Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 134
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 134

Ko hano talaki fakahā ʻo e tui ʻo kau ki he ngaahi puleʻangá mo e ngaahi laó fakalūkufua, ʻa ia naʻe tali ʻi he loto-taha ʻi ha fakataha fakakātoa ʻa e Siasí ʻa ia naʻe fai ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 17 ʻAokosi 1835 (History of the Church, 2:247–249). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha fakataha ʻa e kau takimuʻa ʻo e Siasí, ʻa ia naʻe fakataha ke nau fakakaukauʻi ʻa e ngaahi meʻa ke kau ʻi hono ʻuluaki pulusi ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá. Naʻe hoko ʻa e fakamatala ko ʻení ko e talateu ʻi he taimi ko iá ki he talaki fakahā ko ʻení: “Koeʻuhí ke ʻoua naʻa fakaʻuhingaʻi hala pea taʻemahino ʻa ʻemau tui ʻo fekauʻaki mo e ngaahi puleʻanga fakamāmaní mo e ngaahi laó fakakātoa, kuo mau pehē ai ʻoku feʻunga ke ʻoatu, ʻi hono fakaʻosinga ʻo e tohí ni, ʻa ʻemau fakakaukau ʻo kau ki aí” (History of the Church, 2:247).

1–4, ʻOku totonu ke hanga ʻe he ngaahi puleʻangá ʻo tauhi maʻu ʻa e tauʻatāina ʻo e konisēnisí mo e lotú; 5–8, ʻOku totonu ke poupouʻi hake ʻe he kakai kotoa pē ʻa honau ngaahi puleʻangá pea ko honau fatongia ke fakaʻapaʻapaʻi mo tauhi maʻu pē ʻa e laó; 9–10, ʻOku ʻikai totonu ke ngāue ʻaki ʻe he ngaahi sosaieti fakalotú ha ngaahi mālohi fakasivile; 11–12, ʻOku tonuhia ʻa e tangatá ʻi heʻenau maluʻi ʻa kinautolu mo ʻenau koloá.

1 ʻOku mau tui naʻe fokotuʻu ʻe he ʻOtuá ʻa e ngaahi apuleʻangá koeʻuhi ke ʻaonga ki he tangatá; pea ʻokú ne bʻekeʻi mei he tangatá ʻa ʻenau ngaahi ngāue ʻo kau ki aí, ʻi hono faʻu ʻo e ngaahi laó pea mo hono fakamālohiʻi ʻo iá fakatouʻosi, koeʻuhi ko e lelei mo e nofo malu ʻa e kakaí.

2 ʻOku mau tui ʻe ʻikai lava ha puleʻanga ke nofo melino, tuku kehe ʻo kapau ʻe faʻu mo tauhi taʻe-maumauʻi ha ngaahi lao ʻa ia ʻe fakapapauʻi ki he tangata kotoa pē ʻa ʻene fakahā atauʻatāina ʻa hono bkonisēnisí, mo e totonu mo e puleʻi ha koloá, pea mo e cmaluʻi ʻo e moʻuí.

3 ʻOku mau tui kuo pau ke fie maʻu ʻe he ngaahi puleʻanga kotoa pē ha kau aʻōfisa fakafonua mo e kau fakamaau ke fakamālohiʻi ʻa hono ngaahi lao ʻo iá; pea ʻoku totonu ke fekumi mo poupou ʻe he leʻo ʻo e kakaí ʻa kinautolu ʻa ia te nau fakamālohiʻi ʻa e laó ʻi he angatonu mo e totonú ʻo kapau ko ha puleʻanga lepupelika, pe ʻe he finangalo ʻo e tuʻí.

4 ʻOku mau tui ko e tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtuá ʻa e lotú; pea ʻoku haʻisia ʻa e tangatá kiate ia, pea kiate ia toko taha pē, ʻi hono fakahoko ʻo iá, tuku kehe pē ʻo kapau ʻe langaki ʻe heʻenau ngaahi fakakaukau fakalotú ʻenau fai taʻetotonu ki he ngaahi totonu mo e ngaahi tauʻatāina ʻa ha niʻihi kehe; ka ʻoku ʻikai te mau tui ʻoku ʻi ai ha totonu ʻo ha lao fakaetangata ke kaunoa ʻi hono tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni afakalotu ke fakangatangata ʻa e ngaahi konisēnisi ʻo e tangatá, pe ke tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi anga ʻo hono fai ʻo e lotu ʻi he ʻao ʻo e kakaí pe ʻi he liló; ʻoku totonu ke taʻofi ʻe he fakamaau fakapuleʻangá ʻa e ngaahi fai hiá, kae ʻoua naʻá ne teitei puleʻi ʻa e konisēnisí; ʻoku totonu ke ne tauteaʻi ia ʻoku halaia ʻi he maumau laó, kae ʻoua naʻá ne teitei taʻofi fakangatangata ʻa e tauʻatāina ʻo e laumālié.

