Muzika
  Ndiqe Profetin
  Poshtëshënimet
  Theme

  58

  Ndiqe Profetin

  Me energji

  1. Adami qe profet, i pari që dim’.

  N’vendin e Edenit, gjërat i rriti.

  Zotit i shërbeu, ndoqi udh’t e Tij.

  Pasardh’s të tij jemi k’to dit’ të fundit.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  2. Enoku qe profet; u mësoi t’mirën.

  N’qytetin e tij njer’zit të mirën bën’.

  Kur ishin kaq të drejt’ sa mëkat më s’kish,

  Ati Qiellor i mori me Të t’rronin.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  3. Noeu qe profet, fjalën predikoi,

  Thirri për pendim, por askush s’e dëgjoi.

  Njer’zit mëkatonin, më kot predikoi.

  “T’kishim dëgjuar”, than’, kur shiu filloi.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  4. Abrahami u lut të kishte një bir,

  Isakun dërgoi Zoti, të zgjedhurin.

  Jakobi, i biri, thirrej Izrael;

  Bibla thot’ të bijt’ qen’ dymbëdhjet’ fise.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  5. Moisiu qe profet, dhën’ Izraelit.

  Drejt tokës s’premtuar t’udh’hiqte njer’zit.

  Me ngadal’ e ndoqën, ose k’shtu duket.

  N’shkretëtir’ ishin ata për dyzet vjet.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  6. Samueli qe profet, i zgjedhur që f’mi’.

  Per’ndis’ t’i shërbente, Ana premtoi.

  N’tabernakull emrin dëgjoi Samueli,

  U përgjigj: “K’tu jam!” kur Per’ndia thirri.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  7. Jona qe një profet, u përpoq t’ikte.

  Por më von’ mësoi t’bindej dhe dëgjonte.

  Kur përpiqemi, Zoti nuk na braktis,

  Brenda peshkut Jona k’të mësim mori.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  8. Danieli qe profet. Kurr’ nuk mëkatoi.

  N’gropën e luan’ve mbreti atë çoi.

  Engjëjt e ndihmuan dhe shpejt pa mbreti

  Forcën e Danielit që Per’ndis’ iu bind.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  9. Sot kemi një bot’ ku njer’zit ngat’rrohen,

  Nëse nuk beson, shko dhe shiko lajmet.

  Drejtim mund të gjejmë përgjat’ rrugës son’,

  Kur profetët dëgjojm’ dhe bëjm’ çfar’ na thon’.

  [Chorus]

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; në k’të udh’ rri,

  Ndiqe profetin, ndiqe profetin,

  Ndiqe profetin; udhën ai di.

  Fjalët dhe muzika: Duane E. Hiatt, l. 1937. © 1989 IRI

  (Adami) Moisiu 5:4–12, 58–59

  (Enoku) Moisiu 6:26–28; 7:13–21

  (Noeu) Zanafilla 6–8

  (Abrahami) Zanafilla 12–50

  (Moisiu) Eksodi 3; Numrat 14

  (Samueli) 1 Samuelit 1; 3:1–10

  (Jona) Jona 1–3

  (Danieli) Danieli 6

  (Koha e sotme) Doktrina e Besëlidhje 21:4–7