Muzika
  Ku Ka Dashuri
  Poshtëshënimet
  Theme

  76

  Ku Ka Dashuri

  Me zell

  1. Ku ka dashuri, ësht’ Zoti.

  Atje ne duam t’jemi.

  Ndihmona T’i bindemi.

  Bëna t’vërtetën të ndjekim;

  2. Ku ka dashuri, ësht’ Zoti.

  Mendojm’ për Të me nderim.

  T’ecim me Të, t’i lutemi m’sona.

  T’dim’ se Ai udh’heq me dashuri.

  3. Rrethuar në krahët e dashuris’,

  Një këng’ që na bën të këndojm’,

  Kur dashurin’ kemi, ndiejm’ lumturi,

  Dashuri gjejm’, kur e dhurojm’.

  4. Ku ka dashuri, ësht’ Zoti.

  Me Të ne duam të jemi.

  Udh’n na trego, me but’si udh’hiqna

  Që ne t’jetojm’ me Të në përjet’si.

  Fjalët: Joanne Bushman Doxey, l. 1932, dhe Norma B. Smith, 1923–2010

  Muzika: Joanne Bushman Doxey, l. 1932, dhe Marjorie Castleton Kjar, 1927–2019

  © 1972 nga Joanne Bushman Doxey dhe Marjorie Castleton Kjar. Përsh. © 1989 IRI. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

  Alma 13:28–29