Balaan nga mga Kasulatan
Doktrina kag mga Kasugtanan 137
antes dason

Seksyon 137

Isa ka panan-awon nga ginhatag kay Joseph Smith nga Propeta sa templo sa Kirtland, Ohio sang ika-21 sang Enero 1836. Ang tion amo ang paghikot sang mga ordinansa bilang kabahin sang pagpanghanda para sa pagdedikar sang templo.

1–6, Nakita sang Propeta ang iya utod nga si Alvin sa selestiyal nga ginharian; 7–9, Ang doktrina sang kaluwasan para sa mga minatay ginpahayag; 10, Tanan nga kabataan maluwas sa selestiyal nga ginharian.

1 Ginbuksan ang kalangitan sa amon, kag nakita ko ang selestiyal nga ginharian sang Dios, kag ang himaya sini, kon bala yara ako sa lawas ukon wala sa lawas indi ako makahibalo.

2 Nakita ko ang tuman nga katahum sang puwertahan nga pagasudlan sang mga manunubli sang sinang ginharian, nga daw pareho sang nagatiyog nga mga dabadaba sang kalayo;

3 Amo man ang nagabaga nga trono sang Dios nga sa diin nagapungko ang Amay kag ang Anak.

4 Nakita ko ang matahum nga mga dalan sang sinang ginharian nga daw sa nabanigan sang bulawan.

5 Nakita ko ang Amay nga si Adan kag Abraham; kag ang akon amay kag akon iloy; akon utod nga si Alvin nga malawig na nga nagtulog;

6 Kag natingala kon paano nga naangkon niya ang panublion sa sina nga ginharian bangod nga ginbayaan niya ining kabuhi antes pa ginpahamtang sang Ginuo ang iya kamot agud tiponon ang Israel sa ika-duha nga tion, kag wala nabunyagan para sa kapatawaran sang mga sala.

7 Gani ang tingug sang Ginuo nag-abot sa akon nga nagasiling: Ang tanan nga napatay nga wala sing may nahibaloan parte sining ebanghelyo, nga nagbaton sini kuntani kon gintugotan sila nga magpadayon sa duta, mangin mga manunubli sang selestiyal nga ginharian sang Dios;

8 Kag ang tanan nga mapatay sugod subong nga wala sing may nahibaloan parte sini, nga magabaton sini kuntani sa bug-os nila nga mga tagipusuon, mangin mga manunubli sang sinang ginharian;

9 Kay ako, nga Ginuo, magahukom sang tanan nga tawo suno sa ila mga binuhatan, suno sa handum sang ila mga tagipusuon.

10 Kag nakita ko man nga maluwas sa selestiyal nga ginharian sang langit ang tanan nga kabataan nga mapatay antes sila makalab-ot sa edad sang pagkamay-salabton.