Vaj Lug Kub
Tej Nqe Qhia txog Nyob Hauv Phau Ntawv Maumoos
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Tej Nqe Qhia txog Nyob Hauv Phau Ntawv Maumoos

Phau Ntawv Maumoos, tshaj li txhua lwm yam huv tib si, ua tim khawv rau qhov tseeb ntawm Yexus Khetos thiab ntawm cov lus qhuab qhia ntawm Yexus Khetos txoj moo zoo. Cov hau lus thiab vajlugkub nram no muab kev qhia txog cov neeg, tej chaw, tej lus qhuab qhia, thiab tej yam muaj tshwm sim nyob hauv Phau Ntawv Maumoos.

Yexus Khetos

Cov Neeg

Lus Qhuab Qhia

Tej uas Muaj thiab tej Chaw