Balaan nga mga Kasulatan
Doktrina kag mga Kasugtanan 138
antes dason

Seksyon 138

Isa ka panan-awon nga ginhatag kay Pangulong Joseph F. Smith sa Salt Lake City, Utah sang ika-3 sang Oktubre 1918. Sa iya pangbukas nga pamulongpulong sa ika-89 nga Makaduha -sa-Tuig nga Pangkabilogan nga Komperensya sang Simbahan sang ika-4 sang Oktubre 1918, ginpahayag ni Pangulong Smith nga nakabaton sia sing pila ka diosnon nga mga mensahe sang nagligad nga mga binulan. Isa sang mga ini, nga parte sa pagbisita sang Manluluwas sa mga espiritu sang mga patay samtang yara sa lulubngan ang Iya lawas, nabaton ni Pangulong Smith sang antes gid lang sadto nga adlaw. Gilayon ini nga ginsulat pagtakop gid sang komperensya. Sang ika-31 sang Oktubre 1918, ginsumite ini sa mga manuglaygay sa Unang Pangulohan, sa Konseho sang Dose, kag sa Patriarka, kag ginbaton ini nga may pag-ugyon sang tanan.

1–10, Si Pangulong Joseph F. Smith nagbinag-binag sang mga kasulatan ni Pedro kag sang pagbisita sang aton Ginuo sa kalibutan sang mga espiritu; 11–24, Nakita ni Pangulong Smith ang matarong nga mga patay nga natipon sa paraiso kag ang pag-alagad ni Cristo sa tunga nila; 25–37, Nakita niya kon paano ginpahamtang ang pagwali sang ebanghelyo sa mga espiritu; 38–52, Nakita niya si Adan, Eva, kag madamo nga balaan nga mga propeta sa kalibutan sang mga espiritu nga nagkabig sa kahimtangan sang ila espiritu antes sang ila pagkabanhaw bilang pagkagapos; 53–60, Ang matarong nga mga patay sa sining panahon nagapadayon sang ila mga pagpangabudlay sa kalibutan sang mga espiritu.

1 Sang ika-tatlo sang Oktubre, sang tuig mil nuebe sientos disiotso, nagpungko ako sa sulod sang akon kwarto nga nagabinag-binag sang balaan nga mga kasulatan;

2 Kag nagapamalandong sang dako nga halad sang pagbayad-sala nga ginhimo sang Anak sang Dios sa pagtubos sang kalibutan;

3 Kag sang tunay kag dalayawon nga gugma nga ginpahayag sang Amay kag sang Anak sa pagkari sang Manunubos sa kalibutan;

4 Nga paagi sa iya pagbayad-sala, kag bangod sa pagtuman sa mga prinsipyo sang ebanghelyo, mahimo maluwas ang katawhan.

5 Samtang nagapamalandong ako, nagbalik ang akon hunahuna sa mga sinulatan sang apostoles nga si Pedro, sa dumaan nga mga santos nga nagalinapta sa iban nga pungsod sa bug-os nga Ponto, Galacia, Capadocia, kag iban pa nga bahin sang Asya nga sa diin ginwali ang ebanghelyo pagkatapos sang paglansang sa Ginuo.

6 Ginbuksan ko ang Biblia kag ginbasa ang ika-tatlo kag ika-apat nga kapitulo sang una nga sulat ni Pedro, kag sa akon pagbasa nahangpan ko gid sing labaw sangsa sang una, ang masunod nga mga teksto:

7 “Kay si Cristo man napatay tungod sa mga sala sing makaisa gid lang, ang matarong tungod sa mga di-matarong, agud nga madala niya kita sa Dios, nga ginpatay sa unod, apang ginbuhi sa Espiritu:

8 “Nga sa amo nagkadto sia kag nagwali sa mga espiritu sa bilanggoan;

9 “Nga sang una wala magtuman, sang naghulat ang pagkamainantuson sang Dios sa mga adlaw ni Noe, sang ginaaman ang arka, diin pila lamang ka tawo, kon sayuron, walo ang naluwas sa tubig.” (1 Pedro 3:18–20.)

10 “Kay sa sini nga katuyoan ginwali ang maayong balita sa mga patay man, agud nga bisan mahukman sila suno sa mga tawo sa unod, magkabuhi sila suno sa Dios sa espiritu.” (1 Pedro 4:6.)

