Shkrime të Shenjta
  Doktrina e Besëlidhje 36
  Poshtëshënimet
  Theme

  Seksioni 36

  Zbulesë dhënë nëpërmjet Joseph Smith Profetit Edward Patridge-it, pranë Fayette, New York, dhjetor 1830 (History of the Church, 1:131). (Shih kreun e seksionit 35.) Profeti tha se Edward Patridge-i “ishte një model mëshire dhe një nga njerëzit e mëdhenj të Zotit” (History of the Church, 1:128).

  1–3, Zoti vë dorën e tij mbi Edward Patridge-in nëpërmjet dorës së Sidney Rigdon-it; 4–8, Kushdo që pranon ungjillin dhe priftërinë, duhet të thirret për të shkuar dhe për të predikuar.

  1 Kështu thotë Zoti Perëndi, i aFuqishmi i Izraelit: Vër re, unë të them ty, shërbëtorit tim bEdward, se ti je bekuar dhe mëkatet e tua të janë falur e ti je thirrur për të predikuar ungjillin tim si me zërin e një borie;

  2 Dhe unë do ta vë adorën time mbi ty nëpërmjet dorës së shërbëtorit tim Sidney Rigdon dhe ti do të marrësh Shpirtin tim, Frymën e Shenjtë, madje bNgushëlluesin, që do të të mësojë gjërat cpaqësore të mbretërisë;

  3 Dhe ti do ta shpallësh atë me zë të lartë, duke thënë: Hosana, bekuar qoftë emri i Perëndisë më të lartë.

  4 Dhe tani këtë thirrje dhe urdhërim të jap unë ty lidhur me gjithë njerëzit—

  5 Që të gjithë ata që do të vijnë përpara shërbëtorëve të mi Sidney Rigdon dhe Joseph Smith i Riu, duke përqafuar këtë thirrje dhe urdhërim, duhet të ashugurohen dhe të dërgohen për të bpredikuar ungjillin e pafundëm mes kombeve—

  6 Duke u thirrur pendim, duke thënë: aShpëtoni veten nga ky brez i çoroditur dhe dilni nga zjarri, duke urryer edhe brrobat e ndotura nga mishi.

  7 Dhe ky urdhërim duhet t’u jepet pleqve të kishës, që çdo njeri që do ta përqafojë atë me thjeshtësi zemre, të mund të shugurohet e dërgohet, madje siç kam thënë unë.

  8 Unë jam Jezu Krishti, Biri i Perëndisë; prandaj, ngjishni ijët tuaja dhe unë papritur do të vij në atempullin tim. Madje kështu. Amen.