ព្រះគម្ពីរ
គោល​លទ្ធិ និង​សេចក្ដី​សញ្ញា
កំណត់ចំណាំ​នៅ​បាត

Hide Footnotes

បាវចនា

គោល​លទ្ធិ និង​សេចក្ដី​សញ្ញា