Muzyka
Księgi w Księdze Mormona

63

Księgi w Księdze Mormona

Żywo

1. Pierwszy Nefi, Drugi Nefi,

Jakub, Enos, Jarom, Omni.

Słowa Mormona i Mosjasz

Są w Księdze Mormona.

2. Alma, Helaman, Trzeci Nefi,

Czwarty Nefi, Mormon, Eter

i Moroni na tych stronach

Są w Księdze Mormona.

Słowa: Daphne Matthews, 1917–2014; dostosowane. © 1978 IRI

Muzyka: „Ten Little Indians”; dostosowana.

2 Nefi 4:15

Zasady Wiary 1:8