Amas 5
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Tej lus uas Amas, tus Pov Thawj Hlob raws li Vajtswv tus txheej txheem dawb huv, tau hais rau cov neeg nyob hauv lawv tej nroog thiab tej zos thoob plaws rau thaj av.

Muaj nyob hauv tshooj 5.

Tshooj 5

Kom tau txoj kev cawm seeg, tib neeg yuav tsum hloov siab lees txim thiab coj tej lus txib, yug dua tshiab, ntxhua lawv tej ris tsho los ntawm Khetos cov ntshav, txo hwj chim thiab tshem lawv tus kheej tawm ntawm txoj kev khav theeb thiab ntshaw luag tug, thiab ua tej hauj lwm uas ncaj ncees—Tus Tswv Yug Yaj Zoo yuav hu nws cov neeg—Cov uas ua hauj lwm phem yog tus dab cov me nyuam—Amas ua tim khawv txog qhov tseeb ntawm nws txoj lus qhia thiab txib kom neeg hloov siab lees txim—Cov neeg ncaj ncees tej npe yuav raug sau cia rau hauv phau ntawv uas muaj txoj sia. Kwv yees li 83 xyoo ua ntej yug Yexus.

1 Nim no tau muaj tias Amas tau pib coj Vajtswv txoj lus rau cov neeg, thaum chiv thawj nyob hauv thaj av Xalahelas, thiab mus ntawd mus thoob plaws rau txhua thaj av.

2 Thiab cov no yog cov lus uas nws tau hais rau cov neeg nyob hauv lub koom txoos uas tau txhim tsa nyob hauv lub nroog Xalahelas, raws li nws phau ceev xwm txheej, hais tias:

3 Kuv, Amas, tau raug tsa los ntawm kuv txiv, Amas, los ua ib tug pov thawj hlob rau Vajtswv lub koom txoos, nws tau muaj hwj chim thiab txoj cai los ntawm Vajtswv los ua tej yam no, saib seb, kuv hais rau nej tias nws tau pib tsim ib lub koom txoos nyob hauv thaj av uas nyob hauv tej ciam teb ntawm thaj av Nifais; muaj tseeb tiag, thaj av uas tau hu ua thaj av Maumoos; muaj tseeb tiag, thiab nws tau ua kev cai raus dej rau nws cov kwv tij nyob hauv cov dej Maumoos.

4 Thiab saib seb, kuv hais rau nej tias, lawv tau raug coj dim ntawm vaj ntxwv Nau-as cov neeg xib teg, los ntawm Vajtswv txoj kev hlub thiab lub hwj chim.

5 Thiab saib seb, tom qab ntawd, lawv tau raug coj mus ua qhev los ntawm cov Neeg Lamas tes nyob hauv hav zoov; muaj tseeb tiag, kuv hais rau nej, lawv tau poob cev qhev, thiab tus Tswv kuj rov tau tso lawv dim ntawm txoj kev ua qhev ib zaug ntxiv los ntawm lub hwj chim ntawm nws txoj lus; thiab peb tau raug coj tuaj rau hauv thaj av no, thiab qhov no peb tau pib txhim tsa Vajtswv lub koom txoos thoob plaws hauv thaj av no thiab.

6 Thiab nim no saib seb, kuv hais rau nej, kuv cov kwv tij, nej cov uas zwm rau lub koom txoos no, nej puas tseem nco qab ntsoov txog txoj kev poob cev qhev ntawm nej tej yawg koob? Muaj tseeb tiag, thiab nej puas nco qab ntsoov txog nws txoj kev hlub tshua thiab txoj kev ua siab ntev nyiaj rau lawv? Thiab ntxiv, nej puas nco qab ntsoov txog tias nws tau cawm lawv tej ntsuj plig dim ntawm ntuj txiag teb tsaus?

