Muzika
  Dashuri Këtu Ka
  Poshtëshënimet
  Theme

  102

  Dashuri Këtu Ka

  Me butësi

  Këndojini pjesët veç e veç, më pas të ndërthurura duke përdorur mbarimin e tretë.

  1. (Vajzat) Shoh nënën të bjer’ në gjunj’ me familjen ton’ çdo dit’.

  Kur kokën ul në lutje, dëgjoj fjalët që pëshp’rit.

  Prej lutjes ndaj Atit m’qet’sohet frika,

  Mir’njoh’se jam se dashuri k’tu ka.

  2. (Djemtë) Kam një shtëpi që në çdo or’

  Bekohet me të priftëris’ forc’,

  Me atin dhe nënën që më drejtojn’,

  Më mësojn’ si t’bindem dhe t’besoj;

  Mësimet e tyre jan’ të qarta

  Se dashuri k’tu ka.

  3. (Mbarimi i 3të) Shpesh e ndiej Shpëtimtarin pran’

  Kur dashuri këtu ka.

  Fjalët dhe muzika: Janice Kapp Perry, l. 1938

  © 1980 nga Janice Kapp Perry. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

  Mosia 4:15

  Doktrina e Besëlidhje 68:28