Ibizo lekhasi
  Footnotes

  IMfundiso
  neziVumelwano

  zeBandla likaJesu Kristu
  labaNgcwele beziNsuku zokuGcina

  Eziqukethe izambulo ezanikwa
  uJoseph Smith, umPhrofethi
  nezengezo ezimbalwa ezenziwa abamlandelayo
  kubuMongameli beBandla

  Yakhishwa
  yiBandla lika Jesu Kristu labaNgcwele beziNsuku ZokuGcina

  eSalt Lake City, e-Utah, eMelika