7 Saib seb, nws tau hloov lawv tej siab tej ntsws, muaj tseeb tiag, nws tau tsa lawv tsim ntawm ib tug dab ntub hnyav, thiab lawv sawv los mus cuag Vajtswv. Saib seb, lawv tau nyob hauv plawv ntawm txoj kev tsaus ntuj; txawm li ntawd los, lawv tej ntsuj plig tau raug zes los ntawm lub teeb ntawm txoj lus uas kav ib txhis; muaj tseeb tiag, lawv tau raug txoj kev tuag tej hlua khi ib puag ncig, thiab ntuj txiag teb tsaus txoj saw hlau, thiab ib txoj kev puas tsuaj uas kav ib txhis tau tos ntsoov lawv.

8 Thiab nim no kuv thov nug nej, kuv cov mi kwv tij, lawv puas raug puas tsuaj? Saib seb, kuv hais rau nej tias, Tsis raug, lawv tsis raug.

9 Thiab kuv nug ntxiv, txoj kev tuag tej hlua puas tau tu, thiab ntuj txiag teb tsaus tej saw hlau uas khi lawv ib puag ncig, tej ntawd puas tau xoob? Kuv hais rau nej tias, Muaj tseeb tiag, tej ntawd tau xoob lawm, thiab lawv tej ntsuj plig tau loj hlob tuaj, thiab lawv tau hu nkauj txoj kev hlub uas txhiv dim. Thiab kuv hais rau nej tias lawv tau dim lawm.

10 Thiab nim no kuv thov nug nej tias yam dab tsi ua rau lawv dim? Muaj tseeb tiag, yam dab tsi ua rau lawv muaj kev cia siab rau txoj kev cawm seeg? Yam dab tsi ua tau rau lawv xoob ntawm txoj kev tuag tej hlua, muaj tseeb tiag, thiab ntuj txiag teb tsaus tej saw hlau?

11 Saib seb, kuv muaj peev xwm qhia nej—tsis yog kuv txiv Amas tau ntseeg tej lus uas Anpinadais lub qhov ncauj tau hais los? Thiab nws tsis yog ib tug yaj saub dawb huv los? Tsis yog nws tau hais Vajtswv tej lus, thiab kuv txiv Amas tau ntseeg tej ntawd los?

12 Thiab raws li nws txoj kev ntseeg tau muaj ib qho kev hloov loj nyob tuaj hauv nws lub siab. Saib seb kuv hais rau nej tias qhov no yog tseeb tag huv tib si.

13 Thiab saib seb, nws tau qhuab qhia txoj lus rau nej tej yawg koob, thiab kuj tau muaj ib qho kev hloov loj nyob tuaj hauv lawv tej siab thiab, thiab lawv tau txo lawv tej hwj chim thiab tso lawv tej kev ntseeg siab rau hauv qhov tseeb thiab rau Vajtswv tus uas muaj sia nyob. Thiab saib seb, lawv muaj siab ntseeg mus txog thaum kawg; yog li ntawd lawv tau dim lawm.

14 Thiab nim no saib seb, kuv thov nug nej, kuv cov kwv tij ntawm lub koom txoos, nej puas tau yug sab ntsuj plig los ntawm Vajtswv? Nej puas tau txais nws tus meej yim rau saum nej tej ntsej muag? Nej puas tau raug txoj kev hloov loj no nyob hauv nej tej siab?

15 Nej puas muaj kev ntseeg nyob hauv txoj kev txhiv dim ntawm nws tus uas tau tsim nej lawm? Nej puas tos ntsoov nrog lub qhov muag ntseeg, thiab ntsia lub cev uas txawj ploj tuag no sawv los mus nyob qhov tsis txawj ploj tuag, thiab lub cev uas txawj lwj no sawv los mus ua lub cev uas tsis txawj lwj, los sawv ntawm Vajtswv xub ntiag los txiav txim raws li tej uas tau ua los lawm nyob hauv lub cev uas txawj ploj tuag?

