ព្រះគម្ពីរ
លំដាប់​មាតិកា​ដែល​រៀង​តាម​កាល


លំដាប់​មាតិកា​ដែល​រៀង​តាម​កាល

កាល

កន្លែង

កណ្ឌ

ឆ្នាំ​១៨២៣

ខែ​កញ្ញា

ម៉ែនឆែស្ទើរ រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

ឆ្នាំ​១៨២៨

ខែ​កក្កដា

ហាម៉ូនី រដ្ឋ​ផែនសិលវេញ៉ា

រដូវ​ក្ដៅ

ហាម៉ូនី រដ្ឋ​ផែនសិលវេញ៉ា

១០

ឆ្នាំ​១៨២៩

ខែ​កុម្ភៈ

ហាម៉ូនី រដ្ឋ​ផែនសិលវេញ៉ា

ខែ​មីនា

ហាម៉ូនី រដ្ឋ​ផែនសិលវេញ៉ា

ខែ​មេសា

ហាម៉ូនី រដ្ឋ​ផែនសិលវេញ៉ា

, , ,

ខែ​ឧសភា

ហាម៉ូនី រដ្ឋ​ផែនសិលវេញ៉ា

១១, ១២, ១៣

ខែ​មិថុនា

ហ្វាយែត រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

១៤, ១៥, ១៦, ១៧, ១៨

ឆ្នាំ​១៨៣០

ខែ​មីនា

ម៉ែនឆែស្ទើរ រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

១៩

ខែ​មេសា

ហ្វាយែត រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

២០*, ២១

ខែ​មេសា

ម៉ែនឆែស្ទើរ រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

២២, ២៣

ខែ​កក្កដា

ហាម៉ូនី រដ្ឋ​ផែនសិលវេញ៉ា

២៤, ២៥, ២៦

ខែ​សីហា

ហាម៉ូនី រដ្ឋ​ផែនសិលវេញ៉ា

២៧

ខែ​កញ្ញា

ហ្វាយែត រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

២៨, ២៩, ៣០, ៣១

ខែ​តុលា

ហ្វាយែត រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

៣២*, ៣៣

ខែ​វិច្ឆិកា

ហ្វាយែត រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

៣៤

ខែ​ធ្នូ

ហ្វាយែត រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

៣៥, ៣៦, ៣៧

ឆ្នាំ​១៨៣១

ខែ​មក​រា

ហ្វាយែត រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

៣៨, ៣៩, ៤០

ខែ​កុម្ភៈ

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៤១, ៤២, ៤៣, ៤៤

ខែ​មីនា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៤៥, ៤៦, ៤៧, ៤៨, ៤៩

ខែ​ឧសភា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៥០

ខែ​ឧសភា

ថមសុន រដ្ឋ​អូហៃអូ

៥១

ខែ​មិថុនា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៥២, ៥៣, ៥៤, ៥៥, ៥៦

ខែ​កក្កដា

ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន ស្រុក​ចាកសុន រដ្ឋ​មិសសួរី

៥៧

ខែ​សីហា

ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន ស្រុក​ចាកសុន រដ្ឋ​មិសសូរី

៥៨, ៥៩, ៦០

ខែ​សីហា

នៅ​ក្បែរ​ទន្លេ​មិសសួរី រដ្ឋ​មិសសួរី

៦១, ៦២

ខែ​សីហា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៦៣

ខែ​កញ្ញា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៦៤

ខែ​តុលា

ហៃរាំ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៦៥

ខែ​តុលា

អូរែញ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៦៦

ខែ​វិច្ឆិកា

ហៃរាំ រដ្ឋ​អូហៃអូ

, ៦៧, ៦៨, ៦៩, ១៣៣

ខែ​វិច្ឆិកា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៧០

ខែ​ធ្នូ

ហៃរាំ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៧១

ខែ​ធ្នូ

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៧២

ឆ្នាំ​១៨៣២

ខែ​មក​រា

ហៃរាំ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៧៣, ៧៤

ខែ​មក​រា

អាមហ៊ើស្ទ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៧៥

ខែ​កុម្ភៈ

ហៃរាំ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៧៦

ខែ​មីនា

ហៃរាំ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៧៧, ៧៨, ៧៩, ៨០, ៨១

ខែ​មេសា

ស្រុក​ចាកសុន រដ្ឋ​មិសសួរី

៨២, ៨៣

ខែ​មេសា

ក្រុង​អ៊ិនឌីប៉ែនដែនស៍ រដ្ឋ​មិសសួរី

៨៣

ខែ​សីហា

ហៃរាំ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៩៩

