ទំព័រ​ចំណង​ជើង
  Footnotes

  គោល​លទ្ធិ
  និង​
  សេចក្ដី​សញ្ញា

  របស់​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ
  នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​

  មាន​នូវ​វិវរណៈ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​បាន​ប្រទាន​ដល់​
  យ៉ូសែប​ស៊្មីធ ជា​ព្យាការី
  ជាមួយ​នឹង​វិវរណៈ​ថែម​ទៀត​មក​ពី​ពួក​អ្នក​ស្នង​លោក
  ក្នុង​គណៈប្រធាន​ទី​១ នៃ​សាសនាចក្រ

  បោះពុម្ពផ្សាយ​ដោយ
  សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ
  នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ

  ទី​ក្រុង​សលត៍លេក រដ្ឋ​យូថាហ៍ សហរដ្ឋ​អាមេរិក