16 Kuv hais rau nej tias, nej puas xav tau hauv nej tus kheej tias nej hnov tus Tswv lub suab, hais rau nej, nyob rau hnub ntawd tias: Cia li los ntawm kuv nej cov uas tau koob hmoov, vim saib seb, nej tej hauj lwm tau yog tej hauj lwm uas ncaj ncees nyob hauv lub ntiaj teb no?

17 Los sis nej puas xav rau nej tus kheej tias nej muaj cuab kav dag tus Tswv nyob rau hnub ntawd, thiab hais tias—Tus Tswv es, peb tej hauj lwm tau yog tej hauj lwm ncaj ncees nyob rau hauv lub ntiaj teb—thiab kom nws yuav cawm nej no los?

18 Los sis tsis li ntawd, nej puas xav rau nej tus kheej tau raug coj los rau ntawm Vajtswv lub rooj txiav txim nrog nej tej ntsuj plig uas muaj puv npo txoj kev txhaum thiab kev nyuaj siab, es tseem nco txog tag nrho nej tej kev txhaum, muaj tseeb tiag, nco tseeb heev txog tag nrho nej tej kev phem, muaj tseeb tiag, nco txog tias nej tau tawm tsam Vajtswv tej lus txib?

19 Kuv hais rau nej tias, nej puas yuav muaj peev xwm ntsia tau Vajtswv nyob rau hnub ntawd uas muaj lub siab huv huv thiab tej tes dawb huv? Kuv hais rau nej tias, nej puas muaj cuab kav ntsia tau, es muaj Vajtswv tus meej yim yees rau saum nej tej ntsej muag?

20 Kuv hais rau nej tias, nej puas muaj peev xwm xav tias yuav dim thaum nej muab nej tus kheej rais los ywj rau tus dab kav lawm?

21 Kuv hais rau nej tias, nej yuav paub nyob rau hnub ntawd tias nej yuav dim tsis tau; vim yuav tsis muaj ib tug neeg twg dim tau tsuas yog nws tej ris tsho yuav raug ntxhua kom dawb xwb; muaj tseeb tiag, nws tej ris tsho yuav tsum huv mus txog thaum lawv dawb huv tsis muaj ib qho tsuas, dhau los ntawm nws tus uas peb tej yawg koob tau hais txog cov ntshav, tus uas yuav los txhiv nws cov neeg dim ntawm lawv tej kev txhaum.

22 Thiab nim no kuv thov nug nej, kuv cov mi kwv tij, nej txhua tus yuav xav li cas, yog nej yuav tau sawv ntawm Vajtswv lub rooj txiav txim, es nej tej ris tsho tau tsuas ntshav thiab txhua yam kev vuab tsuab neeg? Saib seb txhua yam no yuav ua tim khawv nkaug nej dab tsi?

23 Saib seb lawv yuav tsis ua tim khawv tias nej yog neeg tua neeg no los, muaj tseeb tiag, thiab tias nej muaj txhaum rau txhua yam kev phem no los?

24 Saib seb, kuv cov mi kwv tij, nej puas xav tias ib tug neeg zoo li no yuav muaj ib qho chaw zaum nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj, nrog Anplaham, nrog Ixaj, thiab nrog Yakhauj, thiab tag nrho cov yaj saub dawb huv, uas tej ris tsho tau dawb huv thiab tsis muaj qhov ceb, huv huv thiab dawb no los?

25 Kuv hais rau nej tias, Tsis muaj li; tsuas ntshai nej ho muab tus Tsim peb ua ib tug neeg dag txij thaum chiv keeb los lawm xwb, los sis cia tias nws yog ib tug neeg dag txij thaum chiv keeb los, nej yeej tsis muaj peev xwm xav tias cov neeg zoo li ntawd muaj tau chaw nyob rau saum ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj; tiam sis lawv yuav raug ntiab tawm vim lawv yog tej me nyuam ntawm tus dab lub nceeg vaj.

