Muzika
  Me Nderim, Qetësi
  Poshtëshënimet
  Theme

  11

  Me Nderim, Qetësi

  Me qetësi

  Me nderim, qetësi, dashuri për Ty mendojm’;

  Me nderim, qetësi, but’si melodin’ këndojm’.

  Me nderim, përul’si, qet’si lutemi,

  Shpirti Yt i Shenjt’ t’na rrij’ në zemra tani.

  Fjalët dhe muzika: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1959 IRI

  Doktrina e Besëlidhje 19:23