5 ʻOku mau tui ʻoku haʻisia ʻa e tangata kotoa pē ke tauhi mo poupouʻi ʻa e ngaahi puleʻanga taki taha ʻa ia ʻoku nau nofo aí, kae maluʻi ʻa kinautolu ʻi heʻenau ngaahi totonu naʻa nau tupu mo ia mo maʻumaʻulutá ʻi he ngaahi lao ʻo e ngaahi puleʻanga ko iá; pea ʻoku taʻetaau mo e tangataʻi-fonua kotoa pē kuo maluʻi peheé ke ne fakatupu aangatuʻu, pe angatuʻu, pea ʻoku totonu ke tauteaʻi ia ʻo fakatatau ki ai; pea ʻoku maʻu ʻe he ngaahi puleʻanga kotoa pē ha totonu ke tuʻutuʻuni ha ngaahi lao ʻa ia kuo fakakaukauʻi ʻi heʻenau fakakaukau lelei ʻanautolú ke fakapapauʻi ʻi he lelei tahá ʻoku fakataumuʻa ia ke fai ʻa e meʻa ʻe lelei taha ki he kakaí; neongo iá, ʻoku totonu ke ne kei tauhi ʻi he taimi tatau pē ke toputapu ʻa e tauʻatāina ʻo e konisēnisí.

6 ʻOku mau tui ʻoku totonu ke fakaʻapaʻapaʻi ʻa e tangata kotoa pē ʻi hono tuʻungá, pea ko e kau pulé mo e kau fakamāú ʻi honau lakangá, ʻa ia kuo fokotuʻu ke maluʻi ʻa e kau taʻehalaiá pea tauteaʻi ʻa e halaiá; pea ʻoku moʻua ʻa e tangata kotoa pē ke fakaʻapaʻapa mo tokanga ki he ngaahi alaó, koeʻuhí he kapau ʻe ʻikai ke ʻi ai ia, ʻe fetongiʻi ʻa e melinó mo e uouongatahá ʻe he maumau laó mo e manavaheé; pea kuo fokotuʻu ʻa e ngaahi lao fakaetangatá ko hono taumuʻá pē ke fakatonutonu ʻa ʻetau ngaahi meʻa ʻoku tau tokanga ki ai fakataautahá mo e ngaahi meʻa fakapuleʻangá, ʻi he vahaʻa ʻo e tangata mo e tangata; pea kuo foaki mai ʻa e ngaahi fono fakalangí mei he langí, ʻoku tuʻutuʻuniʻi ai ʻa e ngaahi founga ʻo e ngaahi meʻa fakalotú, ki he tuí mo e lotú, pea ʻe moʻua ʻa e tangatá ki hono Tupuʻangá ʻi he ongo laó ni fakatouʻosi.

7 ʻOku mau tui ʻoku maʻu ʻe he kau pulé, ngaahi siteití, mo e ngaahi puleʻangá ha totonu, pea ʻoku nau haʻisia ke fokotuʻu ha ngaahi lao ke maluʻi ʻaki ʻa e kakai kotoa pē ʻi hono ngāue tauʻatāina ʻaki ʻenau tui fakalotú; ka ʻoku mau tui ʻoku ʻikai ke ʻi ai haʻanau totonu ʻi he fakamaau totonú ke toʻo mei he kakaí ʻa e faingamālie ko ʻení, pe taʻofi ʻa kinautolu ʻi heʻenau ngaahi fakakaukaú, lolotonga ʻoku nau fakahā ʻa e tokanga mo e fakaʻapaʻapa ki he ngaahi laó pea ʻoku ʻikai ke fakatonuhiaʻi ʻe he ngaahi fakakaukau fakalotu ko iá ha fakatupu angatuʻu pe ha filioʻi fufū ke angatuʻu.

8 ʻOku mau tui ko e fai ʻo ha hiá ʻoku totonu ke atautea ia ʻo fakatatau ki he anga ʻo e hia ko iá; pea ko e fakapoó, lavaki ki hoto fonuá, kaihaʻa fakamālohí, kaihaʻá, pea mo e maumauʻi ʻo e melino ʻa e kakaí, ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻoku totonu ke tauteaʻi ia ʻo fakatatau ki hono koví mo hono mālohi ke fakatupu kovi ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí, ʻo fou ʻi he ngaahi lao ʻo e puleʻanga ko ia ʻa ia naʻe fai ai ʻa e hiá; pea ʻoku totonu ke tuʻu hake ʻa e kakai kotoa pē pea ngāue ʻaki honau iví ʻi hono ʻomi ʻo e faʻahinga ʻoku maumauʻi ʻa e ngaahi lao leleí ke tautea koeʻuhí ko e nofo melino mo e nofo nonga ʻa e kakaí.