26 Thiab nim no saib seb, kuv hais rau nej, kuv cov mi kwv tij, yog nej tau raug ib qho kev hloov siab, thiab yog nej tau xav hu zaj nkauj txoj kev hlub uas txhiv dim, kuv yuav nug tias, nej puas xav li ntawd nim no?

27 Nej puas tau taug kev, es ceev nej tus kheej kom txhob muaj qhov thuam tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Nej puas muaj cuab kav hais tias, yog nej raug hu kom tuag nyob lub sij hawm no, nyob hauv nej tus kheej, tias nej tau txo hwj chim txaus nkaus lawm? Tias nej tej ris tsho tau raug dawb huv thiab tau ua kom dawb dhau los ntawm Khetos cov ntshav, tus uas yuav los txhiv nws cov neeg dim ntawm lawv tej kev txhaum?

28 Saib seb, nej puas tau tso txoj kev khav theeb tseg lawm? Kuv hais rau nej tias, yog nej tsis tau tso nej tseem tsis tau npaj ntsib Vajtswv. Saib seb nej yuav tsum npaj nrawm nroos; vim ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj yuav los sai sai, thiab tus uas zoo li ntawd yuav tsis tau txoj sia nyob mus ib txhis.

29 Saib seb, kuv hais tias, puas muaj ib tug twg uas nyob hauv nej uas tsis tau tso txoj kev ntshaw luag tug tseg? Kuv hais rau nej tias tus zoo li ntawd tseem tsis tau npaj; thiab kuv xav kom nws cia li npaj nrawm nroos, vim lub sij hawm los txog ze lawm, thiab nws tsis paub tias thaum twg lub sij hawm yuav los; vim tus zoo li ntawd yuav nrhiav pom muaj txim.

30 Thiab kuv hais rau nej ntxiv, puas muaj ib tug nyob hauv nej uas saib tsis taus nws tus kwv tij, los sis tsub tej kev tsim txom rau nws?

31 Kev txom nyem cia li raug tus zoo li no, vim nws tsis tau npaj, thiab lub sij hawm los txog lawm tias nws yuav tsum hloov siab lees txim los sis nws yuav tsis muaj peev xwm dim tau!

32 Muaj tseeb tiag, kev txom nyem yuav raug rau tag nrho nej cov uas yog neeg ua hauj lwm ntawm txoj kev tsis ncaj ncees; cia li hloov siab lees txim, cia li hloov siab lees txim, vim tus Tswv Vajtswv tau hais li ntawd!

33 Saib seb, nws xa ib qho kev caw los rau noob neej txhua tus, vim txhais caj npab hlub tau cev tuaj rau lawv, thiab nws hais tias: Cia li hloov siab lees txim, thiab kuv yuav txais nej.

34 Muaj tseeb tiag, nws hais tias: Cia li los ntawm kuv thiab nej yuav tau noj cov txiv ntawm tsob ntoo uas cawm neeg txoj sia; muaj tseeb tiag, nej yuav tau noj tej mov thiab haus tej dej ntawm txoj sia ywj siab;

35 Muaj tseeb tiag, cia li los cuag kuv thiab coj tej hauj lwm ncaj ncees los, thiab nej yuav tsis raug ntov kom vau thiab pov rau hauv hluav taws—

36 Vim saib seb, vim lub sij hawm los txog lawm leej twg uas tsis txi tej txiv zoo, los sis leej twg uas tsis ua tej hauj lwm ncaj ncees, tus ntawd tau ua kom muaj kev quaj thiab kev nyiav.

37 Au nej cov uas ua hauj lwm ntawm txoj kev tsis ncaj ncees es; nej cov uas muaj plhus rau tej khoom tsis muaj nuj nqis ntawm lub ntiaj teb, nej cov uas tau khav tias paub tej kev ncaj ncees tiam sis tseem tau yuam kev, ib yam li tej yaj uas tsis muaj tswv, txawm tias tus yug yaj tau hu nej thiab tseem pheej hu nej, tiam sis nej yuav tsis mloog nws lub suab!

