Vaj Lug Kub
Maumoos 1
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Maumoos phau Ntawv

Tshooj 1

Amaloos qhia Maumoos txog tej ceev xwm txheej dawb ceev—Tej kev tsov rog pib muaj nyob nruab nrab ntawm cov Neeg Nifais thiab cov Neeg Lamas—Peb tug Neeg Nifais raug coj mus—Kev phem, kev tsis ntseeg, kev ua khawv koob, thiab kev ua dab tau huaj vam. Kwv yees li 321–326 xyoo tom qab yug Yexus.

1 Thiab nim no kuv, Maumoos, ua ib phau ceev xwm txheej txog tej yam uas kuv tau pom thiab tau hnov, thiab hu nws ua Maumoos Phau Ntawv.

2 Thiab ntsig txog lub sij hawm uas Amaloos tau muab tej ceev xwm txheej zais rau tus Tswv, nws tau los cuag kuv, (kuv tau muaj hnub nyoog kwv yees li kaum xyoo, thiab kuv tau pib kawm tej yam raws li txoj kev kawm ntawm kuv cov neeg) thiab Amaloos tau hais rau kuv tias: Kuv pom tau tias koj yog ib tug me nyuam ua dab tsi ua tiag tiag, thiab koj pom tau sai;

3 Yog li ntawd, thaum koj muaj kwv yees li nees nkaum thiab plaub xyoos kuv xav kom koj yuav nco txog tej yam uas koj tau pom txog cov neeg no; thiab thaum koj muaj hnub nyoog li ntawd cia li mus rau thaj av Atoos, mus rau ib lub me nyuam roob uas yuav raug hu ua See; thiab nyob qhov ntawd kuv tau muab zais rau tus Tswv tag nrho tej kev sau dawb ceev uas hais txog cov neeg no.

4 Thiab saib seb, koj yuav tsum muab Nifais cov phiaj los rau koj tus kheej, thiab cov seem koj yuav tsum cia lawv nyob qhov qub chaw; thiab koj yuav tsum sau rau saum Nifais cov phiaj tag nrho txhua yam uas koj tau pom txog cov neeg no.

5 Thiab kuv, Maumoos, tau yog ib tug xeeb ntxwv ntawm Nifais, (thiab kuv txiv lub npe yog Maumoos) kuv tau nco ntsoov tej yam uas Amaloos tau txib kuv.

6 Thiab tau muaj tias kuv, muaj kaum ib xyoos, tau raug kuv txiv coj mus rau thaj av qab teb, mus rau thaj av Xalahelas.

7 Tag nrho saum thaj av tau rais los muaj tej tsev npog luas, thiab cov neeg tau muaj yuav luag coob, npaum li tej xuab zeb tom ntug dej hiav txwv.

8 Thiab tau muaj tias nyob hauv xyoo no tau pib muaj ib npluav rog nyob nruab nrab ntawm cov Neeg Nifais, cov uas yog cov Neeg Nifais thiab cov Neeg Yakhauj thiab cov neeg Yauxej thiab cov Neeg Xaulas; thiab npluav rog no tau muaj nyob nruab nrab ntawm cov Neeg Nifais, thiab cov Neeg Lamas thiab cov Neeg Lemu-ees thiab cov Neeg Ixama-ees.

9 Nim no cov Neeg Lamas thiab cov Neeg Lemu-ees thiab cov Neeg Ixama-ees tau raug hu ua cov Neeg Lamas, thiab ob pab neeg ntawd yog cov Neeg Nifais thiab cov Neeg Lamas.

10 Thiab tau muaj tias npluav rog tau pib hauv lawv nyob hauv tej ciam teb ntawm Xalahelas, ze tej dej ntawm Xidoos.

11 Thiab tau muaj tias cov Neeg Nifais tau sib sau tuaj ua ke ib co neeg coob heev, twb muaj coob dua li peb caug txhiab leej. Thiab tau muaj tias lawv tau muaj nyob hauv tib xyoos no ntau npluav rog, uas cov Neeg Nifais tau kov yeej cov Neeg Lamas thiab tau tua lawv coob leej.

12 Thiab tau muaj tias cov Neeg Lamas tau thim lawv tej kev npaj ua, thiab tau muaj kev cog lus kom muaj kev thaj yeeb nyob hauv thaj av; thiab txoj kev thaj yeeb tau nyob kwv yees ncua li plaub xyoos, uas tsis muaj ntshav nrog li.

13 Tiam sis kev phem tau huaj vam nyob rau saum tag nrho thaj av, kawg tias tus Tswv tau muab nws cov pab coj uas nws hlub tshem mus lawm, thiab tej hauj lwm ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab ntawm txoj kev kho mob zoo tau tseg vim yog txoj kev tsis ncaj ntawm cov neeg.

14 Thiab tsis muaj tej kev pub los ntawm tus Tswv, thiab tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv tsis tau los rau leej twg hlo li, vim yog lawv tej kev phem thiab txoj kev tsis ntseeg.

15 Thiab kuv, tau muaj hnub nyoog kaum tsib xyoos thiab tau muaj lub siab xav ua tiag tiag, yog li ntawd kuv tau raug xyuas los ntawm tus Tswv, thiab tau saj thiab tau paub txog Yexus txoj kev zoo.

16 Thiab kuv tau rau siab qhuab qhia rau cov neeg no, tiam sis kuv lub qhov ncauj tau raug kaw, thiab kuv tau raug txwv kom kuv txhob mus qhuab qhia rau lawv; vim saib seb lawv tau zoo siab hlo ntxeev siab tawm tsam lawv tus Vajtswv; thiab cov pab coj uas hlub tau raug coj tawm ntawm thaj av mus, vim yog lawv txoj kev tsis ncaj.

17 Tiam sis kuv tseem tau nyob hauv lawv, tiam sis kuv tau raug txwv tsis qhuab qhia rau lawv, vim yog txoj kev tawv ntawm lawv tej siab; thiab vim yog txoj kev tawv ntawm lawv tej siab thaj av tau raug foom vim lawv tej hauj lwm.

18 Thiab cov neeg tub sab Nkadi-atoos no, uas nyob hauv cov Neeg Lamas, tau nyob feem ntau hauv thaj av, kawg tias cov neeg uas nyob ntawd tau pib zais lawv tej nyiaj txiag rau hauv av; thiab tej ntawd tau rais los mus nplua, vim tus Tswv tau foom thaj av, xwv kom lawv yuav muab tsis tau tej ntawd, los sis nrhiav tsis tau lawv ntxiv lawm.

19 Thiab tau muaj tias tau muaj kev ua khawv koob, thiab kev ua dab, thiab kev ua yees siv; thiab lub hwj chim ntawm tus dab tau raug siv nyob rau saum thaj av tag nrho, twb tau muaj puv nkaus li tag nrho tej lus ntawm Anpinadais, thiab Xamuyees tus uas yog Neeg Lamas.