11 Samtang ginbinag-binag ko ining mga butang nga ginsulat, nabuksan ang mga mata sang akon paghangop, ang Espiritu sang Ginuo yara sa akon, kag nakita ko ang mga guban sang mga patay, magamay kag dalagko.

12 Kag nagtipon sa isa ka lugar ang di-maisip nga guban sang mga espiritu sing mga matarong nga nangin tampad sa testimonya parte kay Jesus samtang nagakabuhi sila sa duta;

13 Kag naghalad sang sakripisyo nga kaanggid sang dako nga sakripisyo sang Anak sang Dios, kag nagbatas sang pag-antos sa ngalan sang ila Manunubos.

14 Ini sila tanan nagbiya na sa mortal nga kabuhi nga malig-on sa paglaum sang mahimayaon nga pagkabanhaw paagi sa grasya sang Dios nga Amay kag iya Bugtong nga Anak nga si Jesucristo.

15 Nakita ko nga napuno sila sang kasadya kag kalipay, kag nagasinadya sila bangod ang adlaw sang ila kahilwayan nag-abot na.

16 Nagtipon sila nga nagahulat sang pag-abot sang Anak sang Dios sa kalibutan sang mga espiritu agud ipahayag ang ila pagtubos halin sa mga gapos sang kamatayon.

17 Ang ila nagakatulog nga yab-ok igapanumbalik sa iya sini perpekto nga lawas, tul-an sa iya tul-an, kag ang mga lanitlanit kag ang mga unod sa mga ini, ang espiritu kag ang lawas pagatingbon kag indi na pagbulagon pa liwat agud mabaton nila ang kabug-osan sang kalipay.

18 Samtang ining dako nga kadam-an naghulat kag nagsugilanonay, nga nagasinadya sa oras sang ila kahilwayan halin sa mga kadena sang kamatayon, ang Anak sang Dios nagpakita nga nagapahayag sang kahilwayan sa mga bihag nga nangin tampad;

19 Kag didto ginwali niya sa ila ang wala’y katubtuban nga ebanghelyo, ang doktrina sang pagkabanhaw kag ang pagtubos sang katawhan halin sa pagkahulog sa sala, kag halin sa tagsa ka sala sa mga kondisyon sang paghinulsol.

20 Apang sa mga malain wala sia nagkadto, kag sa tunga sang mga di-diosnon kag mga di-mahinulsulon nga naghigko sang ila mga kaugalingon samtang yara pa sa unod, ang iya tingug wala nabayaw;

21 Ang mga nagarebelde nga nagsikway sang mga testimonya kag mga pagpaandam sang dumaan nga mga propeta wala man nakakita sa iya ukon nakatulok sa iya nawong.

22 Kon diin ini sila, naghari ang kadulom apang sa tunga sang mga matarong may yara sang paghidaet;

23 Kag nagsinadya ang mga santos sa ila pagtubos, kag nagluhod kag nagkilala sa Anak sang Dios bilang ila Manunubos kag Manluluwas halin sa kamatayon kag sa mga kadena sang impiyerno.

24 Nagsilak ang ila mga nawong, kag ang kasanag halin sa presensya sang Ginuo yara sa ila, kag nagkanta sila sang mga pagdayaw sa iya balaan nga ngalan.

25 Natingala ako kay nahangpan ko nga ang Manluluwas naghinguyang sing mga tatlo ka tuig sa iya pag-alagad sa tunga sang mga Judio kag sa ila nga panimalay sang Israel, nga nagatinguha sa pagtudlo sa ila sang wala’y katubtuban nga ebanghelyo kag pagtawag sa ila sa paghinulsol;

26 Kag apang, sa pihak sang iya gamhanan nga mga buhat, mga milagro, kag pagbantala sang kamatuoran nga may dako nga gahum kag awtoridad, may pila lamang nga nagpamati sa iya tingug, kag nagkasadya sa iya presensya, kag nagbaton sang kaluwasan sa iya mga kamot.

27 Apang ang iya pag-alagad sa mga patay limitado lamang sa malip-ot nga tion nga bal-ot sang paglansang kag iya pagkabanhaw;

28 Kag natingala ako sa mga pulong ni Pedro—nga sa diin nagsiling sia nga ang Anak sang Dios nagwali sa mga espiritu sa bilanggoan nga sang una wala magtuman, sang naghulat ang pagkamainantuson sang Dios sa mga adlaw ni Noe—kag kon paano nangin posible para sa iya nga magwali sa sadtong mga espiritu kag maghikot sing kinahanglanon nga buluhaton sa tunga nila sa amo kalip-ot nga tion.