38 Saib seb, kuv hais rau nej, tias tus tswv yug yaj zoo twb hu nej; muaj tseeb tiag, thiab nws twb hu nej nyob hauv nws lub npe kiag, uas yog Khetos lub npe; thiab yog nej yuav tsis mloog tus tswv yug yaj zoo lub suab, rau lub npe uas nej raug hu, saib seb, nej tsis yog tus tswv yug yaj zoo tej yaj.

39 Thiab nim no yog nej tsis yog tus tswv yug yaj zoo tej yaj, nej yog pab yaj twg? Saib seb, kuv hais rau nej, tias tus dab yog nej tus tswv yug yaj, thiab nej yog nws pab; thiab nim no, leej twg muaj cuab kav tias qhov no tsis yog? Saib seb, kuv hais rau nej tias, leej twg tsis lees tej no ces nws yog ib tug neeg dag thiab yog tus dab ib tug me nyuam.

40 Vim kuv hais rau nej tias txhua yam uas zoo yeej los ntawm Vajtswv los, thiab txhua yam uas phem yeej los ntawm tus dab los.

41 Yog li ntawd, yog ib tug tib neeg ua tej hauj lwm zoo nws yeej mloog tus tswv yug yaj zoo lub suab, thiab nws yeej raws tus ntawd qab; tiam sis tus uas ua hauj lwm phem, tus ntawd ciaj los mus ua dab ib tug me nyuam, vim nws mloog tus ntawd lub suab, thiab raws nws qab.

42 Thiab tus uas ua tej no yuav tsum tau txais nws tej nqi zog ntawm nws; yog li ntawd, nws yuav txais txoj kev tuag los ua nws qhov nqi zog, rau tej uas xib rau txoj kev ncaj ncees, uas tuag lawm rau txhua yam hauj lwm uas zoo.

43 Thiab nim no, kuv cov kwv tij, kuv xav kom nej mloog kuv, vim kuv hais nyob hauv tej dag zog ntawm kuv tus ntsuj plig; vim saib seb, kuv tau hais rau nej tseeb xwv kom nej yuav tsis ua yuam kev, los sis tau hais raws li Vajtswv tej lus txib.

44 Vim kuv tau raug hu los hais li no, raws li Vajtswv tus txheej txheem dawb huv, uas nyob hauv Yexus Khetos; muaj tseeb tiag, kuv tau raug txib los sawv ua tim khawv rau cov neeg no txog tej uas peb tej yawg koob tau hais txog tej uas yuav muaj los.

45 Thiab tsis tas li no xwb. Nej tsis xav tias kuv paub txog tej no kuv tus kheej xwb? Saib seb, kuv ua tim khawv rau nej tias kuv yeej paub tias tej yam uas kuv tau hais no yeej tseeb. Thiab nej ho xav li cas tias kuv ho paub txog qhov tseeb ntawm tej no?

46 Saib seb, kuv hais rau nej tias lawv raug ua rau kuv paub los ntawm Vajtswv tus Ntsuj Plig Dawb Huv. Saib seb, kuv tau yoo mov thiab thov Vajtswv tau ntau hnub xwv kom kuv yuav paub txog tej no kuv tus kheej. Thiab nim no kuv twb paub kuv tus kheej lawm tias lawv muaj tseeb; vim tus Tswv Vajtswv tau muab lawv ua rau kuv paub los ntawm tus Ntsuj Plig Dawb Huv; thiab qhov no yog tus ntsuj plig ntawm kev tshwm sim uas nyob hauv kuv.

47 Thiab ntxiv, kuv hais rau nej tias nws tau raug muab ua tshwm sim los rau kuv paub li no, tias tej lus uas peb tej yawg koob tau hais lawm yeej tseeb, twb raws ib yam li tus ntsuj plig uas qhia tej uas yuav muaj los yav tom ntej uas nyob hauv kuv, uas kuj yog los ntawm Vajtswv tus Ntsuj Plig txoj kev qhia kom paub.

