Vaj Lug Kub
Yaloos 1
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Yaloos Phau Ntawv

Tshooj 1

Cov Neeg Nifais coj Mauxes txoj kev cai, tos ntsoov rau txoj kev uas Khetos yuav los, thiab huaj vam nyob rau hauv thaj av—Ntau tus yaj saub ua hauj lwm ceev lawv rau hauv txoj kev tseeb. Kwv yees li 399–361 xyoo ua ntej yug Yexus.

1 Nim no saib seb, kuv, Yaloos, sau ob peb lo lus raws li kuv txiv, Enos, txoj lus txib, xwv kom yuav ceev tau peb tej keeb kwm tseg.

2 Thiab li uas tias cov phiaj no nqaim, thiab li uas cov phiaj no ho raug txhob txwm muab sau cia pab peb cov kwv tij Lamas, yog li ntawd, nws tsim nyog tias kuv yuav tsum sau ib qho me me; tiam sis kuv yuav tsis sau txog kuv tej kev qhia tej uas yuav muaj los yav tom ntej los sis txog kuv tej kev tshwm sim. Vim kuv tseem yuav muaj peev xwm sau yam dab tsi ntxiv tej uas li kuv tej yawg koob tau sau lawm? Vim lawv tseem tsis tau ua kom paub txoj kev npaj ntawm txoj kev cawm seeg los? Kuv hais rau nej tias, twb tau lawm; thiab qhov no kuv xav tias txaus lawm.

3 Saib seb, nws tsim nyog tias muaj ntau yam yuav tsum ua kom tiav nyob hauv cov neeg no, vim yog txoj kev tawv ntawm lawv tej siab tej ntsws, thiab txoj kev lag ntseg ntawm lawv tej pob ntseg, thiab txoj kev dig muag ntawm lawv tej siab, thiab txoj kev uas ua lawv tej caj dab tawv qhwb qhawv; txawm li ntawd los, Vajtswv tseem hlub lawv kawg li, thiab tseem tsis tau muab lawv cheb tawm saum thaj av mus.

4 Thiab muaj ntau tus nyob hauv peb uas tau muaj tej kev tshwm sim ntau, vim lawv tsis tau tawv ncauj tag tus. Thiab txawm yog pes tsawg tus los yog tsis tawv ncauj thiab muaj kev ntseeg, yeej muaj kev phooj ywg ze nrog tus Ntsuj Plig Dawb Huv, uas ua rau kom noob neej paub, raws li lawv tej kev ntseeg.

5 Thiab nim no, saib seb, ob puas xyoo tau dhau mus, thiab Nifais cov neeg tau peem tsheej muaj zog nyob hauv thaj av. Lawv rau siab ntso coj Mauxes txoj kev cai thiab hnub caiv dawb huv rau tus Tswv. Thiab lawv tsis tau hais lus phem thiab ua phem; thiab lawv kuj tsis tau hais lus saib tsis taus. Thiab tej kev cai ntawm thaj av tau nruj heev kawg li.

6 Thiab lawv raug khiav mus nyob qhov ub qhov no ntau rau saum thaj av, thiab cov Neeg Lamas los kuj tib yam. Thiab lawv tau muaj coob tshaj dua li lawv cov uas yog Neeg Nifais; thiab lawv nyiam tua neeg thiab nyiam haus ntshav tsiaj.

7 Thiab tau muaj tias lawv tau tuaj tawm tsam peb, cov uas yog Neeg Nifais ntau zaus, kom sib tua rog. Tiam sis peb cov vaj ntxwv thiab peb cov thawj coj yog ib co neeg muaj hwj chim nyob hauv txoj kev ntseeg ntawm tus Tswv; thiab lawv tau qhia tus Tswv tej kev rau cov neeg; yog li ntawd, peb tau tiv thaiv cov Neeg Lamas thiab tau cheb lawv tawm ntawm peb tej av mus, thiab tau pib ua kom peb tej nroog muaj zog ntxiv tuaj, los sis qhov chaw twg uas yog peb qub txeeg qub teg.

8 Thiab peb tau huaj vam heev, thiab tau ri mus rau saum thaj av, thiab tau rais los mus muaj kub, thiab muaj nyiaj, thiab muaj tej khoom muaj nuj nqis, thiab muaj tej khoom zoo nkauj uas muab ntoo ua, muaj vaj tse, thiab muaj khoom tshuab, thiab kuj muaj hlau thiab tooj liab, thiab tooj dag thiab kab, ua txhua txhia yam twj tes txhua yam los khawb av, thiab tsov rog tej khoom siv—muaj tseeb tiag, tej xub muaj hau ntse, thiab raj ntim xub, thiab xub nkaug, thiab hmuv nkaug, thiab ua txhua yam uas npaj rau tsov rog.

9 Thiab tau npaj li no tos cov Neeg Lamas, lawv tsis huaj vam tawm tsam peb. Tiam sis tus Tswv txoj lus tau raug tshawb pom tias muaj tseeb, tej uas nws tau hais rau peb tej yawg koob, hais tias: Npaum li uas nej yuav coj kuv tej lus txib nej yeej yuav huaj vam taus nyob rau hauv thaj av.

10 Ib yam tias tus Tswv tej yaj saub tau ceeb toom ua ntej rau Nifais cov neeg, raws li Vajtswv txoj lus, tias yog lawv tsis coj tej lus txib, tiam sis yuav qaug mus rau hauv kev txog txhaum, lawv yuav raug puas tsuaj ncaim tawm saum thaj av mus.

11 Yog li ntawd, tej yaj saub, thiab tej pov thawj, thiab tej xib hwb, tau mob siab ua hauj lwm, ua tag nrho siab ntev txhawb ntuas kom cov neeg rau siab; qhuab qhia Mauxes txoj kev cai, thiab lub ntsiab uas tau txhob txwm muab nws los; yaum ntsoov lawv kom tos ntsoov rau tus Mexiyas, thiab ntseeg tias nws yuav los ib yam li tias nws twb tau los lawm. Thiab lawv cov no thiaj tau qhia li no rau lawv.

12 Thiab tau muaj tias los ntawm txoj kev ua li no lawv cov no tau ceev cov neeg no dhau ntawm txoj kev puas tsuaj nyob rau saum thaj av; vim lawv tau muab lawv tej siab npuab nrog txoj lus, pheej txhib lawv rau txoj kev hloov siab lees txim.

13 Thiab tau muaj tias ob puas thiab peb caug thiab yim xyoo tau dhau mus—hauv lub caij muaj tsov muaj rog, thiab kev sib cav sib ceg, thiab kev tawg pab tawg pawg, rau ib lub sij hawm ntev loo.

14 Thiab kuv, Yaloos, tsis sau ntxiv lawm, vim cov phiaj los nqaim. Tiam sis saib seb, kuv cov kwv tij, nej muaj cuab kav mus rau Nifais lwm cov phiaj; vim saib seb, tej xwm txheej ntawm peb tej kev tsov kev rog tau muab sau rau saum cov phiaj ntawd, raws li cov vaj ntxwv tej kev sau, los sis cov uas lawv tau kom sau.

15 Thiab kuv muab cov phiaj no rau kuv tus tub Oonis txhais tes, xwv kom lawv yuav raug ceev raws li kuv cov yawg koob tej lus txib.