Doktrina kag mga Kasugtanan 1
  Footnotes

  Ang
  Doktrina kag mga Kasugtanan

  Seksyon 1

  Rebelasyon nga ginhatag paagi kay Joseph Smith nga Propeta sang ika-1 sang Nobyembre 1831, sa tion sing isa ka espesyal nga komperensya sang mga elder sang Simbahan nga ginhiwat sa Hiram, Ohio. Madamo nga rebelasyon ang nabaton halin sa Ginuo antes sining tion, kag ang pagtipon sang mga ini para sa pag-imprinta kag pagbantala bilang isa ka libro ang isa sa mayor nga mga topiko nga gin-aprobahan sa komperensya. Ini nga seksyon nagaunod sang introduksyon sang Ginuo sa mga doktrina, mga kasugtanan, kag mga kasugoan nga ginhatag sa sini nga dispensasyon.

  1–7, Ang tingug sang pagpaandam ginapalab-ot sa tanan nga katawhan; 8–16, Ang apostasya kag kalainan magaluntad antes sa Ika-duha nga Pagkari; 17–23, Si Joseph Smith gintawag sa pagpanumbalik sa duta sang mga kamatuoran kag mga gahum sang Ginuo; 24–33, Ang Libro ni Mormon ginpaluntad kag ang matuod nga Simbahan ginpahamtang; 34–36, Ang paghidaet madula sa kalibutan; 37–39, Usisaa ining mga kasugoan.

  1 Dungga ninyo nga katawhan sang akon simbahan, siling sang tingug niya nga nagapuyo sa kahitaasan, kag ang mga mata niya nga nagatan-aw sa tanan nga katawhan; huo, sa pagkamatuod ginasiling ko: Dungga kamo nga katawhan sa malayo; kag kamo nga yara sa mga isla sang dagat, magpamati kamo.

  2 Kay sa pagkamatuod ang tingug sang Ginuo nagalab-ot sa tanan nga katawhan, kag wala sang may makalikaw; kag wala sang mata nga indi makakita, ukon dulunggan nga indi makabati, ukon tagipusuon nga indi matandog.

  3 Kag ang mga nagarebelde sa Ginuo pagatohogon sing tuman nga kasubo; kay ang ila mga kalainan igawaragwag sa ibabaw sang mga atop, kag ang ila sekreto nga mga buhat igabuyagyag.

  4 Kag ang tingug sang pagpaandam magalab-ot sa tanan nga katawhan paagi sa mga baba sang akon mga disipulo nga akon ginpili sa sining ulihing mga adlaw.

  5 Kag magalakat sila kag wala sing makapugong sa ila kay ako nga Ginuo nagsugo sa ila.

  6 Tan-awa, diri ginapahayag ko ang akon awtoridad, kag ang awtoridad nga ginahatag ko sa akon mga alagad, kag ang akon introduksyon sa libro sang akon mga kasugoan nga akon ginhatag sa ila agud ibantala sa inyo, O mga pumuluyo sang duta.

  7 Karon, magkahadlok kag magkurog, O kamo nga katawhan kay kon ano ang ginmando nakon nga Ginuo sa mga ini matuman.

  8 Kag sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo nga sila nga nagalakat sa pagdul-ong sining mga balita sa mga pumuluyo sang duta, sa ila ginahatag ang gahum agud hugpongon sa duta pati sa langit ang mga wala’y pagtuo kag mga nagarebelde;

  9 Huo, sa pagkamatuod, agud hugpongon sila sa adlaw nga ang kaakig sang Dios igabubo sa mga malain nga wala sing pugong-pugong—

  10 Tubtob sinang adlaw nga magakari ang Ginuo agud tumbasan ang tagsa ka tawo suno sa iya binuhatan, kag takson ang tagsa ka tawo suno sa talaksan nga iya ginatakus sa iya isigkatawo.

  11 Karon, ang tingug sang Ginuo nagalab-ot tubtob sa mga punta sang kalibutan agud nga ang tanan nga magpamati makabati:

  12 Maghanda kamo, maghanda kamo para sinang magaabot kay ang Ginuo malapit na;

  13 Kag ang kaakig sang Ginuo nagadabadaba, kag ang iya espada ginhugasan sa langit, kag ini magatupa sa mga pumuluyo sang duta.

  14 Kag ang butkon sang Ginuo igapahayag; kag magaabot ang adlaw nga sila nga indi magpamati sa tingug sang Ginuo, ni sa tingug sang iya mga alagad, ni magpamati sa mga pulong sang mga propeta kag mga apostoles, pagasikwayon halin sa tunga sang katawhan;

  15 Kay ginlapas nila ang akon mga ordinansa, kag ginguba ang akon wala’y katapusan nga kasugtanan;

  16 Wala nila ginapangita ang Ginuo agud ipahamtang ang iya pagkamatarong kundi nga ang tagsa ka tawo nagalakat sa iya kaugalingon nga dalanon, kag nagasunod sa iya kaugalingon nga dios-dios nga ang imahen sini pareho sinang sa kalibutan, kag ang kinaiya sini iya sing isa ka idolo nga nagatigulang kag mapatay sa Babilonia, huo, ang Dakong Babilonia nga malaglag.

