Muzika
  T’Vërtetën t’Sjellim n’Bot’ (Ushtria e Helamanit)
  Poshtëshënimet
  Theme

  92

  T’Vërtetën t’Sjellim n’Bot’

  Ushtria e Helamanit

  Me zjarr

  1. Erdhëm në jet’, si Nefi i lasht’,

  Nga prindër të mir’ që Zotin duan.

  Na ësht’ dhën’ m’sim dhe ne e kuptojm’

  Se duhet t’bëjm’ si Zoti urdh’ron.

  [Chorus]

  Jemi si ushtri e Helamanit.

  Morëm m’sim në rinin’ ton’.

  Dhe do jemi misionar’t e Zotit

  T’vërtetën t’sjellim në bot’.

  2. Jemi ruajtur për k’to dit’ t’fundit,

  Që me drejtësi të ndërtojm’ mbret’rin’.

  Fjalët që shpall profeti, dëgjojm’:

  “Kush ësht’ i denj’, le t’shkoj’ t’predikoj’ ”.

  [Chorus]

  Jemi si ushtri e Helamanit.

  Morëm m’sim në rinin’ ton’.

  Dhe do jemi misionar’t e Zotit

  T’vërtetën t’sjellim në bot’.

  3. E dim’ planin, t’bëhemi gati,

  T’rritim diturin’ me lutje, studim.

  Do m’sojm’ çdo dit’ gjersa t’thirremi,

  Gjith’ botës t’ia çojm’ ne ungjillin.

  [Chorus]

  Jemi si ushtri e Helamanit.

  Morëm m’sim në rinin’ ton’.

  Dhe do jemi misionar’t e Zotit

  T’vërtetën t’sjellim në bot’.

  T’vërtetën t’sjellim në bot’.

  Fjalët dhe muzika: Janice Kapp Perry, l. 1938

  © 1983 nga Janice Kapp Perry. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

  1 Nefi 1:1

  Alma 53:18–22

  Doktrina e Besëlidhje 4:2–4