29 Kag sang nagakatingala ako, nabuksan ang akon mga mata, kag napabaskog ang akon paghangop, kag nakita ko nga ang Ginuo wala nagkadto mismo sa tunga sang mga malain kag sang mga di-matinumanon nga nagsikway sang kamatuoran, agud tudloan sila;

30 Apang tan-awa, halin sa mga matarong, gin-organisar niya ang iya mga puwersa kag pinili nga mga mensahero nga may gahum kag awtoridad, kag ginsugo sila nga maglakat kag magdala sang kasanag sang ebanghelyo sa ila nga yara sa kadulom, bisan pa sa tanan nga espiritu sang tawo; kag gani ginwali ang ebanghelyo sa mga patay.

31 Kag naglakat ang pinili nga mga mensahero agud ipahayag ang adlaw sang kahamuot sang Ginuo kag ibantala ang kahilwayan sa mga bihag nga nabilanggo, bisan pa sa tanan nga maghinulsol sang ila mga sala kag magbaton sang ebanghelyo.

32 Gani ginwali ang ebanghelyo sa mga napatay sa ila mga sala, nga wala sing may nahibaloan parte sa kamatuoran, ukon nga may kalapasan bangod sa ila pagsikway sang mga propeta.

33 Ini sila gintudloan sang pagtuo sa Dios, paghinulsol sang sala, bunyag para sa iban para sa kapatawaran sang mga sala, sang dulot sang Balaan nga Espiritu paagi sa pagtakdong sang mga kamot,

34 Kag tanan nga iban pa nga mga prinsipyo sang ebanghelyo nga kinahanglan nila mahibaloan agud sila mangin nagakaangay nga bisan mahukman sila suno sa mga tawo sa unod, magkabuhi sila suno sa Dios sa espiritu.

35 Kag gani ginpahibalo ini sa tunga sang mga patay, pareho nga magamay kag dalagko, sa mga di-matarong kag amo man sa mga tampad nga ang pagtubos gintuman paagi sa sakripisyo sang Anak sang Dios sa krus.

36 Gani ginpahibalo nga ang aton Manunubos naghinguyang sang iya panahon sa iya pagbisita sa kalibutan sang mga espiritu nga nagatudlo kag nagahanda sang tampad nga mga espiritu sang mga propeta nga nagpamatuod parte sa iya sa unod;

37 Agud madala nila ang mensahe sang pagtubos sa tanan nga patay nga indi niya mismo makadtoan bangod sang ila pagrebelde kag paglapas, agud nga sila paagi sa bulig sang iya mga alagad makabati man sang iya mga pulong.

38 Lakip sa mga dungganon kag mga gamhanan nga nagtipon sa sining dako kaayo nga kongregasyon sang mga matarong amo ang Amay nga si Adan, ang Dumaan sang mga Adlaw kag amay sang tanan,

39 Kag ang aton mahimayaon nga Iloy nga si Eva upod ang madamo sang iya tampad nga mga anak nga babayi nga nagkabuhi sa mga katuigan kag nagsimba sa matuod kag buhi nga Dios.

40 Si Abel, ang una nga martir ato didto, kag ang iya utod nga si Set, isa sang mga gamhanan nga kaanggid gid ang dagway sa iya amay nga si Adan.

41 Si Noe nga nagpaandam parte sang baha; si Sem, ang dungganon nga mataas nga pari; si Abraham, ang amay sang mga tampad; si Isaac, Jacob, kag Moises, ang dungganon nga manughatag sang kasugoan sang Israel;

42 Kag si Isaias nga nagpahayag paagi sa propesiya nga ang Manunubos ginhaplas sa pagpasulhay sang mga masinulub-on sing tagipusuon, sa pagbantala sang kahilwayan sa mga bihag, kag sa pagbukas sang bilanggoan sa mga bilanggo, ato man didto.

