërve të tu, Jozefit dhe Jakobit, dhe Isakut, dhe Abrahamit, dhe gjithë profetëve dhe apostujve të mi të lashtë.

33 Dhe përsëri, ky është aligji që iu dhashë të lashtëve të mi, që ata nuk duhej të shkonin në betejë kundër ndonjë kombi, fisi, gjuhe ose populli, përveçse kur unë, Zoti, i urdhërova ata.

34 Dhe në qoftë se ndonjë komb, gjuhë ose popull do të shpallë luftë kundër tyre, ata fillimisht duhet t’i ngrenë një flamur apaqeje atij populli, kombi ose gjuhe;

35 Dhe në qoftë se ai popull nuk e pranon ofertën e paqes as herën e dytë, as herën e tretë, ata duhet t’i sjellin këto dëshmi përpara Zotit;

36 Atëherë unë, Zoti, do t’u jepja atyre një urdhërim dhe do t’i shfajësoja që shkuan në betejë kundër atij kombi, gjuhe ose populli.

37 Dhe unë, Zoti, do t’i aluftoja betejat e tyre dhe betejat e fëmijëve të tyre, dhe të fëmijëve të fëmijëve të tyre, derisa ata të ishin hakmarrë ndaj gjithë armiqve të tyre, deri në brezin e tretë dhe të katërt.

38 Vini re, ky është një shembull për gjithë njerëzit, thotë Zoti, Perëndia juaj, për shfajësim përpara meje.

39 Dhe përsëri, në të vërtetë unë ju them, në qoftë se pasi armiku yt të ka sulmuar për herë të parë, ai pendohet dhe vjen tek ti duke u lutur për faljen tënde, ti duhet ta falësh dhe nuk duhet ta mbash më atë si një dëshmi kundër armikut tënd—

40 Dhe kështu me radhë, herën e dytë dhe të tretë; dhe po aq shpesh sa armiku yt pendohet për shkeljen të cilën ai e ka kryer kundër teje, ti do ta afalësh atë, deri shtatëdhjetë herë shtatë.

41 Dhe në qoftë se ai kryen shkelje përsëri kundër teje dhe nuk pendohet herën e parë, megjithatë ti duhet ta falësh atë.

42 Dhe në qoftë se ai kryen përsëri shkelje kundër teje herën e dytë dhe nuk pendohet, megjithatë ti duhet ta falësh atë.

43 Dhe në qoftë se ai kryen përsëri shkelje kundër teje herën e tretë dhe nuk pendohet, ti gjithashtu duhet ta falësh atë.

44 Por në qoftë se ai kryen shkelje kundër teje herën e katërt, ti nuk do ta falësh, por do t’i sjellësh këto dëshmi përpara Zotit; dhe ato nuk do të fshihen derisa ai të pendohet dhe të ta shpërblejë katërfish në gjithçka që ai ka kryer shkelje kundër teje.

45 Dhe në qoftë se ai e bën këtë, ti duhet ta falësh me gjithë zemër; dhe në qoftë se ai nuk e bën këtë, unë, Zoti, do të ahakmerrem për ty ndaj armikut tënd njëqindfish;

46 Dhe mbi fëmijët e tij, dhe mbi fëmijët e fëmijëve të tij, të të gjithë atyre që më urrejnë, deri në abrezin e tretë dhe të katërt.

47 Por në qoftë se fëmijët do të pendohen, ose fëmijët e fëmijëve, dhe do të akthehen te Zoti, Perëndia i tyre, me gjithë zemër dhe me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën e tyre dhe i kthejnë katërfish gjithë shkeljet e tyre me të cilat ata kanë kryer shkelje ose me të cilat etërit e tyre kanë kryer shkelje, ose etërit e etërve të tyre, atëherë indinjata ime do të largohet;

48 Dhe ahakmarrje nuk do të vijë më mbi ta, thotë Zoti, Perëndia yt, dhe shkeljet e tyre nuk do të sillen kurrë më si një dëshmi përpara Zotit kundër tyre. Amen.