48 Kuv hais rau nej, tias kuv paub kuv tus kheej tias yam dab tsi uas kuv yuav tsum hais rau nej, txog tej uas yuav muaj los, yeej muaj tseeb; thiab kuv hais rau nej, tias kuv paub tias Yexus Khetos yeej yuav los, muaj tseeb tiag, Leej Tub, Leej Txiv Tib Leeg Tub, uas muaj kev hlub puv npo, thiab kev zam txim, thiab kev tseeb. Thiab saib seb, nws yog tus uas yuav los tshem neeg ntiaj teb tej kev txog kev txhaum, muaj tseeb tiag, tej kev txhaum ntawm neeg txhua tus uas ntseeg khov kho hauv nws lub npe.

49 Thiab nim no kuv hais rau nej tias qhov no yog tus txheej txheem uas kuv raug hu los ua, muaj tseeb tiag, los qhuab qhia rau kuv cov kwv tij uas kuv hlub, muaj tseeb tiag, thiab txhua tus uas nyob hauv thaj av; muaj tseeb tiag, los qhuab qhia rau sawv daws, tag nrho cov laus thiab cov hluas, tag nrho cov raug txim thiab cov tsis raug; muaj tseeb tiag, kuv hais rau nej cov muaj hnub nyoog, thiab cov muaj hnub nyoog ib nrab, thiab tiam neeg uas tseem yuav sawv tuaj; muaj tseeb tiag, tshaj rau lawv tias lawv yuav tsum hloov siab lees txim thiab yug dua tshiab.

50 Muaj tseeb tiag, tus Ntsuj Plig tau hais li no: Cia li tso tej kev txog kev txhaum tseg, nej sawv daws tag nrho hauv lub ntiaj teb no, vim ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj twb los yuav txog sai; muaj tseeb tiag, Vajtswv Leej Tub yuav los ntawm nws lub yeeb koob, hauv nws lub zog, yeej huam, hwj chim, thiab kev kav teb chaws. Muaj tseeb tiag, kuv cov mi kwv tij uas kuv hlub es, kuv hais rau nej, tias tus Ntsuj Plig hais tias: Saib lub yeeb koob ntawm tus Vaj Ntxwv uas kav tag nrho lub ntiaj teb; thiab Vaj Ntxwv ntuj ceeb tsheej kuj yuav ci rau tag nrho noob neej sai sai no.

51 Thiab tus Ntsuj Plig kuj hais rau kuv ntxiv tias, muaj tseeb tiag, ua ib lub suab quaj qw rau kuv, hais tias: Cia li mus thiab hais rau cov neeg no hais tias—Cia li hloov siab lees txim, vim tsuas yog nej yuav hloov siab lees txim nkaus nkaus xwb yog tsis li nej yuav tsis tau ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj los ua nej tug.

52 Thiab kuv hais rau nej ntxiv, tus Ntsuj Plig hais tias: Saib seb rab taus twb muab tso rau ntawm lub hauv paus ntoo; yog li ntawd txhua tus ntoo uas tsis txi txiv zoo yuav raug muab ntov kom vau thiab muab pov rau hauv hluav taws, muaj tseeb tiag, cub hluav taws uas tua tsis tuag, twb yog cub hluav taws uas cig tas mus li. Saib seb, thiab nco ntsoov, Tus Dawb Huv tau hais li ntawd.

53 Thiab nim no kuv cov kwv tij uas kuv hlub es, kuv hais rau nej tias, nej puas yuav cam tau tej lus hais no; muaj tseeb tiag, nej puas muaj cuab kav tso tej no rau ib sab, thiab muab Tus Dawb Huv tsuj rau hauv nej qab xib taws; muaj tseeb tiag, nej puas yuav muaj cuab kav khav nyob hauv nej tej siab; muaj tseeb tiag, nej puas tseem pheej yuav hnav qees tej ris tsho kim kim thiab muab nej tej siab rau tej khoom tsis muaj nuj nqis hauv ntiaj teb, rau nej tej kev nplua nuj?