  17 Karon, ako nga Ginuo nga nakahibalo sang kalamidad nga magaabot sa mga pumuluyo sang duta, nagtawag sa akon alagad nga si Joseph Smith Jr., kag naghambal sa iya halin sa langit, kag naghatag sa iya sang mga kasugoan;

  18 Kag naghatag man ako sang mga kasugoan sa iban pa nga dapat nila ibantala ining mga butang sa kalibutan; kag ini tanan agud nga matuman ang ginsulat sang mga propeta—

  19 Ang mga mahuyang sang kalibutan magagwa kag magapierde sang mga gamhanan kag makusog agud nga ang tawo indi dapat maglaygay sang iya isigkatawo, ni magsalig sa butkon nga unod—

  20 Kundi nga ang tagsa ka tawo maghambal sa ngalan sang Dios nga Ginuo, ang Manluluwas sang kalibutan;

  21 Agud nga ang pagtuo magdugang sa duta;

  22 Agud nga ang akon wala’y katapusan nga kasugtanan mapahamtang;

  23 Agud nga ang kabug-osan sang akon ebanghelyo mabantala sang mga mahuyang kag sang mga simple tubtob sa mga punta sang kalibutan, kag sa atubang sang mga hari kag mga tagdumala.

  24 Tan-awa, ako ang Dios kag naghambal sini; ining mga kasugoan halin sa akon, kag ginhatag ko sa akon mga alagad sa ila kahuyangon, suno sa ila lengguahe, agud makalab-ot sila sa paghangop.

  25 Kag sa bagay nga nagsayop sila ipahibalo ini;

  26 Kag sa bagay nga nagtinguha sila sa pag-angkon sang kaalam matudloan sila;

  27 Kag sa bagay nga nakasala sila pinahan sila agud maghinulsol sila;

  28 Kag sa bagay nga mapainubuson sila mahimo sila nga mapabaskog, kag mabugayan halin sa kahitaasan, kag makabaton sang kaalam sa tagsa ka tion.

  29 Kag pagkatapos nga mabaton niya ang kasulatan sang mga Nefinhon, huo, ang akon alagad nga si Joseph Smith Jr. makaangkon sang ikasarang sa paglubad paagi sa kaluoy sang Dios, paagi sa gahum sang Dios, sang Libro ni Mormon.

  30 Kag amo man sila nga ginhatagan sining mga kasugoan makaangkon sang ikasarang sa pagpahamtang sining simbahan, kag sa pagdala sini halin sa kaguom kag halin sa kadulom, ang nagaisahanon nga matuod kag buhi nga simbahan sa ibabaw sang bilog nga duta nga sa diin ako, nga Ginuo, nalipay gid nga nagahambal sa simbahan sing pangkabilogan kag indi nga tinag-isaisa—

  31 Kay ako nga Ginuo indi makatulok sa sala nga may bisan pinakadiutay nga pagtugot;

  32 Apang, sia nga nagahinulsol kag nagatuman sang mga kasugoan sang Ginuo pagapatawaron;

  33 Kag sia nga wala nagahinulsol, pagabawion sa iya bisan pa ang kasanag nga iya nabaton; kay ang akon Espiritu indi dalayon nga magaimpluwensya sa tawo, siling sang Ginuo sang mga Kasoldadohan.

  34 Kag sa liwat, sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo, O mga pumuluyo sang duta: Ako nga Ginuo handa sa pagpahibalo sining mga butang sa tanan nga tinuga;

  35 Kay wala ako sang ginapasulabi nga mga tawo, kag luyag ko nga ang tanan nga tawo makahibalo nga ang adlaw madasig nga magaabot; ang oras wala pa, apang malapit na, kon ang paghidaet madula sa duta, kag ang yawa may gahum sa iya kaugalingon nga ginsakpan.

  36 Kag amo man ang Ginuo magagahum sa iya mga santos, kag magahari sa tunga nila, kag magapanaog sa paghukom sa Idumea ukon sa kalibutan.

  37 Usisaa ining mga kasugoan kay ini matuod kag masaligan, kag ang mga propesiya kag mga promisa nga yara sa mga ini matuman tanan.

  38 Kon ano ang ginhambal nakon nga Ginuo, akon ginhambal, kag wala ako nagabawi sang akon ginahambal; kag bisan ang kalangitan kag ang duta magtaliwan, ang akon pulong indi magtaliwan, kundi ang tanan matuman, paagi man sa akon kaugalingon nga tingug ukon paagi sa tingug sang akon mga alagad, pareho lang ina.

  39 Kay tan-awa, kag yari karon, ang Ginuo amo ang Dios, kag ang Espiritu nagapamatuod, kag ang pagsaksi matuod, kag ang kamatuoran nagapadayon tubtob sa wala’y katapusan. Amen.