ខែ​កញ្ញា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៨៤

ខែ​វិច្ឆិកា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៨៥

ខែ​ធ្នូ

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៨៦, ៨៧*, ៨៨

ឆ្នាំ​១៨៣៣

ខែ​កុម្ភៈ

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៨៩

ខែ​មីនា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៩០, ៩១, ៩២

ខែ​ឧសភា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៩៣, ៩៤

ខែ​មិថុនា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៩៥, ៩៦

ខែ​សីហា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

៩៧, ៩៨

ខែ​តុលា

ផែរីស្បឺក រដ្ឋ​ញូវយ៉ក

១០០

ខែ​ធ្នូ

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១០១

ឆ្នាំ​១៨៣៤

ខែ​កុម្ភៈ

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១០២, ១០៣

ខែ​មេសា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១០៤*

ខែ​មិថុនា

​ទន្លេ​ហ៊្វិស៊ីង រដ្ឋ​មិសសួរី

១០៥

ខែ​វិច្ឆិកា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១០៦

ឆ្នាំ​១៨៣៥

ខែ​មីនា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១០៧

ខែ​សីហា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១៣៤

ខែ​ធ្នូ

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១០៨

ឆ្នាំ​១៩៣៦

ខែ​មក​រា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១៣៧

ខែ​មីនា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១០៩

ខែ​មេសា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១១០

ខែ​សីហា

ក្រុង​សាឡិម រដ្ឋ​ម៉ាស្សាជូសសែត្ស

១១១

ឆ្នាំ​១៨៣៧

ខែ​កក្កដា

ក្រុង​ខឺតឡង់ រដ្ឋ​អូហៃអូ

១១២

ឆ្នាំ​១៨៣៨

ខែ​មីនា

ហ្វា​វែស្ទ រដ្ឋ​មិសសួរី

១១៣*

ខែ​មេសា

ហ្វា​វែស្ទ រដ្ឋ​មិសសួរី

១១៤, ១១៥

ខែ​ឧសភា

ស្ព្រីង​ហៀ​ល ស្រុក​ដាវីស រដ្ឋ​មិសសួរី

១១៦

ខែ​កក្កដា

ហ្វា​វែស្ទ រដ្ឋ​មិសសួរី

១១៧, ១១៨, ១១៩, ១២០

ឆ្នាំ​១៨៣៩

ខែ​មីនា

គុក​លិបើទី ស្រុក​ឃ្លៃ រដ្ឋ​មិសសួរី

១២១, ១២២, ១២៣

ឆ្នាំ​១៨៤១

ខែ​មក​រា

ក្រុង​ណៅវូ រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១២៤

ខែ​មីនា

ក្រុង​ណៅវូ រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១២៥

ខែ​កក្កដា

ក្រុង​ណៅវូ រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១២៦

ឆ្នាំ​១៨៤២

ខែ​កញ្ញា

ក្រុង​ណៅវូ រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១២៧, ១២៨

ឆ្នាំ​១៨៤៣

ខែ​កុម្ភៈ

ក្រុង​ណៅវូ រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១២៩

ខែ​មេសា

រ៉ា​មូស រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១៣០

ខែ​ឧសភា

រ៉ា​មូស រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១៣១

ខែ​កក្កដា

ក្រុង​ណៅវូ រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១៣២

ឆ្នាំ​១៨៤៤

ខែ​មិថុនា

ក្រុង​ណៅវូ រដ្ឋ​អិលលីណោយ

១៣៥

ឆ្នាំ​១៨៤៧

ខែ​មក​រា

​វិនទើរ​ខួរទើរ្ស (ឥឡូវ​នៅ​រដ្ឋ​ណែប្រាស្កា)

១៣៦

ឆ្នាំ​១៨៩០

ខែ​តុលា

ទី​ក្រុង​សលត៍លេក រដ្ឋ​យូថាហ៍

សេចក្ដី​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ ទី ១

ឆ្នាំ​១៩១៨

ខែ​តុលា

ទី​ក្រុង​សលត៍លេក រដ្ឋ​យូថាហ៍

១៣៨

ឆ្នាំ​១៩៧៨

ខែ​មិថុនា

ទី​ក្រុង​សលត៍លេក រដ្ឋ​យូថាហ៍

សេចក្ដី​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ ទី ២

  • នៅ​ចំ ឬ​នៅ​ជិត​កន្លែង​ដែល​បាន​ប្រាប់​