43 Dugang pa, si Ezequiel nga ginpakitaan sang panan-awon sang dako nga patag sang kaging nga mga tul-an nga pagasul-oban sang unod agud nga magabangon liwat bilang buhi nga mga kalag sa pagkabanhaw sang mga patay;

44 Si Daniel nga nakakita kag nagpropesiya sang pagpahamtang sang ginharian sang Dios sa ulihing mga adlaw, nga indi na gid malaglag pa liwat ukon pag-ihatag sa iban nga katawhan;

45 Si Elias nga kaupod ni Moises sa Bukid sang Pagbalhin sang Dagway;

46 Kag si Malaquias, ang propeta nga nagpamatuod parte sa pag-abot ni Elias—nga ginmitlang man ni Moroni sa Propeta nga si Joseph Smith, nga nagapahayag nga maabot sia antes sang pagsugod sang dako kag makahaladlok nga adlaw sang Ginuo—ato man didto.

47 Ang Propeta nga si Elias magatanom sa mga tagipusuon sang mga anak sang mga promisa nga ginhimo sa ila mga amay,

48 Nga nagapakita na ngadaan sang dako nga buluhaton nga pagahimuon sa mga templo sang Ginuo sa dispensasyon sang kabug-osan sang mga panahon, para sa pagtubos sang mga patay, kag sa paghugpong sang mga anak sa ila mga ginikanan agud nga ang bilog nga duta indi pagsakiton sang sumpa kag lubos nga maguba sa iya pagkari.

49 Ini tanan kag madamo pa, bisan pa ang mga propeta nga nagpuyo sa tunga sang mga Nefinhon kag nagpamatuod parte sa pagkari sang Anak sang Dios, nakigsimpon sa dako kaayo nga pagtipon kag naghulat sa ila kahilwayan,

50 Kay ginkabig sang mga patay ang malawig nga pagkahamulag sang ila mga espiritu sa ila mga lawas nga isa ka pagkagapos.

51 Ang mga ini gintudlo sang Ginuo, kag ginhatagan sila sang gahum nga magbangon pagkatapos sang iya pagkabanhaw halin sa mga minatay agud magsulod sa ginharian sang iya Amay, nga didto pagakoronahan sang kawala’y kamatayon kag kabuhi nga wala’y katapusan,

52 Kag magpadayon sumugod sa sina nga tion sang ila mga buluhaton nga ginpromisa sang Ginuo, kag mangin mga umalambit sang tanan nga bugay nga gintigana para sa ila nga nagahigugma sa iya.

53 Ang Propeta nga si Joseph Smith, kag ang akon amay nga si Hyrum Smith, sanday Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, kag iban pa nga pinili nga mga espiritu nga gintalana nga mabun-ag sa kabug-osan sang mga panahon agud makigbahin sa pagpasad sang mga pundasyon sang dako nga buluhaton sa ulihing mga adlaw,

54 Lakip ang pagtukod sang mga templo kag ang paghikot sang mga ordinansa diri para sa pagtubos sang mga minatay, ato man sa kalibutan sang mga espiritu.

55 Nakita ko nga upod man sila sa mga dungganon nga ginpili sa ginsuguran nga mangin mga tagdumala sa Simbahan sang Dios.

56 Bisan antes pa sila nabun-ag, sila, upod sang madamo nga iban pa nagbaton sang ila una nga mga leksyon sa kalibutan sang mga espiritu kag ginhanda agud mabun-ag sa natalana nga tion sang Ginuo agud magpangabudlay sa iya ulubasan para sa kaluwasan sang mga kalag sang katawhan.

57 Nakita ko nga ang tampad nga mga elder sining dispensasyon, kon magbiya na sila sa mortal nga kabuhi, nagapadayon sang ila mga buluhaton sa pagwali sang ebanghelyo sang paghinulsol kag pagtubos, paagi sa sakripisyo sang Bugtong nga Anak sang Dios, sa tunga sinang yara sa kadulom kag napaidalom sa pagkaulipon sa sala sa dako nga kalibutan sang mga espiritu sang mga patay.

58 Ang mga patay nga maghinulsol pagatuboson paagi sa pagtuman sang mga ordinansa sang balay sang Dios,

59 Kag pagkatapos nga mabayaran nila ang multa sang ila mga kalapasan, kag matinloan, magabaton sila sang padya suno sa ila mga buhat kay mga manunubli sila sang kaluwasan.

60 Gani ginpahayag sa akon ang panan-awon sang pagtubos sang mga patay, kag nagapamatuod ako, kag nakahibalo ako nga ining kasulatan matuod paagi sa pagpakamaayo sang aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo, kag gani amo sini. Amen.