9 ʻOku ʻikai te mau tui ʻoku totonu ke fio ʻa e mālohi fakalotú mo e puleʻi fakasivile ʻo e fonuá, ʻa ia ʻe poupouʻi hake ai ha kautaha fakalotu ʻe taha kae taʻofi ha kautaha fakalotu ʻe taha ʻi hono ngaahi faingamālie fakalaumālié, pea fakafisinga ʻa e ngaahi totonu fakafoʻituitui ʻa hono kau mēmipá.

10 ʻOku mau tui ʻoku maʻu ʻe he ngaahi kautaha lotu kotoa pē ha totonu ke fakamāuʻi honau kāingalotú koeʻuhi ko e ʻulungāanga taʻetaau, ʻo fakatatau ki he ngaahi tuʻutuʻuni mo e ngaahi lao ʻo e ngaahi kautaha ko iá; ʻo kapau ʻe fai ʻa e ngaahi fakamaau ko iá ʻi he feohi mo e tuʻunga lelei ʻi he siasí; ka ʻoku ʻikai te mau tui ʻoku maʻu ha mafai ʻe ha kautaha fakalotu ke fakamāuʻi ʻa e kakaí ʻi heʻenau totonu ke maʻu koloá pe anga ʻo ʻenau moʻuí, ke toʻo meiate kinautolu ʻa e ngaahi koloa ʻo e māmani ko ʻení, pe ʻe fokotuʻu ʻa kinautolu ki ha tuʻunga fakatuʻutāmaki ki heʻenau moʻuí pe ha kupuʻi sino, pe fakahoko ha tautea fakaesino kiate kinautolu. ʻOku nau lava pē ke atuʻusi ʻa kinautolu mei heʻenau kautahá, pea toʻo meiate kinautolu ʻa e feohi mo kinautolú.

11 ʻOku mau tui ʻoku totonu ke tangi ʻa e kakaí ki he lao fakafonuá ke fakatonutonu ʻa e ngaahi meʻa hala kotoa pē mo e ngaahi meʻa ʻoku nau lāunga aí, ʻo ka fai ha ngaohikovia ki ha taha, pe maumauʻi ʻa e totonu ʻo e maʻu ha koloa pe ko e ongoongo, ʻo ka ʻoku ʻi ai ha ngaahi lao ʻa ia ʻe maluʻi ai ʻa e ngaahi meʻa ko iá; ka ʻoku mau tui ʻoku tonuhia ʻa e kakai kotoa pē ʻi heʻenau maluʻi ʻa kinautolu ʻe kinautolu pē, mo honau ngaahi kaumeʻá, mo e koloá, pea mo e puleʻangá, mei he ngaahi ʻoho mai taʻe-fakalao mo e maumauʻi ʻo e ngaahi totonu ʻa e kakai kotoa pē ʻi he ngaahi taimi ʻo e faingataʻá, ʻa ia ʻoku ʻikai lava ke fai leva ai ha tangi ki he ngaahi laó, pea ʻomai ai ha fakafiemālie.

12 ʻOku mau tui ʻoku totonu ke amalanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní, pea fakatokanga ki he kau angatonú ke fakahaofi ʻa kinautolu mei he angahala ʻo e māmaní; ka ʻoku ʻikai te mau tui ʻoku totonu ke kau noa ʻi ha meʻa ʻo e kau tamaioʻeiki ngāue pōpulá, pe malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí kiate kinautolu, pe papitaiso ʻa kinautolu ʻo ʻikai hoa mo e loto mo e meʻa ʻoku fie maʻu ʻe honau kau pulé, pe momoʻi fai ha meʻa kiate kinautolu pe fakalotoʻi ʻa kinautolu ke langaki ai haʻanau taʻe-fiemālie ʻi honau ngaahi tuʻunga ʻi he moʻuí ni, pea fakatupu ai ha tuʻutāmaki ki he moʻui ʻa e kakaí; ʻoku mau tui ʻoku taʻe-fakalao mo taʻetotonu ʻa e kau noa peheé, pea fakatuʻutāmaki ki he melino ʻo e puleʻanga kotoa pē ʻa ia ʻoku tuku ke nofo pōpula ha niʻihi ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá.