Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 115
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 115

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 26 ʻEpeleli 1838, ʻo fakahā mai ʻa e finangalo ʻo e ʻOtuá ʻo kau ki hono langa hake ʻo e feituʻu ko iá pea mo e fale ʻo e ʻEikí (History of the Church, 3:23–25). ʻOku fakataumuʻa ʻa e fakahā ko ʻení ki he kau ʻōfisa pule ʻo e Siasí.

1–4, ʻOku ui ʻe he ʻEikí ʻa hono siasí ko e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní; 5–6, ʻOku hoko ʻa Saione mo hono ngaahi siteikí ko e ngaahi potu ʻo e maluʻanga mo e hūfanga ki he Kau Māʻoniʻoní; 7–16, ʻOku fekauʻi ʻa e Kāingalotú ke nau langa ha fale ʻo e ʻEikí ʻi Hihifo Mamaʻo; 17–19, ʻOku maʻu ʻe Siosefa Sāmita ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he māmaní.

1 Ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aSiosefa Sāmita, ko e Siʻí, kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko bSitenei Likitoní, kae ʻumaʻā foki ʻeku tamaioʻeiki ko cHailame Sāmitá, pea mo homou kau tokoni kuo fili pea ʻe fili ʻamui angé;

2 Kae ʻumaʻā foki mo koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí, pea mo hono ongo tokoní;

3 Kae ʻumaʻā foki ki heʻeku kau tamaioʻeiki faivelenga ʻa ia ʻoku kau ki he fakataha alēlea māʻolunga ʻo hoku siasí ʻi Saioné, he ʻe ui pehē ia, pea ki he kaumātuʻa kotoa pē mo e kakai ʻo hoku Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ʻa ia ʻoku nofo movetevete holo ʻi he māmaní kotoa pē;

4 He ʻe ui peheʻi ʻa hoku asiasí ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, ʻio, ko e bSiasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní.

5 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu kotoa pē: aTuʻu hake pea ulo atu, koeʻuhí ke hoko ʻa hoʻomou māmá ko ha bfuka ki he ngaahi puleʻangá;

6 Pea ke hoko ʻa e atānaki fakataha ki he fonua ko bSaioné, pea ki hono ngaahi csiteikí, ko ha maluʻanga, pea ko ha dungaʻanga mei he afaá, pea mei he houhaú ʻo ka elilingi kakato atu ia ki he māmaní hono kotoa.

7 Tuku ke hoko ʻa e kolo ko Hihifo Mamaʻó ko ha fonua māʻoniʻoni mo fakatapui kiate au; pea ʻe ui ia ko e fungani māʻoniʻoni, he ko e kelekele ʻokú ke tuʻu aí ʻoku atoputapu.

8 Ko ia, ʻoku ou fekau kiate kimoutolu ke mou alanga ha fale kiate au, ki hono tānaki fakataha ʻo ʻeku kau māʻoniʻoní, koeʻuhí ke nau lava ʻo b kiate au.

9 Pea tuku ke ʻi ai ha kamataʻanga ʻo e ngāué ni, pea mo hano makatuʻunga, pea mo ha ngāue teuteuʻanga, ʻi he faʻahitaʻu māfana ka hoko maí;

10 Pea tuku ke fai hono kamatá ʻi he ʻaho fā ʻo e Siulai ka haʻú; pea tuku ke fai atu mei he taimi ko iá ke ngāue faivelenga ʻa hoku kakaí ke langa ha fale ki hoku hingoá;

11 Pea ʻi he ʻosi ʻa e taʻu ʻe ataha mei he ʻaho ko ʻení tuku ke nau toe kamata hono ʻai ʻa e makatuʻunga ʻo hoku bfalé.

12 Ko ia tuku ke fai atu mei he taimi ko iá ʻa ʻenau ngāue faivelengá kae ʻoua ke lava ia, mei hono maka tulikí ʻo aʻu ki hono tumuʻakí, kae ʻoua kuo ʻikai ke toe ʻi ai ha meʻa ʻoku toe ʻa ia ʻoku teʻeki ai ke lava.

13 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke ʻoua naʻa toe moʻua ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, pe ko ʻeku tamaioʻeiki ko Siteneí, pe ko ʻeku tamaioʻeiki ko Hailamé, ke langa ʻaki ha fale ki hoku hingoá;

14 Kae tuku ke langa ha fale ki hoku hingoá ʻo fakatatau ki he asīpinga te u fakahā kiate kinautolú.

15 Pea kapau ʻe ʻikai langa ia ʻe hoku kakaí ʻo fakatatau ki he sīpinga te u fakahā ki honau kau palesitení, ʻe ʻikai te u tali ia mei honau nimá.

16 Ka ʻo kapau ʻe langa ia ʻe hoku kakaí ʻo fakatatau ki he sīpinga te u fakahā ki honau kau palesitení, ʻa ia ko ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá mo hono ongo tokoní, te u tali leva ia mei he nima ʻo hoku kakaí.

17 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hoku lotó ke langa fakatoʻotoʻo hake ʻa e kolo ko Hihifo Mamaʻó ʻi hono tānaki fakataha ʻo ʻeku kau māʻoniʻoní;

18 Pea ke kotofa mo ha toe ngaahi potu kehe foki ke hoko ko e ngaahi asiteiki ʻi he ngaahi potu fonua takatakaí, ʻo fakatatau ki hono fakahā mai ia ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, mei he taimi ki he taimi.

19 He vakai, te u ʻiate ia, pea te u fakamāʻoniʻoniʻi ia ʻi he ʻao ʻo e kakaí; he kuó u foaki kiate ia ʻa e ngaahi a ʻo e puleʻangá ni pea mo e ngāué ni. ʻE pehē. ʻĒmeni.