54 Muaj tseeb tiag, nej puas tseem pheej xav tias nej ib tug zoo dua li ib tug; muaj tseeb tiag, nej puas tseem pheej tsim txom nej tej kwv tij, uas txo lawv tej hwj chim thiab taug Vajtswv tus txheej txheem dawb huv qab, qhov uas lawv tau raug coj los rau lub koom txoos no, tau ua kom dawb huv los ntawm tus Ntsuj Plig Dawb Huv, thiab lawv twb coj tej hauj lwm uas haum rau txoj kev hloov siab lees txim—

55 Muaj tseeb tiag, thiab nej puas tseem pheej yuav tig nej tej nraub qaum rau cov neeg pluag, thiab txom nyem, thiab tsis pub nej tej khoom rau lawv?

56 Thiab thaum kawg, tag nrho nej cov uas tseem pheej ua phem, kuv hais rau nej tias cov no yog cov uas yuav raug ntov kom vau thiab muab pov rau hauv hluav taws tsuas yog lawv yuav hloov siab lees txim nrawm nroos xwb.

57 Thiab nim no kuv hais rau nej tias, tag nrho nej cov uas xav raws tus tswv yug yaj zoo lub suab, nej cia li tawm hauv cov neeg phem los, thiab nej cia li nrug, thiab tsis txhob tuav lawv tej khoom tsis dawb huv; thiab saib seb, lawv tej npe yuav raug rho tawm, kom cov neeg phem tej npe tsis txhob nyob nrog cov neeg ncaj ncees tej npe, xwv kom Vajtswv txoj lus yuav tiav, uas hais tias: Cov neeg phem tej npe tsis txhob muab txuam nrog kuv cov neeg tej npe;

58 Vim cov neeg ncaj ncees tej npe yuav raug muab sau cia hauv phau ntawv uas muaj txoj sia, thiab kuv yuav pub ib qho qub txeeg qub teg rau lawv nyob ntawm kuv sab xis. Thiab nim no, kuv cov kwv tij, nej tseem muaj dab tsi yuav hais tawm tsam qhov no? Kuv hais rau nej tias, yog nej hais lus tawm tsam nws, yuav tsis ua li cas, vim Vajtswv txoj lus yuav tsum muaj kom tiav.

59 Vim tus tswv yug yaj twg uas nyob hauv nej uas tau muaj ntau tus yaj es tsis saib lawv, xwv kom tej hma yuav nkag los tsis tau thiab tom nws tej yaj? Thiab saib seb, yog ib tug hma nkag los rau hauv nws pab yaj nws yuav tsis raws tus hma ntawd kom khiav los? Muaj tseeb tiag, thiab tom qab ntawd, yog nws ua tau nws yuav ua kom tus hma no puas tsuaj.

60 Thiab nim no kuv hais rau nej tias tus tswv yug yaj zoo yeej hu nej; thiab yog nej yuav mloog nws lub suab nws yuav coj nej los rau hauv nws pab, thiab nej yog nws cov yaj; thiab nws txib nej tias nej tsis txhob cia tus hma nyaum nkag los rau hauv nej, xwv kom nej thiaj yuav tsis puas tsuaj.

61 Thiab nim no kuv, Amas txib nej nyob hauv yam lus ntawm nws tus uas tau txib kuv lawm, kom nej yuav tsum mob siab ceev tej lus uas kuv tau hais rau nej.

62 Kuv hais li ib txoj kev cai rau nej cov uas zwm rau hauv lub koom txoos; thiab rau cov uas tsis tau zwm rau hauv lub koom txoos kuv hais raws li ib txoj kev caw, hais tias: Cia li los thiab ua kev cai raus dej rau txoj kev hloov siab lees txim, xwv kom nej thiaj yuav yog cov neeg ua noj cov txiv ntawm tsob ntoo uas cawm neeg txoj sia thiab.