Muzika
  Ai Dërgoi Birin e Tij
  Poshtëshënimet
  Theme

  20

  Ai Dërgoi Birin e Tij

  Plot shprehje

  Si i tregoi Ati botës për dashurin’, mir’sin’?

  Birin dërgoi, foshnjë t’vogël, me paqe, shenjtëri.

  Si i tregoi Ati botës shtegun që ne t’ecim?

  Birin dërgoi me njerëz t’ec’ në tok’, që t’mund të dim’.

  Si i tregoi Ati botës për flijimin, vdekjen?

  Birin dërgoi për ne të vdes’ dhe të ngrihet në jet’.

  Çfar’ po kërkon Ati prej nesh? Çfar’ thon’ shkrimet e shenjt’?

  Beso, jeto si Bir’ i Tij, ndihmo kë në udh’ gjen.

  Ç’kërkon Ai? T’rrojm’ si Biri.

  Fjalët: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004

  Muzika: Michael Finlinson Moody, l. 1941

  © 1982 nga Mabel Jones Gabbott dhe Michael Finlinson Moody. Përsh. © 1989 IRI. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

  Moroni 7:48

  3 Nefi 27:21

  Gjoni 3:16

  Gjoni 13:15